Hunanofal ar gyllideb myfyriwr

Wythnos Hunanofal 2022

Beth yw hunanofal?

Mae hunanofal yn golygu gofalu dros eich hun er mwyn sicrhau eich bod yn iach ac yn gallu gwneud yr holl bethau sydd angen i chi eu gwneud mewn diwrnod, cwblhau eich cwrs yn y brifysgol hyd eithaf eich gallu, a helpu a gofalu am eraill. Nid yw hunanofal yn hunanol. Mae’n bwysig cymryd y camau angenrheidiol i sicrhau eich bod yn byw bywyd iach a hapus.

Gwneud y pethau syml

Er bod llawer o ffyrdd o ymarfer hunanofal, y ffordd symlaf yw dechrau trwy gael y pethau sylfaenol yn gywir. Ydych chi wedi cael gwydraid o ddŵr yn ddiweddar? Ydych chi wedi bwyta pryd maethlon heddiw? A gawsoch chi ddigon o gwsg? Er fod y pethau hyn yn syml, maent yn cael eu anwibyddu’n aml ar adegau lle mae aseiniadau ac arholiadau. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cymryd amser I ystyried os ydych chi wedi gwneud y camau syml hyn.

10 syniad hunanofal fforddiadwy

Efallai eich bod eisoes yn gweithredu hanfodion hunanofal ond yr hoffech wneud mwy i helpu eich hun i ymlacio a rheoli eich lles meddyliol. Mae rhai yn poeni fod hunanofal yn ddrud, ond nid oes rhaid iddo fod. Rhowch gynnig ar rai o’r gweithgareddau hunanofal fforddiadwy hyn:

1. Dechrau dyddlyfr 

Gall ysgrifennu mewn dyddlyfr eich helpu i leisio’ch teimladau heb orfod eu rhannu ag eraill. Gall hefyd fod yn ffordd o dynnu sylw at y pethau yr ydych yn ddiolchgar amdanynt, neu'n hapus yn eu cylch, fel bod gennych chi ffordd o gofio'r pethau hyn pan fyddwch chi'n cael diwrnod heriol.

2. Cerdded

Gall symud eich corff a mwynhau’r awyr iach fod yn fuddiol. Mae mynd am dro yn gyfle i glirio'ch pen wrth fwynhau golygfeydd.Edrychwch ar restr teithiau cerdded Croeso Cymru i gael syniadau ar gyfer eich antur nesaf.

3. Ailgysylltu â theulu a ffrindiau

Os ydych chi wedi symud i’r brifysgol, gall fod yn hawdd colli cysylltiad â phobl o’ch cartref. Cymerwch amser i ailgysylltu â ffrindiau neu deulu. Gall siarad â rhywun sydd tu allan i’ch sefyllfa uniongyrchol roi perspective Newydd I chi ac mae'n rhoi cyfle i chi ailgysylltu a hen berthnasoedd.

4. Lawrlwythwch ap myfyrdod neu feddwlgarwch

Mae yna lawer o apiau sy’n cynnig gwahanol ddulliau o fyfyrio a meddwlgarwch. Gall bob myfyriwr ym Mhrifysgol De Cymru ddefnyddio’r ap Fika yn rhad ac am ddim. Mae gan Fika ystod eang o ymarferion gan gynnwys cymorth i gadw'n iach yn feddyliol. Lawrlwythwch yr ap a defnyddiwch eich e-bost prifysgol i ddechrau arni!

5. Datgysylltu am awr

Os ydych yn glwm i'ch ffôn, gliniadur neu’ch oriawr, fel y rhan fwyaf ohonnom, datgysylltwch am awr bob dydd. Gall ap Hold eich ysgogi i wneud hyn. Maent yn rhoi gostyngiadau a chymhellion i chi am beidio â defnyddio'ch ffôn.

6. Ymdrochi ym myd ffuglen

Mae ymdrochi ym myd ffuglen yn gyfle perffaith i hunanofalu. Trefnwch noson ffilm gyda ffrindiau, gwyliwch gyfres newydd gyda'ch gilydd, neu darllenwch nofel.

7. Byddwch yn greadigol

Efallai eich bod chi'n ystyried eich hun yn berson naturiol creadigol neu efallai nad ydych yn teimlo eich bod yn greadigol o gwbl. Beth bynnag fo’ch sgiliau, mae llwybr creadigol neu grefft ar gael i chi a gall fabwysiadu diddordeb newydd fod yn ffordd wych o wella eich iechyd meddwl wrth greu rhywbeth o’r newydd. Nid oes angen i chi greu campwaith, mae'r hyn rydych chi'n ei wneud ar eich cyfer chi yn unig. Gall arlunio, gwau, neu hyd yn oed wneud canhwyllau, i gyd fod yn ffyrdd gwych o gadw’n brysur heb deimlo eich bod yn gweithio’n galed.

8. Bwyta bwyd da

Mae bwyd da yn falm i'r enaid. Mae cawliau cartref, cyris a chaserolau yn ffyrdd gwych o wneud i chi deimlo'n gartrefol. Maent yn rhad ac yn hawdd i'w gwneud. Fel arall, gwnewch bryd o fwyd sy'n eich atgoffa o gartref. Os nad ydych yn hyderus wrth goginio, mae'r Gwasanaeth Lles yn cynnal cyfres o Ddosbarthiadau Coginio sy'n rhoi awgrymiadau ac argymhellion i chi ar sut i wneud pryd da.

9. Ymarfer Corff

Mae'r cydberthynas rhwng ymarfer corff a lles meddyliol da yn amlwg, felly pa ffordd well o wneud o hunanofalu na thrwy ymarfer corff. Ceisiwch fynd i'r gampfa, gwneud ymarfer corff gartref neu fynychu dosbarth yn FitZone. Mae cynyddu curiad eich calon yn ffordd wych o ganolbwyntio ar gryfhau'ch corff a'ch meddwl.

10. Gwnewch rywbeth caredig

Mae gweithredoedd caredig yn ffordd o arallgyfeirio’ch meddyliau at helpu eraill. P'un a yw'n weithred syml fel galw ffrind neu gyflwyno'ch hun i gydfyfyriwr tawel, gall fod yn werth chweil i chi a'r person arall. Os ydych chi'n teimlo fel mynd gam ymhellach, ystyriwch wirfoddoli gydag elusen neu sefydliad lleol. Gall Gyrfaoedd PDC eich helpu i ddod o hyd i gyfleoedd gwirfoddoli.

Derbyn cefnogaeth ychwanegol

Mae’r Gwasanaeth Lles yma i chi. Maent yn cynnig amrywiaeth o gymorth ymarferol mewn lleoliad cyfrinachol a phroffesiynol. Apwyntiadau Cyngor Lles yw’ch man cyswllt cyntaf i’r Gwasanaeth Lles ac y maent yn rhoi cyfle i chi drafod cefnogaeth yn y brifysgol, iechyd meddwl, a’ch lles. 

#Llesiant #unilife_cymraeg