IDAHOBIT: Cefnogi'r gymuned LGBTQ+

IDAHOBIT NEWS CYM 22

Bob blwyddyn ar yr 17eg o Fai, mae'r byd yn dathlu'r Diwrnod Rhyngwladol yn Erbyn Homoffobia, Deuffobia a Thrawsffobia (IDAHOBIT).

Wedi'i sefydlu yn 2004, crëwyd IDAHOBIT i godi ymwybyddiaeth o'r trais a'r gwahaniaethu a brofir yn fyd-eang gan bobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol, trawsrywiol a phobl eraill sydd â chyfeiriadedd rhyweddol-amrywiol, hunaniaeth neu ymadroddion rhywedd, a nodweddion rhyw.

Ers hynny, mae IDAHOBIT wedi tyfu ac yn cael ei ddathlu mewn dros 130 o wledydd, gan gynnwys y rhai lle mae gweithredoedd o'r un rhyw yn dal yn anghyfreithlon, wedi'u hyrwyddo gan bobl ddewr sy'n ymladd dros hawliau cyfartal.

Mae ymchwil wedi dangos, ers COVID-19, bod y pandemig wedi effeithio’n anghymesur ar y gymuned LGBTQ+, ac wedi profi iechyd meddwl sydd wedi gwaethygu, cynnydd mewn troseddau casineb cyfeiriadedd rhywiol a lefelau uwch o ynysu.

Nawr yn fwy nag erioed, mae'n bwysig hyrwyddo hawliau pobl LGBTQ+.

Cymorth o fewn y Brifysgol

Mae'r Brifysgol yn hyrwyddo cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant. Mae nifer o ffynonellau cymorth, cyngor a gwybodaeth i fyfyrwyr a staff y Brifysgol sy'n ystyried eu bod yn LGBTQ+.


Modelau Rôl LGBTQ+

Mae Modelau Rôl LGBT+ yn wirfoddolwyr sy’n frwd dros hyrwyddo cydraddoldeb LGBT+ o fewn y Brifysgol ac sydd wedi ymrwymo i fod yn fodelau rôl gweladwy, gan gyfleu’r neges bwysig y gall pobl fod yn nhw eu hunain yn y Brifysgol ac y gellir eu derbyn yn ddieithriad.

Mae’r Modelau Rôl LGBT+ yn bwyntiau cyswllt ar gyfer staff a myfyrwyr sy’n dod ar draws mater LGBT+ yr hoffent siarad amdano gyda pherson LGBT+. Maent hefyd yn darparu syniadau, cymorth a chyngor ar ddatblygu cydraddoldeb LGBT+ i'r brifysgol.


Cymdeithas LGBT+ 

Mae Cymdeithas LGBT+ Undeb y Myfyrwyr yn lle diogel i bobl o bob rhywioldeb ddod at ei gilydd mewn modd cymdeithasol, heb ofni barn. Mae'r grŵp yn cyfarfod o leiaf bob pythefnos ac yn trefnu llawer o ddigwyddiadau cymdeithasol trwy gydol y flwyddyn academaidd.


Bwlio a/neu aflonyddu

Mae'r Brifysgol yn cydnabod y dylai'r holl staff a myfyrwyr gael eu gwerthfawrogi a bod ganddynt hawl i gael eu trin ag urddas a pharch yn y gwaith ac wrth astudio. Mae'r Polisi Urddas wrth Astudio yn egluro sut mae'r Brifysgol yn ymdrin â chwynion am aflonyddu, bwlio, triniaeth annheg ac erledigaeth.

Mae gan Undeb y Myfyrwyr hefyd bolisi ar fwlio ac aflonyddu sy'n gysylltiedig â LGBT, cysylltwch ag Undeb y Myfyrwyr am fanylion.

Cymorth Pellach

Sefydliadau sy’n darparu cymorth a gwybodaeth:

Stonewall – elusen pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws (LHDT) fwyaf Ewrop. Mae Stonewall yn rhoi cyngor ar bob agwedd ar gyfeiriadedd rhywiol.

LGBT Foundation – elusen genedlaethol sy’n darparu gwasanaethau cyngor, cymorth a gwybodaeth i gymunedau lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws (LGBT).

Trans Unite – mae’n galluogi aelodau o'r cymunedau trawsryweddol ac anneuaidd i ddod o hyd i grŵp cymorth sy'n lleol iddyn nhw.


#Llesiant #unilife_cymraeg