Bwyta'n Iach ar Gyllideb Myfyrwyr

Healthy eating on a budget.jpg

Mae symud i'r Brifysgol yn amser cyffrous; efallai y bydd gennych fwy o ryddid i wneud dewisiadau nag erioed o'r blaen. Mae'n hawdd anwybyddu rhai o'r agweddau mwy ymarferol o adael cartref - fel eich deiet a bwyta'n gall, ond mae ymchwil wedi dangos y gall y bwyd rydych chi'n ei fwyta gael effaith ar sut mae'ch meddwl a'ch corff yn gweithio.

Fel myfyriwr, mae angen i chi fwyta'r tanwydd cywir i'ch corff am gyfnod prysur iawn yn eich bywyd - gall bod yn y brifysgol fod yn gyfle gwych i greu arferion bwyta gydol oes iach.

Beth yw bwyta'n iach?
Mae bwyta’n iach yn golygu ‘bwyta amrywiaeth o fwydydd sy’n rhoi’r maetholion sydd eu hangen arnoch i gynnal eich iechyd, teimlo’n dda, a chael egni’.  Mae’r Canllaw Bwyta’n Dda yn argymell bwyta deiet amrywiol i gael y cydbwysedd cywir o broteinau, brasterau a charbohydradau, ar ffurf bwydydd sy'n dda i chi.

Er y gallai fod yn demtasiwn syrthio i'r arfer o gymryd prydau tecawê a phrydau parod, gyda dim ond ychydig o gynllunio ymlaen llaw, gallwch ddod o hyd i ddeiet iach sy'n gweithio i chi heb ormod o amser, ymdrech na chost.

Pam mae bwyta'n dda yn bwysig?

Mae bwyta deiet iach, cytbwys nid yn unig yn ein helpu i edrych a theimlo'n dda, ond mae'n ein helpu i gadw'n iach. Gall y ffordd rydyn ni'n bwyta hefyd gael effaith fawr ar sut rydyn ni'n teimlo. Er y gall bwydydd afiach fodloni'r daflod, gall deiet cytbwys roi'r egni a'r stamina cywir sydd eu hangen arnoch; edrychwch ar Food and Mood MIND i gael mwy o wybodaeth a chyngor.

Awgrymiadau ar gyfer bwyta'n iach ar gyllideb

  • Nid oes angen i fwyta'n dda dorri'r banc, gydag ychydig o driciau gall bwyta'n iach fod yn economaidd a chostio llai na'r gwariant cyfartalog ar brydau tecawê.
  • Cynlluniwch ymlaen llaw - bydd apiau symudol, fel Yummly yn gwneud rhestrau siopa i chi yn seiliedig ar yr hyn rydych chi'n bwriadu ei fwyta.
  • Cyllidebwch yn wythnosol - bydd torri nôl ar ychydig o bethau moethus yn gwneud gwahaniaeth mawr i'ch cyllideb bwyd.
  • Ceisiwch beidio â siopa pan fydd eisiau bwyd arnoch chi - byddwch chi'n llai tebygol o brynu'n fyrbwyll.
  • Coginiwch o'r dechrau - mae paratoi a choginio'ch prydau bwyd eich hun yn rhatach ac yn iachach.
  • Dysgwch ddefnyddio sesnadau - gallant droi rhywbeth plaen yn rhywbeth blasus heb fawr o gost.
  • Coginiwch ddognau ychwanegol - yr hyn nad ydych chi'n ei fwyta, gallwch chi ei rewi neu ei gael y diwrnod canlynol i ginio.
  • Fe fydd yna adegau pan na allwch chi wynebu coginio - mae'r Gwasanaethau Arlwyo yn cynnig opsiynau traddodiadol ac iach rhad.
  • Gall newidiadau bach wneud gwahaniaeth mawr - cyfnewid eich reis gwyn am reis brown, siwgwr gronynnog am fêl, bara gwyn am fara grawn.  Ychydig iawn y bydd y newidiadau syml hyn yn ei gostio a byddant yn cael effaith gadarnhaol ar eich llesiant.

Ryseitiau ac Adnoddau Bwyta'n Iach

5 A Day on the go – Dywedir wrthym yn aml fod angen i ni fwyta 5 ffrwyth a llysiau bob dydd, ond beth sy'n cyfrif mewn gwirionedd?
BBC Good Food Student Recipes - Ryseitiau myfyrwyr rhad a hwyliog, syml i'w gwneud.
 BBC Food, Student Food - Ryseitiau hawdd nad ydyn nhw'n torri'r banc ac sy'n wych ar gyfer cogyddion newydd.
StudentCooking.tv  - Prydau maethlon ar gyllideb, sy’n blasu’n wych.

The Food Medic: Educational Hub - Popeth o iechyd meddwl i faeth gan Alumni PDC, y meddyg bwyd.
Cooking on a Bootstrap - gwefan #1 ar gyfer ryseitiau ar gyllideb.


#Lles #unilife_cymraeg