Raffl Staying Safe 2023 Telerau ac Amodau

Raffl Fawr

Mae Prifysgol De Cymru yn cynnal raffl i fyfyrwyr sy'n cwblhau pedwar modiwl cyntaf y rhaglen Staying Safe. Bydd myfyrwyr sy’n e-bostio [email protected] gyda’r pennawd pwnc ‘Rhaglen Staying Safe’ yn cael eu cynnwys yn y raffl i ennill iPad. Mae dau gyfle i ennill.

Telerau ac Amodau

 1. Mae'r gystadleuaeth yn agored i fyfyrwyr sydd wedi cofrestru ar hyn o bryd ym Mhrifysgol De Cymru yn unig.
 2. Ni chaniateir cyflwyniadau lluosog gan yr un myfyriwr. Os bydd myfyriwr yn cyflwyno mwy nag un cofnod yna dim ond un fydd yn cael ei gyfrif.
 3. Bydd y raffl gyntaf yn cau am hanner nos ddydd Mawrth 28 Mawrth 2023 a'r ail raffl yn cau am hanner nos, ddydd Mercher 3 Mai. Bydd y ddwy raffl yn cael eu cynnal ar hap.
 4. Mae'r wobr fel y rhestrwyd uchod, nid oes arian parod arall ar gael.
 5. Bydd yr enillwyr yn cael eu hysbysu trwy eu cyfeiriad e-bost PDC, cyn gynted â phosibl ar ôl i'r raffl gael ei chynnal.
 6. Bydd gwobrau nas hawlir yn cael eu casglu a'u hailddyrannu.
 7. Mae penderfyniad tîm UniLife yn derfynol ac ni fydd unrhyw ohebiaeth.
 8. Dim ond at ddibenion gweinyddu'r gystadleuaeth hon y byddwn yn defnyddio eich manylion personol.
 9. Nid yw'r gystadleuaeth hon yn agored i unrhyw un sy'n ymwneud yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol â rhedeg y gystadleuaeth, nac i aelodau uniongyrchol o deulu'r rhai sy'n ymwneud â rhedeg y gystadleuaeth.
 10. Mae Prifysgol De Cymru yn cadw'r hawl i ganslo cystadleuaeth ar unrhyw adeg, os bernir bod angen.
 11. Ystyrir bod y rhai sy'n cymryd rhan wedi derbyn y rheolau hyn ac yn cytuno i gael eu rhwymo ganddynt wrth gystadlu.