Hiraeth

Homesickness CYM

Mae symud i ffwrdd i'r brifysgol yn gam mawr i unrhyw un ac nid yw'n anarferol teimlo hiraeth. I lawer, dyma'r tro cyntaf iddynt adael amgylchedd y cartref - gan gynnwys ffrindiau, teulu a lleoedd cyfarwydd. 

Mae'r amser hwn yn un cyffrous ac ysgogol i lawer o fyfyrwyr - cyfle am newid a thwf; ond i eraill efallai na fydd yn cael yr un effaith. 

Beth yw hiraeth? 

Mae hiraeth yn digwydd yn ystod cyfnod o newid ac mae'n ymateb naturiol i golled ac addasu. Gall achosi teimladau o straen neu bryder, a achosir gan wahanu oddi wrth bobl a lleoedd rydych chi'n eu hadnabod. 

Gallai'r symptomau gynnwys: 

  • Ymgolli mewn meddyliau am adref 
  • Teimladau o alar, iselder ysbryd a phryder 
  • Teimlo'n ynysig, yn unig neu dynnu'n ôl 
  • Colli hyder 
  • Diffyg canolbwyntio 
  • Cwsg aflonydd 

Mae hiraeth yn digwydd amlaf ar ddechrau'r flwyddyn academaidd. Fel rheol mae'n fater tymor byr a phan gaiff ei gydnabod gellir ei oresgyn. 

Cofiwch fod yr hyn rydych chi'n ei deimlo yn normal 

Mae'n bwysig cofio bod yr amser a gymerir i ymgartrefu a graddfa'r anhawster a gawn wrth addasu i'n hamgylchedd newydd yn wahanol i bob person. Mae hiraeth yn rhywbeth y mae'r rhan fwyaf o bobl yn ei brofi ar ryw adeg yn eu bywyd - ac nid yw'n anghyffredin cael y teimladau hyn tra yn y brifysgol.

Cymryd ran ym mywyd prifysgol

Ceisiwch ddod i arfer â'ch amgylchedd newydd ac archwilio'r brifysgol a'ch amgylchedd newydd - cyn bo hir bydd yn dechrau teimlo fel adref. Ewch am dro, gwnewch ychydig o ymweldgwirfoddoli neu ymuno â chlwb neu gymdeithas

Un o'r ffyrdd mwyaf dibynadwy i oresgyn hiraeth yw ymgolli ym mywyd y brifysgol, hyd yn oed os gallai hyn deimlo'n frawychus ar y dechrau. Mae gan y Brifysgol ystod eang o weithgareddau sy'n ymroddedig i'ch helpu i ymgartrefu ynddo.

Cadwch mewn cysylltiad (ond ddim gormod) 

Gall cadw mewn cysylltiad â theulu a ffrindiau eich helpu i deimlo eich bod yn cael cefnogaeth a’ch bod mewn cysylltiad, sy'n bwysig ar gyfer addasu i le newydd. Cofiwch, yn yr un modd, y gall gormod o gyswllt wneud i chi deimlo'n fwy hiraethus ac ychwanegu at y teimladau hynny. 

Dewch â rhywfaint o gysuron cartref gyda chi 

Does dim ots beth fydd gennych chi ond gall bod â phethau cyfarwydd o adref helpu i leddfu'ch teimladau o hiraeth. Gall pethau sydd â gwerth sentimental, fel lluniau o deulu neu rywbeth sydd yn golygu rhywbeth i chi, fel cofrodd neu eitemau o ddillad, eich helpu i deimlo'n gysylltiedig â'ch cartref hyd yn oed pan fyddwch i ffwrdd o’ch cartref. 

Gofalwch amdanoch eich hun 

Bydd creu trefn realistig i chi'ch hun yn gwneud ichi deimlo'n fwy cadarnhaol a llawn cymhelliant. Cadwch i fyny gyda’ch arferion ffitrwydd neu dechreuwch un newydd - bydd bod yn egnïol yn eich helpu i deimlo'n fwy cadarnhaolam fywyd prifysgol a'r bobl newydd rydych chi'n cwrdd â nhw. 

Bydd mynd i'r gwely ar yr un amser bob nos yn helpu cloc mewnol eich corff i ymgyfarwyddo ag amserlen cysgu newydd, a fydd yn ei dro yn eich helpu i syrthio i gysgu'n well yn y nos a deffro'n haws bob bore. 

Gall bwyta'ch hoff fwydydd gartref hefyd helpu i wneud ichi deimlo'n hapusach ac yn fwy diogel yn eich amgylchedd newydd ac mae eu cyflwyno i ffrindiau newydd yn ffordd hwyl o ddod i adnabod eich gilydd. 

Pa gefnogaeth sydd ar gael?

Y peth pwysicaf i'w gofio yw bod hiraeth - colli cynefindra a chysur eich cartref - yn hollol normal. Efallai ei bod yn anodd credu, ond bydd llawer o fyfyrwyr yn profi'r un peth. Os ydych chi'n cael trafferth gyda hiraeth, ac eisiau siarad â rhywun am sut rydych chi'n teimlo, mae'r Ardal Gynghori yn cynnig pwynt cyswllt cyntaf croesawgar ar gyfer eich holl ymholiadau myfyrwyr. 

Os ydych chi’n ystyried tynnu'n ôl o’ch astudiaethau, mae'n bwysig eich bod chi'n ystyried eich holl opsiynau cyn gwneud penderfyniad. Gallwn eich helpu i ddeall pa gymorth sydd ar gael a chymryd y camau gorau posibl i chi.

Os byddai’n well gennych gysylltu â ni o gysur eich cartref, gallwch ffonio’r Ardal Gynghori ar 01443 482540, neu ofyn cwestiwn drwy’r Ardal Gynghori Ar-lein.  

Adnoddau

Student Minds – Starting University
BBC – Feeling homesick? Try these tricks
NHS – Student Mental Health

#Llesiant #unilife_cymraeg