Unigrwydd

Loneliness CYM

Daw nifer o newidiadau mawr wrth i chi gychwyn eich cyfnod yn y brifysgol - a gyda newid gall deimladau o ansicrwydd, bregusrwydd ac unigrwydd ddatblygu. Efallai eich bod chi'n teimlo'n ansicr am beth i'w wneud neu hyd yn oed sut i fod.

Os ydych chi'n teimlo'n unig, dydych chi ddim ar eich pen eich hun. Mae llawer o fyfyrwyr yn datblygu teimladau o unigrwydd wrth fynychu’r brifysgol ond mae yna bethau y gallwch chi eu gwneud i leddfu'r teimladau hyn ac mae 'na Wasanaethau Cymorth all fod o gymorth.

Ystyria beth sy'n dy wneud i deimlo’n unig

Mae pobl yn teimlo'n unig am nifer o resymau gwahanol. Y rhesymau mwyaf cyffredin yw os na fyddant yn gweld nac yn siarad ag unrhyw un yn aml neu nad ydynt yn teimlo'u bod yn rhan o bethau nac yn cael eu deall. Pan fyddwch chi'n deall gwraidd eich unigrwydd, gallwch sefydlu’r diliau i fynd i'r afael â’ch teimladau. 

Creu cysylltiadau newydd

Meddyliwch am rywbeth y mae gennych ddiddordeb ynddo ac ystyriwch ymuno â chlwb, cymdeithas neu grŵp; gall hyn fod yn ffordd wych o ddod i adnabod pobl sy’n rhannu’r un diddordebau. Mae gwirfoddoli yn eich galluogi i gysylltu â'ch cymuned a gall helpu gyda’ch teimladau o straen a phryder.

Mae’r Gwasanaeth Lles yn cynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau unigol, cyrsiau aml-sesiwn a chyfarfodydd grŵp rheolaidd gyda ffocws ar greu cysylltiadau, meithrin cyfeillgarwch a gwella eich lles. 

Siaradwch â rhywun am eich teimladau

Mae’n bosib eich bod eisoes wedi gwneud ffrindiau yn y brifysgol, ond efallai eich bod chi'n dal i deimlo nad ydych chi'n rhan o fywyd y brifysgol. Os ydych chi'n teimlo'n ynysig, siaradwch â ffrind neu aelod o'r teulu. Gallant gynnig cysur ac mae’n bosib y byddant yn gallu rhoi cyngor i chi ar sut i oresgyn y teimladau hyn.

Weithiau, gall fod yn anodd i siarad â phobl rydych chi'n eu hadnabod am sut rydych chi'n teimlo. Mae Togetherall yn gymuned ar-lein ddiogel a dienw sydd ar gael am ddim i holl fyfyrwyr PDC. Gallwch rannu profiadau, cyrchu ystod o offer ac adnoddau defnyddiol, a dysgu sut i reoli eich lles. 

Mae’n cymryd amser i sefydlu ffrindiau da

Mae cyfarfod pobl yn hawdd ac yn dod yn naturiol i rai. I eraill, mae'n gallu bod yn anodd. Mae'n bosib eich bod wedi clywed pobl yn dweud bod ffrindiau prifysgol yn ffrindiau oes. Er bod hyn yn digwydd yn aml, nid yw'n golygu bod y rhain yn ffrindiau a wnaethant yn ystod wythnos y Glas. 

Mae gennych o leiaf dair blynedd i wneud ffrindiau da a chofiwch fod gwneud ffrindiau yn broses barhaus. Does dim angen i chi ruthro i mewn i unrhyw beth. Dyfal donc a dyr y garreg.

Byddwch yn ofalus wrth gymharu eich hun ag eraill

Pan fyddwn ni'n cymharu ein hunain ag eraill yn gyson, rydyn ni'n gwastraffu egni gwerthfawr ar ganolbwyntio ar fywydau pobol eraill yn hytrach na'n bywydau ein hun. Mae cannoedd o gyd-fyfyrwyr yn yr un sefyllfa a chi. Byddwch yn ymwybodol o’r ffaith fod y meddyliau a'r teimladau hyn yn gyffredin ac yn normal. Mae'n bwysig cofio bod mynychu’r brifysgol yn anodd i'r rhan fwyaf o fyfyrwyr; yn enwedig y flwyddyn gyntaf.

Byddwch yn heini ac yn iach

Mae cysylltiad agos iawn rhwng ein hiechyd meddwl a chorfforol. Bydd cadw'n heini ac yn iach yn eich helpu i deimlo'n fwy positif am fywyd prifysgol a'r bobl newydd rydych chi'n eu cyfarfod.  Gall ddiffyg cwsg a bwyta'n afiach hefyd gael effaith negyddol ar ein lles meddyliol, felly mae'n bwysig gofalu am eich hun a cheisio cynnal diet cytbwys.

Gofyn am gymorth

Mae unigrwydd yn union fel unrhyw emosiwn arall – bydd yn mynd a dod ac mae yna bethau y gallwch chi eu gwneud i reoli'r teimladau hyn.

Mae ein Gwasanaethau Cymorth yn sicrhau bod pob myfyriwr yn cael y gefnogaeth sydd ei angen arnynt. Gallwch ofyn am gymorth os ydych ei angen ac os yw'n gwneud i chi deimlo'n dda, gallwch fod yn gefn i rywun arall unwaith i chi deimlo'n well.

Adnoddau Allanol

Student Minds - Goresgyn unigrwydd yn y brifysgol
Togetherall - Sut i reoli teimladau o unigrwydd ac unigedd
Mind - Unigrwydd
Students Against Depression
Valleys Steps – Cyrsiau Meddwlgarwch a Llesiant am ddim

#Llesiant #unilife_cymraeg