Diwrnod Rhyngwladol y Dynion - Beth ydyw?

Y 19eg o Dachwedd yw Diwrnod Rhyngwladol y Dynion - cyfle i ganolbwyntio ar y dynion yn ein bywydau a’r gwerth cadarnhaol a ddaw yn eu sgil. Yn ogystal â bod yn ddiwrnod o ddathlu, mae'n cyd-fynd â Movember - ymgyrch mis o hyd sy'n ceisio codi ymwybyddiaeth o faterion iechyd dynion difrifol, gan gynnwys iechyd meddwl, atal hunanladdiad, canser y ceilliau a'r prostad.

Atal Iechyd Meddwl a Hunanladdiad

Ar gyfartaledd, yn fyd-eang, bob un munud mae dyn yn cyflawni hunanladdiad. Yn y DU, mae 3 o bob 4 hunanladdiad yn ddynion. Hunanladdiad yw prif achos marwolaeth dynion o dan 50 oed. Mae'r ystadegau hyn yn tynnu sylw at ba mor bwysig yw annog dynion i deimlo'n ddiogel, wedi’u cefnogi ac yn gyffyrddus i gael gafael ar gymorth.

Gellir defnyddio proses pedwar cam Movember i wirio bod y dynion yn eich bywyd yn iawn. Yr acronym yw ALEC, ac mae'n sefyll am:

• GOFYN iddyn nhw sut maen nhw'n teimlo

• GWRANDO arnyn nhw

• EU HANNOG i ofyn am help

• GWIRIO sut maen nhw'n teimlo

Os ydych chi'n poeni nad yw rhywun yn ymddangos fel y byddant fel arfer, gofynnwch sut maen nhw'n teimlo. Nid oes angen i chi wybod sut i ddatrys eu problemau ond bydd gwrando arnyn nhw a'u hannog i geisio cymorth yn sicrhau eu bod yn teimlo eu bod yn cael cefnogaeth. Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am bob cam o ‘ALEC’ ar dudalen we Spot the Signs – Movember.

Canser y Ceilliau

Canser y ceilliau yw'r canser mwyaf cyffredin ymhlith dynion o dan 50 oed. Mae tua 2,300 o ddynion yn cael diagnosis ohono bob blwyddyn yn y DU. Ond, yn ôl Movember, nid yw 62% o’r dynion ifanc hynny yn gwybod sut i wirio hynny.

Mae ceilliau pawb yn wahanol, felly mae'n bwysig iawn eich bod chi'n gwybod beth sy'n arferol i chi. Os nad ydych yn siŵr sut i wirio, gall y canllaw fideo hwn helpu. Os ydych chi'n sylwi ar rywbeth gwahanol, mae'n bwysig siarad â'ch meddyg. Efallai y bydd hyn yn teimlo fel profiad lletchwith neu chwithig, ond bydd eich meddyg wedi cynnal y gwiriadau hyn sawl gwaith. Gall cyflyrau eraill achosi lympiau neu chwyddiadau, ac nid canser yw'r mwyafrif o lympiau. Ond mae'n bwysig eich bod chi'n cael eich meddyg i wirio unrhyw beth anarferol cyn gynted â phosib.

Os ydych chi neu rywun rydych chi'n ei adnabod wedi cael diagnosis, mae gan Nuts & Bolts - Movember ganllaw defnyddiol ar gyfer deall taith canser y ceilliau, o ddiagnosis, i driniaeth i fywyd wedi hynny.

Canser y prostad

Er bod canser y prostad yn effeithio'n bennaf ar ddynion dros 50 oed, hwn yw'r ail ganser mwyaf cyffredin mewn dynion ledled y byd.

Nid yw pawb yn profi symptomau canser y prostad. Ni allwch hunanwirio amdano ond mae ychydig o wahanol symptomau i edrych allan amdanynt. Yn aml, mae arwyddion o ganser y prostad yn cael eu canfod gyntaf gan feddyg yn ystod archwiliad arferol.

Cynghorir bod dynion dros 50 oed yn siarad â'u meddyg am gael prawf PSA, sy'n brawf gwaed arferol syml. Os ydych chi'n ddu neu os oes gennych hanes teuluol o ganser y prostad, argymhellir eich bod chi'n dechrau cael eich profi'n gynharach.

Os ydych chi neu rywun rydych chi'n ei adnabod wedi cael diagnosis o ganser y prostad, mae cefnogaeth ar gael. Mae True North yn elusen sy'n helpu dynion ar eu taith gyda chyngor ar sut i gael y gorau o fywyd. Yn yr un modd, mae Prostate Cancer UK yn darparu hwb adnoddau, cefnogaeth a gwybodaeth.

Cael Cefnogaeth

I gyd-fynd â Diwrnod Rhyngwladol y Dynion, bydd Ymddiriedolaeth Charlie Waller yn cyflwyno gweithdy Atal Hunanladdiad ddydd Gwener 19eg Tachwedd am 2.00pm. Bydd y gweithdy'n archwilio achosion delfryd hunanladdol ac yn rhoi cyfle i ddysgu a gofyn cwestiynau mewn amgylchedd diogel a chefnogol. Cofrestrwch eich lle yma.

Mae yna lawer o bethau y gallwn eu gwneud i helpu i gefnogi a rheoli ein lles meddyliol. Nid gwendid yw estyn allan. Mae materion iechyd meddwl fel llawer o afiechydon corfforol eraill - a gellir eu goresgyn gyda'r gefnogaeth gywir. Mae'r Gwasanaeth Lles yn lle da i ddechrau ar gyfer adnoddau hunangymorth. Os oes angen cymorth lles ac iechyd meddwl arnoch, mae Apwyntiadau Cyngor ar Les yn bwynt cyswllt cyntaf â'r Gwasanaeth Lles.

Gwybodaeth Bellach

Gwasanaeth Lles

Movember – Get Support

Canser y Ceilliau - GIG

Prostate information | Prostate Cancer UK

#Ymwybyddiaeth #Llesiant #unilife_cymraeg