Cyfrinachedd

Gellir gwneud nodiadau yn ystod neu ar ôl eich apwyntiad. Caiff y nodiadau hyn eu storio'n ddiogel. Mae gennych hawl i gael mynediad at y nodiadau hyn os dymunwch.

Mae'r holl staff Lles yn trafod eu gwaith yn rheolaidd gyda Goruchwyliwr, ymarferydd profiadol sy'n eu cefnogi ac yn monitro eu gwaith. Trafodir gwaith yn ddienw a chaiff eich hunaniaeth ei diogelu. Efallai y bydd achlysuron eithriadol pan fydd gwybodaeth yn cael ei rhannu o fewn y Gwasanaeth Lles ynglŷn â chleientiaid sy'n achosi pryder ac a allai gael eu cefnogi gan fwy nag un Gwasanaeth Lles.

Bydd popeth a drafodir yn ystod eich ymgynghoriad yn aros yn gyfrinachol i'r Gwasanaeth ac eithrio yn yr amgylchiadau mwyaf eithafol.

 Yr amgylchiadau pan fydd angen ymestyn cyfrinachedd yw:

  •       Pan fo risg o niwed difrifol i chi neu i eraill.
  •       Pan fydd eich ymddygiad yn cael effaith andwyol ar hawliau cyfreithiol pobl eraill.
  •       Pan fydd datgeliad yn ofynnol yn ôl y gyfraith.

Fel arfer mewn amgylchiadau o'r fath byddai staff y Gwasanaeth Llesiant yn trafod y sefyllfa gyda chi cyn torri cyfrinachedd.  Os nad oedd hyn yn bosibl, dywedir wrthych pa wybodaeth a ddatgelwyd.