Hiraeth

Homesickness.jpg

Mae symud i ffwrdd i'r brifysgol yn gam mawr i unrhyw un ac nid yw'n anarferol teimlo hiraeth. I lawer, dyma'r tro cyntaf yn gadael amgylchedd y cartref - gan gynnwys ffrindiau, teulu a lleoedd cyfarwydd.

Mae'r amser hwn yn gyffrous ac yn ysgogol i lawer o fyfyrwyr - cyfle am newid a thwf; ond i eraill efallai na fydd yn cael yr un effaith.

Beth yw hiraeth?

Mae hiraeth yn digwydd yn ystod cyfnod o newid ac mae'n ymateb naturiol i golled ac addasiad.  Gall achosi teimladau o straen neu bryder, a achosir gan y gwahanu oddi wrth bobl a lleoedd rydych chi'n eu hadnabod.

Gallai symptomau gynnwys:

  • Meddyliau ymgolledig am adref
  • Teimladau o alar, iselder ysbryd a phryder
  • Teimlo'n ynysig, yn unig neu'n encilgar
  • Colli hyder
  • Diffyg canolbwyntio
  • Cwsg aflonydd

Mae hiraeth yn digwydd amlaf ar ddechrau'r flwyddyn academaidd.  Fel rheol mae'n fater tymor byr a phan gaiff ei gydnabod gellir ei oresgyn.

Cofiwch fod yr hyn rydych chi'n ei deimlo yn normal
Mae'n bwysig cofio bod yr amser a gymerir i ymgartrefu a graddfa'r anhawster a brofwn wrth addasu i'n hamgylchedd newydd yn wahanol i bob person.  Mae hiraeth yn rhywbeth y mae'r rhan fwyaf o bobl yn ei brofi ar ryw adeg yn eu bywyd - ac nid yw'n anghyffredin cael y teimladau hyn tra yn y brifysgol.

Peidiwch â threulio gormod o amser yn eich ystafell
Er cymaint y demtasiwn i aros yn eich ystafell, ni fydd hyn ond yn cynyddu eich pryder a'ch teimladau o unigedd. Dewch i arfer â'ch amgylchedd newydd ac archwilio'r brifysgol a'ch amgylchedd newydd - cyn bo hir bydd yn dechrau teimlo fel adref.

Ewch am dro, gwnewch ychydig o ymweld, gwirfoddoli neu ymuno â chlwb – bydd cymryd rhan mewn gweithgareddau newydd hefyd yn helpu i dynnu eich sylw oddi wrth eich teimladau o hiraeth.

Cadwch mewn cysylltiad (ond dim gormod)
Gall cadw mewn cysylltiad â theulu a ffrindiau eich helpu i deimlo eich bod yn cael cefnogaeth a chysylltiad, sy'n bwysig ar gyfer addasu i le newydd.  Cofiwch, yn yr un modd, y gall gormod o gyswllt wneud i chi deimlo'n fwy hiraethus ac ychwanegu at y teimladau hynny.

Un o'r ffyrdd mwyaf dibynadwy i oresgyn hiraeth yw ymgolli ym mywyd y brifysgol, hyd yn oed os gallai hyn deimlo'n frawychus ar y dechrau.  Rhowch eich hun mewn sefyllfaoedd lle byddwch chi'n cwrdd â phobl newydd, yn enwedig os oes gennych chi ddiddordebau tebyg.

Dewch â rhywfaint o gysuron cartref gyda chi
Nid oes ots beth rydych chi'n ddod gyda chi ond gall bod â phethau cyfarwydd o adre helpu i leddfu'ch teimladau o hiraeth. Gall pethau sydd â gwerth sentimental, fel lluniau o deulu neu rywbeth sydd ag ystyr i chi, fel tegan neu flanced, eich helpu i deimlo'n gysylltiedig â'ch cartref hyd yn oed pan fyddwch i ffwrdd.

Gofalwch amdanoch eich hun
Cadwch at eich trefn ffitrwydd neu dechreuwch un newydd - bydd bod yn egnïol yn eich helpu i deimlo'n fwy cadarnhaol am fywyd prifysgol a'r bobl newydd rydych chi'n cwrdd â nhw.

Bydd creu trefn i chi'ch hun sy'n realistig yn gwneud ichi deimlo'n fwy cadarnhaol a llawn cymhelliant.  Bydd mynd i'r gwely ar yr un amser bob nos yn helpu eich cloc corff mewnol i ymgyfarwyddo ag amser gwely newydd, a fydd yn ei dro yn eich helpu i syrthio i gysgu'n well yn y nos a deffro'n haws bob bore.

Gall bwyta'ch hoff fwydydd o adre hefyd wneud i chi deimlo'n hapusach ac yn fwy diogel yn eich amgylchedd newydd ac mae eu cyflwyno i ffrindiau newydd yn ffordd hwyliog o ddod i adnabod eich gilydd. 

Gofynnwch am help

Y peth pwysicaf i'w gofio yw bod hiraeth - colli cynefindra a chysur eich cartref - yn hollol normal.  Efallai y bydd yn anodd credu, ond bydd llawer o fyfyrwyr yn profi'r un peth.

Os ydych chi'n cael trafferth gyda hiraeth, peidiwch â bod ofn siarad am eich teimladau. Mae gan y Brifysgol nifer o Wasanaethau Cymorth sy'n ymroddedig i sicrhau bod pob myfyriwr yn cael y gefnogaeth sydd ei hangen arnynt.

Gweithdai a Chyrsiau Llesiant
Mae'r Brifysgol yn cynnal ystod o ddigwyddiadau unwaith yn unig, cyrsiau aml-sesiwn a chyfarfodydd grŵp rheolaidd sy'n ymwneud ag iechyd a llesiant.

Adnoddau Allanol
Student Minds – Dechrau yn y Brifysgol

Host – Ymdopi â hiraeth fel myfyriwr

Prospects – Beth i’w wneud pan fyddwch chi’n teimlo’n hiraethus

BBC – Yn teimlo’n hiraethus? Rhowch gynnig ar y triciau hyn

GIG – Iechyd Meddwl Myfyrwyr


#Iechyd_Meddwl #Cwnsela #Lles #unilife_cymraeg