Cadwch yn Ddiogel Dros y Nadolig

festivesafecym

Llongyfarchiadau, rydych chi wedi cyrraedd diwedd y tymor cyntaf! Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cael y gorau o'ch amser i ffwrdd trwy ofalu amdanoch chi'ch hun a'ch eiddo personol dros y Nadolig.

Diogelu eich eiddo

Mae tŷ gwag yn darged hawdd ar gyfer lladron. Cyn i chi fynd, gwnewch yn siŵr eich bod yn:

 • Gwirio bod eich holl ffenestri a drysau wedi’u cau/cloi, ewch â'ch pethau gwerthfawr adref gyda chi, neu cuddiwch nhw o'r golwg
 • Gofynnwch i rywun rydych yn ymddiried ynddo i gadw llygad ar yr eiddo, os yn bosibl, gofynnwch iddynt wirio nad oes unrhyw bost yn hongian allan o'r blwch post
 • Caewch y llenni ar y llawr gwaelod

Os oes gennych chi'r dechnoleg, gofynnwch i'r goleuadau yn y tŷ ddod ymlaen ar adegau penodol

Cyrraedd adref

Os ydych chi’n gyrru adref dros y Nadolig, gwnewch yn siŵr eich bod wedi gwirio’ch car cyn i chi fynd (lefelau hylif, petrol, teiars). Mae'r tywydd yr adeg hon o'r flwyddyn yn anrhagweladwy; gwnewch yn siŵr eich bod yn pacio diod a rhai pethau nad ydynt yn ddarfodus yn ogystal â blanced.

Mae darparwyr rheilffyrdd yn cynghori y bydd gweithredu diwydiannol arfaethedig yn effeithio ar nifer o deithiau ar 13-14, 16-17, 24-27 Rhagfyr a 3-4, 6-7 Ionawr. Mae Trafnidiaeth Cymru yn cynghori cwsmeriaid i beidio â theithio ar y trên ar y dyddiadau hyn gan y bydd y mwyafrif o wasanaethau rheilffordd ar draws rhwydwaith Cymru a’r Gororau yn cael eu hatal.

Ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol neu fyfyrwyr sy'n teithio dramor, cofiwch wirio canllawiau teithio a gofynion gwisgo masgiau ar gyfer y wlad y byddwch yn teithio iddi.

Partïa

Mae'r Nadolig yn amser i ymlacio - yn enwedig gan eich bod wedi bod yn astudio'n galed dros y misoedd diwethaf. Mae’n arferol edrych ymlaen at dreulio amser gyda ffrindiau a theulu i ddathlu. Os ydych chi'n mynd ar noson allan, gwnewch yn siŵr eich bod yn gwybod i ble rydych chi'n mynd, sut rydych chi'n cyrraedd a gyda phwy rydych chi'n cwrdd. Parchwch y rhai o’ch cwmpas – mae ganddyn nhw hawl i gael amser da hefyd.

 • Arhoswch mewn mannau sydd wedi'u goleuo'n dda os ydych chi'n cerdded. Peidiwch byth â cherdded adref ar eich pen eich hun
 • Arhoswch gyda'ch grŵp bob amser tra y byddwch allan. Peidiwch â chrwydro ar eich pen eich hun a gwnewch yn siŵr nad yw'ch ffrindiau'n gwneud hynny chwaith
 • Archebwch dacsi adref sydd ag enw da bob amser
 • Peidiwch byth â gadael eich diod, bag neu ffôn heb neb yn gofalu amdano
 • Os gwelwch rywbeth sy'n ymddangos yn anghywir, ffoniwch yr heddlu neu swyddogion diogelwch y lleoliad am gymorth
 • Parchwch benderfyniadau'r rhai sy'n dewis peidio ag yfed alcohol a  pheidiwch â rhoi pwysau arnynt i wneud hynny
 • Gwnewch yn siŵr eich bod yn deall pwysigrwydd cydsyniad

Dod o Hyd i Gymorth

Er holl hwyl a dathliadau’r tymor gwyliau, i lawer gall fod yn gyfnod o unigrwydd neu bryder. Os ydych chi'n cael y Nadolig yn anodd, cofiwch:

 • Rhowch flaenoriaeth i beth bynnag a fydd yn eich helpu i ymlacio a theimlo'n dawel
 • Caniatewch yr amser a'r lle sydd eu hangen arnoch chi'ch hun
 • Os gallwch chi, byddwch yn onest gyda'r bobl o'ch cwmpas
 • Rhowch wybod i eraill sut y gallant ofalu amdanoch orau y Nadolig hwn

Efallai y byddwch hefyd am archwilio Togetherall - cymuned ar-lein sy'n cael ei safoni'n glinigol ac sy'n cynnig lle diogel a dienw i fyfyrwyr archwilio'ch teimladau a meddwl am bethau. Mae Togetherall yn rhad ac am ddim i holl fyfyrwyr PDC ac ar gael 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn.

Mae Hyb Helpu eich Hun y Gwasanaethau Llesiant yn darparu nifer o adnoddau defnyddiol ar gyfer rhagor o wybodaeth, cyngor a chymorth yn ystod tymor y Nadolig.

Mwynhewch yr amser segur

Yn olaf, byddwch yn falch o bopeth rydych wedi'i gyflawni y tymor hwn a chofiwch neilltuo ychydig o amser i orffwys ac adennill nerth cyn y Flwyddyn Newydd.

Gallwch ddod o hyd i ragor o gyngor diogelwch sy'n berthnasol i bob tymor ar y tudalennau gwe Diogelwch Myfyrwyr

#Llesiant #unilife_cymraeg