Polisïau

Gellir gwneud nodiadau yn ystod neu ar ôl eich apwyntiad. Mae’r nodiadau hyn yn cael eu storio’n ddiogel am 6 blynedd ar ôl i’ch sesiynau cwnsela ddod i ben. Mae gennych hawl i weld y nodiadau hyn os dymunwch.

Mae’r holl staff Lles yn trafod eu gwaith yn rheolaidd gyda Goruchwyliwr, ymarferydd profiadol sy'n eu cefnogi ac yn monitro eu gwaith. Mae gwaith yn cael ei drafod yn ddienw a chaiff eich hunaniaeth ei ddiogelu. Mae’n bosibl y bydd adegau eithriadol pan fydd gwybodaeth yn cael ei rhannu o fewn y Gwasanaeth Iechyd, Lles ac Anabledd ynghylch cleientiaid sy’n peri pryder ac a allai gael eu cefnogi gan Gynghorydd a Chynghorydd Iechyd Meddwl.

Bydd popeth a drafodwyd yn ystod eich sesiynau yn aros yn gyfrinachol i'r Gwasanaeth ac eithrio o dan yr amgylchiadau mwyaf eithafol. Yr amgylchiadau pan fydd angen ymestyn cyfrinachedd yw:

  • Pan fyddwch chi neu rywun arall mewn perygl difrifol neu mewn perygl o niwed difrifol.
  • Pan fo angen datgelu yn ôl y gyfraith (gan gynnwys y gyfraith sy'n ymwneud ag iechyd y cyhoedd).

Fel arfer mewn amgylchiadau o'r fath byddai staff Lles yn trafod y sefyllfa gyda chi cyn torri cyfrinachedd. Fodd bynnag, mewn sefyllfaoedd risg uchel efallai na fydd hyn yn bosibl. Pe na bai hyn yn bosibl, byddech yn cael gwybod pa wybodaeth sydd wedi’i datgelu cyn gynted â phosibl.

Mae pob Cwnselydd o fewn y Gwasanaeth Iechyd, Lles ac Anabledd yn cadw at God Cyfrinachedd llym a Chod Moeseg Cymdeithas Cwnsela a Seicotherapi Prydain

https://www.bacp.co.uk/events-and-resources/ethics-and-standards/ethical-framework-for-the-counselling-professions/

Rydym yn cymryd eich cyfrinachedd o ddifrif.

Ni fydd eich enw yn ymddangos ar unrhyw nodiadau nac ar yr holiadur y gofynnwn ichi ei lenwi; yn lle hynny bydd rhif cod yn cael ei ddyrannu i chi. Mae gwaith papur yn cael ei storio’n ddiogel am 6 blynedd ar ôl diwedd eich sesiynau cwnsela.

Mae gwasanaethau cymorth yn cadw cofnodion o apwyntiadau cleientiaid ar ddyddiadur ar-lein y brifysgol. Mae mynediad at wybodaeth bersonol ar y system hon yn gyfyngedig i staff Cwnsela a’r Rheolwr Gwasanaeth. Dim ond gwybodaeth berthnasol fydd yn cael ei rhannu mewn amgylchiadau eithriadol i drydydd parti fel yr amlinellir yng Nghod Cyfrinachedd y gwasanaeth.

Ein polisi yw y cewch gyfle i drafod y Cod Cyfrinachedd yn fanylach ar ddechrau eich apwyntiad cwnsela cyntaf.

Byddwn yn gofyn i chi lenwi holiadur Mesur Canlyniad byr ar ddechrau a diwedd eich cwnsela. Ni fydd eich enw yn ymddangos ar yr holiaduron a chaiff ei storio'n ddiogel am 6 blynedd ar ôl diwedd eich sesiynau cwnsela.

Gall defnyddio’r holiadur hwn yn ystod eich cwnsela eich helpu i sefydlu pa mor dda yr ydym yn eich helpu, ac mae eich ymatebion hefyd yn ein helpu i werthuso effeithiolrwydd ein gwasanaeth yn rheolaidd. 

Rydym yn croesawu’n fawr eich adborth gonest ynghylch a ydym yn bodloni eich anghenion ai peidio, er mwyn i ni allu cydweithio â chi i wneud hynny.

Gall staff y Brifysgol sy’n pryderu am fyfyriwr anfon e-bost at [email protected] am gyngor.

Dylid gwneud hyn gyda chaniatâd y myfyriwr, lle bo modd, ond gellir ei wneud hebddo os oes angen. Dylid ystyried a yw’n hanfodol enwi’r myfyriwr, neu a yw’n bosibl ei gadw ef/hi yn ddienw oni bai bod angen enwi’r myfyriwr i’r staff Lles.

Gellir cynghori myfyrwyr i archebu Apwyntiad Cyngor Lles drostynt eu hunain ar Ardal Gynghori Ar-Lein. Apwyntiad 45 munud yw hwn lle gall y myfyriwr drafod ei sefyllfa, problem neu deimladau gyda Chynghorydd Lles. Gall y cynghorydd drefnu i siarad ag ef/hi eto, a gall eu cyfeirio at gymorth ychwanegol, neu eu cyfeirio at Gynghorwyr Iechyd Meddwl neu dîm cwnsela’r brifysgol.

Sut y gallwch chi ein helpu i wella ein gwasanaeth

Rydym bob amser yn falch o dderbyn eich adborth.  Mae'n ein helpu i ddiwallu eich anghenion yn fwy effeithiol a gwella'r Gwasanaeth Llesiant.

Gallwch roi adborth drwy gysylltu â ni drwy e-bost.  Rydym hefyd yn cynnal holiaduron gwerthuso lle gallwch roi adborth dienw am y gefnogaeth a gawsoch.

Mae'r Gwasanaeth Llesiant yn rhan o Gwasanaethau Myfyrwyr PDC.  Os ydych chi'n anfodlon ag unrhyw ran o’r Gwasanaethau Myfyrwyr mae'r Brifysgol yn gofyn i chi siarad â neu gyflwyno'ch cwyn yn ysgrifenedig i'r rheolwr gwasanaeth perthnasol yn y lle cyntaf.

Ar gyfer y Gwasanaeth Llesiant dylid cyfeirio cwynion at:

Rheolwr Gwasanaeth Llesiant ac Anabledd
Adeilad Hirwaun
Campws Trefforest
Prifysgol De Cymru
Ffordd Llanilltud
Pontypridd
CF37 1DL

Mae hyn yn rhan o Weithdrefn Gwyno y Brifysgol sy'n cael ei diweddaru'n aml.

Mae'r polisïau ar gyfer y Gwasanaeth Anabledd ar eu tudalen polisïau.