Unigrwydd

Lonely.jpg

Gall mynd i'r brifysgol fod yn un o'r amseroedd mwyaf cyffrous ym mywyd unrhyw un. Symud oddi cartref am y tro cyntaf, archwilio dinas newydd, gwneud ffrindiau newydd a mwynhau mwy o ryddid nag y buasech wedi'i brofi o'r blaen.

Mae dod i'r brifysgol yn dod â llawer o newidiadau a gyda newid gall ddod â theimladau o ansicrwydd, bregusrwydd ac unigrwydd.  Efallai y byddwch chi'n teimlo'n ansicr ynglŷn â beth i'w wneud neu hyd yn oed sut i fod.

Os ydych chi'n teimlo'n unig, nid ydych chi ar eich pen eich hun.  Mae llawer o fyfyrwyr yn datblygu teimladau o unigrwydd wrth ymgartrefu ym mywyd prifysgol, ond mae yna bethau y gallwch chi eu gwneud i leddfu'r teimladau hyn, ac mae yna wasanaethau cymorth a all helpu.

Meddyliwch am yr hyn sy'n eich gwneud chi'n unig
Mae pobl yn teimlo'n unig am lawer o wahanol resymau, y mwyaf cyffredin yw nad ydyn nhw'n gweld nac yn siarad ag unrhyw un yn aml iawn neu hyd yn oed pan fydd yna ddigon o bobl nid ydyn nhw’n teimlo eu bod yn ymwneud, yn cael eu deall neu'n derbyn gofal.  Pan ddeallwch yr hyn a allai fod yn gwneud ichi deimlo'n unig, gallwch fod yn fwy cymwys i gymryd camau cadarnhaol i deimlo'n well.

Gwneud cysylltiadau newydd
Meddyliwch am rywbeth y mae gennych ddiddordeb ynddo ac ystyriwch ymuno â chlwb, cymdeithas neu grŵp; gall hyn fod yn ffordd wych o roi cynnig ar rywbeth newydd a chwrdd â phobl debyg.  Mae Gwirfoddoli yn caniatáu ichi gysylltu â'ch cymuned a gall helpu i leddfu effeithiau straen a phryder.

Siaradwch â rhywun am eich teimladau
Efallai eich bod eisoes wedi gwneud rhai ffrindiau yn y brifysgol, ond efallai eich bod yn dal i deimlo nad ydych yn rhan ohoni.  Os ydych chi'n teimlo'n ynysig oddi wrth eich cyfoedion, siaradwch â ffrind neu aelod o'r teulu, byddant yn destun cysur ac efallai y gallant roi cyngor i chi a'ch helpu i oresgyn y teimladau hyn.

Mae cyfeillgarwch da yn cymryd amser
I rai myfyrwyr, mae'n hawdd cwrdd â phobl ac mae'n dod yn naturiol.  I eraill, gall fod yn frawychus ac yn anodd.  Mae'n debyg eich bod wedi clywed pobl yn dweud bod ffrindiau prifysgol yn ffrindiau am oes.  Er bod hyn yn aml yn wir, nid yw’n golygu bod y rhain yn ffrindiau a wnaethant yn ystod wythnos y Glas.

Mae gennych o leiaf dair blynedd i wneud ffrindiau da, a chofiwch fod gwneud ffrindiau yn broses barhaus.  Nid oes angen i chi ruthro i mewn i unrhyw beth, os na fyddwch yn llwyddo ar y dechrau, peidiwch â digalonni a daliwch ati.

Byddwch yn ofalus wrth gymharu'ch hun ag eraill
Pan fyddwn yn cymharu ein hunain ag eraill yn gyson, rydym yn gwastraffu egni gwerthfawr gan ganolbwyntio ar fywydau pobl eraill yn hytrach na’n bywydau ni.  Efallai na fydd yn teimlo felly, ond mae cannoedd o gyd-fyfyrwyr yn eich sefyllfa chi hefyd – mae’n bwysig cydnabod bod y meddyliau a'r teimladau hyn yn gyffredin ac yn normal.  Mae'n bwysig cofio bod prifysgol yn anodd i'r mwyafrif o fyfyrwyr, yn enwedig y flwyddyn gyntaf.

Gofynnwch i'ch hun sut rydych chi'n teimlo
Gall teimlo'n unig fod yn straen a gall gael effaith fawr ar eich llesiant cyffredinol, a allai ei gwneud hi'n anoddach fyth cymryd camau cadarnhaol i deimlo'n well. Gall amddifadedd cwsg a bwyta'n afiach hefyd gael effaith negyddol ar ein llesiant meddyliol felly mae'n bwysig edrych ar ôl eich hun a cheisio cymorth os yw hyn yn effeithio arnoch chi.

Cadw’n heini

Mae cysylltiad agos iawn rhwng ein hiechyd meddwl a chorfforol.  Bydd Cadw’n heini ac yn iach yn eich helpu i deimlo'n fwy cadarnhaol am fywyd prifysgol a'r bobl newydd rydych chi'n cwrdd â nhw.


Gofynnwch am help
Mae unigrwydd yn union fel unrhyw emosiwn arall - bydd yn mynd a dod, ac mae yna bethau y gallwch chi eu gwneud i reoli'r teimladau hyn.  Dylech estyn allan am help os oes ei angen arnoch ac os yw'n gwneud i chi deimlo'n dda, byddwch yno i rywun arall yn eich tro unwaith y byddwch chi'n teimlo'n fwy gwydn.

Gwasanaethau Cymorth y Brifysgol
Mae ein  Gwasanaethau Cymorth yn ymroddedig i sicrhau bod pob myfyriwr yn cael y cymorth sydd ei angen arnynt.

Gweithdai a Chyrsiau Llesiant
Mae'r Brifysgol yn cynnal ystod o ddigwyddiadau unwaith yn unig, cyrsiau aml-sesiwn a chyfarfodydd grŵp rheolaidd sy'n ymwneud ag iechyd a llesiant.

Adnoddau Allanol

Mind - Unigrwydd

Student Minds - Adnoddau

Students Against Depression

Nightline


#featured #Lles #unilife_cymraeg