Diwrnod Rhyngwladol ar gyfer Dileu Trais yn erbyn Menywod/Ddiwrnod Rhuban Gwyn

womenday

Mae dydd Iau 25ain Tachwedd yn nodi Diwrnod Rhyngwladol ar gyfer Dileu Trais yn erbyn Menywod. Mae hwn yn ddiwrnod ar gyfer myfyrio, undod ac actifiaeth, wedi'i yrru tuag at ddileu trais ar sail rhywedd. Fe'i gelwir hefyd yn Ddiwrnod Rhuban Gwyn, mae'n amser i bawb ddangos eu hymrwymiad i ddileu trais dynion yn erbyn menywod.

Pam ydyn ni'n coffáu'r Diwrnod Rhyngwladol ar gyfer Dileu Trais yn erbyn Menywod?

Yn ôl y Cenhedloedd Unedig, bydd 1 o bob 3 merch yn profi trais a cham-drin gan gynnwys cam-drin domestig, treisio a thrais rhywiol, anffurfio organau cenhedlu benywod, priodas dan orfod, camfanteisio rhywiol, aflonyddu, stelcio, a thrais yn seiliedig ar ‘anrhydedd’. Mae UN Women yn adrodd bod pob math o drais yn erbyn menywod a merched, yn enwedig trais domestig, wedi dwysáu, ers dechrau'r pandemig COVID-19, y cyfeirir ato fel Pandemig Cysgodol.

Yr anallu hwn i fyw heb ofni camdriniaeth yw pam mae'r Diwrnod Rhyngwladol ar gyfer Dileu Trais yn erbyn Menywod yn hanfodol. Mae'n gyfle i addysgu ein gilydd ar faterion fel cydsyniad a pherthnasoedd camdriniol; yn ogystal â chefnogi goroeswyr camdriniaeth a thrais wrth rannu eu straeon a cheisio cymorth. 

Pa gefnogaeth sydd ar gael?

Mae profiadau o drais a cham-drin yn wahanol i bob unigolyn.  Efallai y bydd rhai menywod eisiau siarad â'r heddlu, efallai na fydd eraill yn teimlo'n gyffyrddus yn adrodd am ddigwyddiadau o drais ond y byddant yn dal eisiau siarad â rhywun.

New Pathways

Os ydych wedi profi ymosodiad rhywiol neu drais rhywiol, boed yn ddiweddar neu'n hanesyddol, gallwch hunangyfeirio at New Pathways.  Yn ystod oriau swyddfa gallwch eu ffonio ar: 01685 379310; a’r tu allan i oriau gallwch eu ffonio ar eu llinell gwasanaethau SARC 24 awr: 07423437020. Byddant yn sicrhau’r cyngor a'r gefnogaeth uniongyrchol sydd eu hangen arnoch ac mae cyfranogiad yr heddlu yn ddewisol.

Llinell Gymorth Byw Heb Ofn

Os ydych wedi profi cam-drin domestig, trais rhywiol a/neu drais yn erbyn menywod, neu'n poeni am ffrind neu berthynas sy'n profi unrhyw fath o drais neu gam-drin, gallwch ffonio'r Llinell Gymorth Byw Heb Ofn ar 0808 80 10 800 neu drwy neges destun 24/7 ar 078600 77 333.

Gwasanaeth Lles PDC

Mae digwyddiadau cam-drin yn cael effaith ddifrifol ar iechyd meddwl a lles - mae'r tîm Lles yma i'ch cefnogi gyda hyn. Gallwch drefnu apwyntiad gyda Chynghorydd Lles i drafod unrhyw broblemau rydych chi'n eu hwynebu ac i gael cefnogaeth barhaus.

Orange the World: End the Violence Against Women Now!

Ymgyrch Y Cenhedloedd Unedig ar gyfer Diwrnod Rhyngwladol ar gyfer Dileu Trais yn erbyn Menywod eleni yw Oren y Byd. Bydd adeiladau eiconig a thirnodau ledled y byd yn cael eu troi’n oren i gofio’r angen am ddyfodol heb drais.

Yn ogystal, mae'r Universal Peace Federation wedi trefnu digwyddiad coffáu ar-lein ar 30ain Tachwedd am 5.30pm. Bydd y digwyddiad hwn yn cynnwys siaradwyr o elusennau fel White Ribbon a bydd yn canolbwyntio ar ymgyrch y Cenhedloedd Unedig ‘UNITE by 2030 to End Violence Against Women’.  Gallwch gofrestru i fynychu'r digwyddiad yma ac mae mynediad am ddim.

Beth sy'n digwydd yn PDC?

Mae academyddion yn PDC wedi sefydlu rhwydwaith ymchwil newydd i weithio tuag at ddileu Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (VAWDASV).

Arweinir y rhwydwaith ymchwil gan Dr Sarah Wallace, Uwch Gymrawd Ymchwil yn Sefydliad Iechyd a Gofal Cymdeithasol Cymru (WIHSC), a Dr Emily Underwood-Lee, Athro Cysylltiol Astudiaethau Perfformiad yng Nghanolfan George Ewart Evans ar gyfer Adrodd Storïau, Prifysgol De Cymru. Fe'i cefnogir gan Gyfadran y Diwydiannau Creadigol a Chanolfan PRIME Cymru, a’i lywodraethu gan grŵp craidd o academyddion, llunwyr polisi, ac ymarferwyr o'r sector VAWDASV yng Nghymru.  Bydd hefyd yn cael ei gefnogi gan aelod ymroddedig o staff o Uned Atal Trais Cymru yn Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Y nod yw datblygu cymuned ymchwil gynhwysol i Gymru sy'n darparu fforwm diogel, agored i ddod â'r rhai sy'n gweithio tuag at roi diwedd ar VAWDASV i osod agenda ymchwil y dyfodol, meithrin cydweithredu a datblygu ceisiadau am grant, ymgymryd ag ymchwil o ansawdd uchel, a gweithio tuag at ddileu VAWDASV.

Bydd y rhwydwaith ymchwil yn cael ei lansio'n swyddogol mewn digwyddiad ar Gampws Caerdydd ddydd Iau 25 Tachwedd. Bydd y digwyddiad yn cael ei ddarlledu ar sianel YouTube PDC nos yfory am 7.30pm.

Cymorth Pellach

Heddlu De Cymru – gan gynnwys rhestr o elusennau cymorth ardal-benodol.

White Ribbon

#Ymwybyddiaeth #Llesiant #unilife_cymraeg