Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl 2022 - Brwydro yn erbyn Unigrwydd

Mae Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl, a ddechreuwyd gan y Mental Health Foundation yn 2001, yn ddigwyddiad blynyddol sy’n annog pobl o bob rhan o’r DU i ganolbwyntio ar eu hiechyd meddwl. Y thema eleni yw unigrwydd. Mae unigrwydd yn effeithio ar lawer ohonom yn ddyddiol ac mae wedi cael effaith enfawr ar ein hiechyd corfforol a meddyliol yn ystod y pandemig.

Os ydych chi'n teimlo'n unig, nid ydych chi ar eich pen eich hun. Mae llawer o fyfyrwyr yn datblygu teimladau o unigrwydd yn ystod eu cyfnod yn y brifysgol ond mae yna bethau y gallwch chi eu gwneud i leddfu'r teimladau hyn ac mae Gwasanaethau Cymorth a all helpu.

Meddyliwch am yr hyn sy’n eich gwneud chi'n unig

Mae pobl yn teimlo’n unig am lawer o wahanol resymau, y mwyaf cyffredin yw nad ydyn nhw’n gweld nac yn siarad ag unrhyw un yn aml iawn neu er bod digon o bobl o’u hamgylch nid ydyn nhw’n teimlo eu bod yn cael eu cynnwys, eu deall nac yn derbyn gofal. Pan fyddwch chi'n deall beth allai fod yn gwneud i chi deimlo'n unig, gallwch chi fod yn fwy parod i gymryd camau cadarnhaol i deimlo'n well.

Gwnewch gysylltiadau newydd

Meddyliwch am rywbeth y mae gennych ddiddordeb ynddo ac ystyriwch ymuno â chlwbcymdeithas neu grŵp; gall hyn fod yn ffordd wych o ddod i adnabod pobl o'r un anian. Mae Gwirfoddoli yn eich galluogi i gysylltu â'ch cymuned a gall helpu i wrthweithio effeithiau straen a gorbryder.

Efallai ei fod yn ymddangos yn wrthreddfol ond os ydych chi'n cael trafferth eich hun, weithiau gall cynnig help i eraill sy'n teimlo'n unig wneud i chi deimlo'n llai unig eich hun. Gwnewch alwad ffôn, anfonwch neges destun, neu gwnewch sylw ar bostiadau cyfryngau cymdeithasol rhywun.

Siaradwch â rhywun am eich teimladau

Efallai eich bod eisoes wedi gwneud rhai ffrindiau yn y brifysgol ond efallai eich bod yn dal i deimlo nad ydych yn rhan ohoni. Os ydych chi'n teimlo'n ynysig oddi wrth eich cyfoedion siaradwch â ffrind neu aelod o'r teulu, byddant yn gysur ac efallai y gallant roi cyngor i chi i'ch helpu i oresgyn y teimladau hyn.

Mae cyfeillgarwch da yn cymryd amser

I rai myfyrwyr, mae cwrdd â phobl yn hawdd ac yn dod yn naturiol. I eraill, gall fod yn frawychus ac yn anodd. Mae’n debyg eich bod wedi clywed pobl yn dweud bod ffrindiau prifysgol yn ffrindiau am oes. Er bod hyn yn aml yn wir, nid yw’n golygu bod y rhain yn ffrindiau y gwnaethant yn syth. Mae gwneud ffrindiau yn broses barhaus. Nid oes angen i chi ruthro i mewn i unrhyw beth, os na fyddwch chi'n llwyddo i ddechrau, daliwch ati.

Byddwch yn ofalus wrth gymharu eich hun ag eraill

Pan fyddwn yn cymharu ein hunain yn gyson ag eraill, rydym yn gwastraffu ynni gwerthfawr gan ganolbwyntio ar fywydau pobl eraill yn hytrach na'n bywydau ni. Efallai nad yw’n teimlo felly, ond mae cannoedd o gyd-fyfyrwyr yn eich sefyllfa chi hefyd – cydnabyddwch fod y meddyliau a’r teimladau hyn yn gyffredin ac yn normal. Mae'n bwysig cofio bod prifysgol yn anodd i'r rhan fwyaf o fyfyrwyr.

Gofynnwch i chi'ch hun sut rydych chi'n teimlo

Gall teimlo’n unig fod yn straen a gall gael effaith fawr ar eich lles cyffredinol a allai ei gwneud hi’n anoddach fyth i gymryd camau cadarnhaol i deimlo’n well. Gall diffyg cwsg a bwyta’n afiach hefyd gael effaith negyddol ar ein lles meddwl felly mae’n bwysig gofalu amdanoch chi’ch hun a cheisio cymorth os yw hyn yn effeithio arnoch chi.

Gofynnwch am help

Mae unigrwydd yn union fel unrhyw emosiwn arall - bydd yn mynd a dod ac mae yna bethau y gallwch chi eu gwneud i reoli'r teimladau hyn. Estynnwch allan am help os oes ei angen arnoch ac os yw'n gwneud ichi deimlo'n dda, byddwch yno i rywun arall wedi hynny pan fyddwch yn teimlo'n fwy gwydn. Trefnwch apwyntiad gyda’r Gwasanaeth Lles i siarad â rhywun am sut rydych chi wedi bod yn teimlo a chael arweiniad pellach.

Siawns am Sgwrs

Mae ein Gwasanaethau Cymorth yn ymroddedig i sicrhau bod pob myfyriwr yn cael y cymorth sydd ei angen arnynt. O fewn Gwasanaeth Lles, mae gennych gyfle i ymuno â Siawns am Sgwrs.  Mae Siawns am Sgwrs yn nifer o grwpiau 'sgwrsio' bach sy’n cynnwys myfyrwyr yn dod at ei gilydd mewn lleoliad niwtral, digynnwrf ac ymlaciol. Mae’r grwpiau hyn yn cael eu harwain gan fentor arbenigol hyfforddedig sy’n gallu cychwyn y sgyrsiau a darparu cymorth cyfeillgar drwy’r amser. Mae'r grwpiau'n cael cyfarfodydd rheolaidd i gadarnhau perthnasoedd newydd a gobeithio eu meithrin i gyfeillgarwch.

Adnoddau Allanol

Mind - Loneliness

Student Minds - Adnoddau

Students Against Depression

Valley Steps – Cyrsiau Ymwybyddiaeth Ofalgar a Lles am ddim

#Llesiant #unilife_cymraeg