Mae achosion o Covid-19 yn cynyddu ymhlith pobl ifanc 18-29 oed yng Nghaerdydd a'r Fro

Mae'r gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu Caerdydd a’r Fro’n annog pobl rhwng 18 a 29 oed i fod yn effro i symptomau ehangach Covid-19 a chael eu profi os oes ganddynt unrhyw un o'r rhain. 

Mae achosion o Covid-19 wedi bod yn cynyddu'n gyson yn y rhanbarth gyda'r mwyafrif yn effeithio ar bobl iau, gan gynnwys ein poblogaeth myfyrwyr a'r rhai sy'n byw mewn llety a rennir. 

Gan fod y grŵp oedran hwn yn llai tebygol o fod wedi cael y ddau ddos o frechlyn Covid-19 mae'n arbennig o bwysig eu bod yn wyliadwrus ac yn cael eu profi os ydynt yn dangos unrhyw symptomau.

Tri phrif symptom Covid-19 yw peswch, twymyn, a/neu golli blas neu arogl. Os oes gennych unrhyw un o'r symptomau hyn, rhaid i chi gael prawf a hunanynysu ynghyd â'ch cartref ehangach. Mae hyn yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru.

Gall Covid-19 fod yn ysgafnach mewn pobl iau. Gall amrywiolyn Delta yn arbennig hefyd achosi ystod ehangach o symptomau yn ei gamau cynnar. Mae'r gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu yn annog pobl i gael prawf hefyd os oes ganddynt ystod ehangach o symptomau sy'n newydd neu’n anarferol. Y rhain yw blinder, myalgia (poenau neu wynegu yn y cyhyrau),  llwnc tost, pen tost, trwyn yn rhedeg, cyfog, chwydu, neu ddolur rhydd.

Mae ychydig o gamau syml y gallwch eu cymryd i helpu i gadw eich hun, ffrindiau a theulu'n ddiogel.

  • Cael eich dos cyntaf o’r brechlyn os nad ydych wedi eisoes, a chynlluniwch bryd a lle y cewch yr ail. Mae dau ddos o'r brechlyn yn allweddol i ddiogelu rhag yr amrywiolyn Delta mwy trosglwyddadwy sydd bellach yn amlwg yng Nghaerdydd a'r Fro
  • Os oes gennych symptomau Covid-19, hyd yn oed os ydyn nhw'n ysgafn, trefnwch brawf
  • Os byddwch yn profi'n bositif ar gyfer Covid-19 bydd ein tîm Profi, Olrhain a Diogelu’n cysylltu â chi i nodi eich cysylltiadau agos, y mwyaf o wybodaeth y gallwch ei rhoi iddynt po gorau y gallwn reoli lledaeniad Covid-19.
  • Os ydych chi'n symud allan o Gaerdydd a'r Fro dros fisoedd yr haf ystyriwch gael prawf cyn cymysgu gyda grŵp newydd o ffrindiau neu deulu.#unilife_cymraeg #Lles #Iechyd