Diwrnod Iechyd Meddwly Byd 2023

WMHD 2023 CYM

Bob blwyddyn rydym yn dathlu Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd ar 10 Hydref. Mae'n gyfle i siarad am iechyd meddwl, sut mae angen i ni ofalu amdano, a pha mor bwysig yw cael help os ydych yn ei chael hi'n anodd.

Mae’n gyfle i ystyried sut rydych chi wedi bod yn teimlo yn ddiweddar. Mae llawer o bobl wedi profi newidiadau i’w hiechyd meddwl yn ystod eu cyfnod yn y brifysgol. Mae’n bosib y byddwch chi’n teimlo hiraethus am adref, yn poeni am arian, yn teimlo fod pwysau astudio yn ormod, neu’n poeni nad ydych chi’n ffitio i mewn. Mae’r teimladau hyn yn gyffredin iawn ac yn aml, maent yn diflannu wrth i chi ddod yn fwy cyfarwydd â bywyd yn y brifysgol.

Fodd bynnag, gall y teimladau hyn fynd yn drech na chi a datblygu'n iselder neu fathau eraill o broblemau iechyd meddwl. Os ydych chi'n teimlo fel hyn, mae'n bwysig gwneud rhywbeth amdano cyn gynted â phosibl a cheisio cymorth os ydych chi'n ei chael hi'n anodd.

Gofalu am eich iechyd meddwl a'ch lles

Mae llawer o bethau syml y gallwch eu gwneud i gynnal lles meddyliol da neu pan fyddwch yn sylwi ar eich iechyd meddwl yn llithro:

  • Cadwch mewn cysylltiad â theulu a ffrindiau.
  • Neilltuo amser i wneud pethau rydych yn eu mwynhau.
  • Gofalwch amdanoch chi'ch hun trwy ddiet da ac ymarfer corff.
  • Ceisiwch greu trefn ddyddiol gytbwys.
  • Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cael digon o gwsg.
  • Siaradwch â phobl rydych chi'n ymddiried ynddynt.

Mae gan y Gwasanaeth Lles lawer o adnoddau i’ch helpu i fynd i’r afael a’ch lles:

Gweithdai Lles

Mae'r Gwasanaeth Lles yn cynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau untro, cyrsiau aml-sesiwn a chyfarfodydd grŵp rheolaidd gyda ffocws ar greu cysylltiadau, meithrin cyfeillgarwch a gwella eich lles:

Treulio Amser ym Myd Natur

Dydd Mawrth 10 Hydref, 12pm, Meadow Street Community Garden
Dydd Mercher 11 Hydref, 10am, Meadow Street Community Garden

6 Cam I Wella Lles (cyflwynir gan Valleys Steps)

Dydd Mawrth 10 Hydref, 10am, Pontypridd Library
Dydd Mercher 11 Hydref, 10.30am, Mountain Ash Town Hall
Dydd Iau 12 Hydref, 10am, Hope Baptist Church

Disney Plus

Dydd Iau 19 Hydref, 6pm, Microsoft Teams
Dydd Iau 26 Hydref, 6pm, Microsoft Teams

Sesiynau Crefft: Paentio Gwydr Lliw

Dydd Mawrth 31 Hydref, 2pm, Campws Casnewydd
Dydd Mercher 1 Tachwedd, 2pm, Campws Trefforest
Dydd Iau 2 Tachwedd, 2pm, Campws Caerdydd

Gweler yr holl ddigwyddiadau >

Hyb Helpu eich hun

Mae'r Hyb Helpu Eich Hun yn darparu dolenni i adnoddau hunangymorth, offer lles a chymorth sydd ar gael gan sefydliadau allanol.

Togetherall

Mae Togetherall yn blatfform iechyd meddwl a lles digidol sydd ar gael am ddim i holl fyfyrwyr PDC. Mae’n gymuned ar-lein ddiogel lle gallwch fynegi’ch hun, cael mynediad at ystod o offer ac adnoddau defnyddiol, a dysgu sut i reoli eich lles.

Derbyn Cefnogaeth

Mae'n bwysig cofio, beth bynnag fo’ch problem, nid oes rhaid i chi ei wynebu ar eich pen eich hun.

Rydym yn cynnig amrywiaeth o gymorth ymarferol mewn lleoliad cyfrinachol, proffesiynol. Mae Apwyntiadau Cyngor Lles yn 45 munud o hyd ac ar gael ar y campws (wyneb yn wyneb), dros y ffôn, a Microsoft Teams, a gellir eu harchebu trwy'r Ardal Gynghori Ar-lein.

Adnoddau

Mental Health Foundation
Amser i Newid Cymru
Student Minds
Student Space

#unilife #Llesiant