Iechyd Rhywiol a Rhyw Mwy Diogel

Sexual Health and Safer Sex 2x1 CYM

Os ydych chi'n cael rhyw yn ystod eich amser yn y brifysgol, mae'n bwysig gofalu am eich iechyd rhywiol. Gall eich iechyd rhywiol effeithio ar eich lles corfforol a meddyliol, ond mae'n hawdd aros yn ddiogel os ydych chi'n gwybod sut.

Stondinau cyngor iechyd rhywiol

Fel myfyriwr PDC mae gennych fynediad i Wasanaeth Iechyd PDC a arweinir gan nyrsys, sydd yno i gynnig cyngor a chymorth ym mhob agwedd ar iechyd rhywiol, perthnasoedd iach a sut i gael mynediad at gymorth arbenigol allanol.

Bydd nyrsys PDC yn darparu cyngor iechyd rhywiol, gwybodaeth am brofion heintiau a drosglwyddir yn rhywiol (STIs) ac atal cenhedlu - a sesiynau i gasglu condomau am ddim i fyfyrwyr o dan 25 ar y dyddiadau canlynol:

  • Dydd Mawrth 13 Chwefror, 11yb – 2yp, Yr Atriwm, Campws Caerdydd
  • Dydd Mercher 14 Chwefror, 11yb – 2yp, Stilts, Campws Trefforest

Rhyw mwy diogel

Rhyw mwy diogel yw unrhyw beth a wnawn i leihau ein risg — a risg ein partneriaid — o gael neu drosglwyddo haint a drosglwyddir yn rhywiol (STI).

Profion heintiau a drosglwyddir yn rhywiol (STIs)

Mae profion rheolaidd ar gyfer heintiau a drosglwyddir yn rhywiol yn hanfodol i gynnal iechyd rhywiol da. Dylai pawb gael eu sgrinio am heintiau a drosglwyddir yn rhywiol o leiaf unwaith y flwyddyn os ydynt yn cael rhyw heb gondom gyda phartneriaid newydd neu achlysurol - hyd yn oed os nad oes ganddynt unrhyw symptomau.

Mae clinig iechyd rhywiol yn arbenigo mewn iechyd rhywiol ac yn rhoi profion a thriniaeth ar gyfer llawer o heintiau a drosglwyddir yn rhywiol - gallwch ddod o hyd i glinig iechyd rhywiol yn eich ardal chi ar wefan y GIG. Mae pecynnau prawf STI am ddim drwy'r post ar gael hefyd, sy'n golygu y gallwch chi wneud y profion ym mhreifatrwydd eich cartref, eu hanfon i gael eu profi a derbyn eich canlyniadau trwy neges destun neu alwad ffôn.

Condomau am ddim (Cynllun Cerdyn-C)

Mae defnyddio condomau yn un ffordd o atal a throsglwyddo heintiau a drosglwyddir yn rhywiol. Gall pobl ifanc o dan 25 oed gael cyngor iechyd rhywiol cyfrinachol am ddim a chondomau am ddim gan y Cynllun Cerdyn Condom (Cerdyn-C). Gallwch gofrestru ar gyfer y cynllun, sydd ar gael ledled Cymru, drwy Wasanaeth Iechyd PDC. Ar ôl i chi gofrestru, gallwch ddod o hyd i fan codi lleol neu gasglu oddi wrth nyrsys PDC ar y campws. Darganfyddwch fwy ar y dudalen we condomau am ddim.

Deall cydsyniad rhywiol

Rydych yn cydsynio pan fyddwch yn rhoi caniatâd i rywbeth ddigwydd. Mae hyn yn berthnasol ym mhob rhan o fywyd, gan gynnwys yn eich perthnasoedd rhywiol. Nid oes rhaid i gydsynio amharu ar ryw. Mae’n golygu talu sylw i weithredoedd, geiriau a synau eich partner bob tro y byddwch yn cael rhyw.

Yn y cwrs Deall Cydsyniad Rhywiol hwn a ddatblygwyd gan Brook, byddwch yn dysgu am y rhwymedigaethau cyfreithiol a moesegol ynghylch cydsyniad, beth all effeithio ar allu person i gydsynio, a beth i’w wneud os ydych chi neu’ch ffrind yn profi aflonyddwch neu drais.

Cyngor a chymorth iechyd rhywiol

Cysylltwch â Gwasanaeth Iechyd PDC
Iechyd rhywiol a phrofion STI am ddim
Brook - Eich Arbenigwyr Iechyd a Lles Rhywiol cyfrinachol am ddim
Iechyd Rhywiol Cymru (Iechyd Cyhoeddus Cymru)

#Llesiant #unilife_cymraeg