Angen barn! Dywedwch wrthym beth yw eich barn am y Gwasanaeth Iechyd

Mae'r Gwasanaeth Iechyd wedi ymrwymo i wella'r gwasanaeth y mae'n ei ddarparu i holl fyfyrwyr PDC.

Mae'r gwasanaeth iechyd yn cychwyn ar gyfnod pontio ac yn ceisio adolygu a gwella'r gwasanaeth sydd ar gael i fyfyrwyr.

I'r perwyl hwn, rydym am ddeall pa welliannau fyddai fwyaf buddiol i fyfyrwyr. Cwblhewch yr holiadur hwn a rhowch wybod i ni. Ar ôl cwblhau'r holiadur, byddwch yn cael eich cynnwys mewn raffl i ennill 1 o 5 E-daleb Amazon gwerth £10 sydd ar gael.

Cynlluniwyd y cwestiynau i gasglu gwybodaeth am yr ymwybyddiaeth gyffredinol o'r cymorth Iechyd/Nyrs sydd ar gael yn y brifysgol, sut mae gwybodaeth a chyngor yn cael eu cyfathrebu, a pha newidiadau, os o gwbl, yr hoffai myfyrwyr eu cael.

Bydd eich adborth yn ein helpu i ganolbwyntio ar welliannau yn y meysydd cywir i sicrhau y gallwn gefnogi myfyrwyr yn effeithiol i ofalu am a gwella eu hiechyd corfforol. Y dyddiad cau ar gyfer cwblhau'r holiadur yw dydd Gwener 27 Mai.

#Iechyd #Llesiant #unilife_cymraeg