Diwrnod Atal Hunanladdiad y Byd 2022

WSPD Official Cym


Mae hunanladdiad yn effeithio ar bob un ohonom - p'un a ydych yn adnabod rhywun sydd wedi ceisio lladd ei hun neu wedi lladd ei hun neu a ydych chi eich hun wedi cael trafferth gyda'ch iechyd meddwl. Drwy godi ymwybyddiaeth, drwy Ddiwrnod Atal Hunanladdiad y Byd, mae cyfle i leihau’r stigma sy’n gysylltiedig â hunanladdiad ac annog y rhai sydd mewn angen i geisio cymorth.

Ydych chi'n profi meddyliau am hunanladdiad?

Os ydych chi'n cael trafferth gyda'ch iechyd meddwl, nid ydych chi ar eich pen eich hun. Mae llawer o bobl yn profi iechyd meddwl gwael a bydd rhai yn ystyried hunanladdiad. Mae'n bwysig cofio bod opsiwn arall bob amser a bod help ar gael.


Os ydych yn meddwl am hunanladdiad ar hyn o bryd ac nad ydych yn siŵr beth i'w wneud, ystyriwch ffonio un o'r llinellau cymorth canlynol:Os ydych chi'n cael trafferth, mae'r brifysgol yma i chi. Mae’r Tîm Lles wrth law i helpu i wella’ch iechyd meddwl yn y tymor hwy pan na fyddwch mewn argyfwng mwyach. Trefnwch apwyntiad gyda Chynghorydd Lles trwy'r Ardal Gynghori.

Ydych chi'n adnabod rhywun sy'n cael trafferth gyda'u hiechyd meddwl?

Efallai eich bod wedi sylwi ar ffrind yn ymddwyn yn wahanol, neu aelod o'r teulu sy'n ymddangos yn ei chael hi'n anodd. Gall fod yn anodd gwybod beth i'w wneud ac a oes unrhyw ffordd y gallwch chi helpu. Mae’r Zero Suicide Alliance wedi llunio cwrs penodol ar gyfer myfyrwyr prifysgol i’ch helpu i ddeall ymddygiad hunanladdol yn well a sut i gyfeirio’r person sy’n lladd ei hun at gymorth.


Mewn argyfwng, boed ar eich cyfer chi neu eraill, ffoniwch 999 am gymorth ar unwaith.

#Llesiant #unilife_cymraeg