Buddion Ymarfer Corff ar gyfer Iechyd Meddwl

Exercise

Mae'r mwyafrif ohonom yn gyfarwydd â buddion corfforol ymarfer corff: rheoli pwysau, mwy o egni, a gwell ffitrwydd corfforol, dim ond i enwi ond ychydig. Ond gall ymarfer corff hefyd wella iechyd meddwl, ac o bosibl hyd yn oed liniaru neu atal iselder.

Sut gall ymarfer corff roi hwb i'm hwyliau?

Mae gwyddonwyr o'r farn bod gweithgaredd corfforol yn helpu i gynnal a gwella llesiant mewn sawl ffordd:

  • Yn rhoi hwb i gynhyrchu cemegau ‘teimlo’n’ dda yn eich ymennydd
  • Yn tynnu eich meddwl oddi wrth feddyliau pryderus
  • Yn helpu i reoleiddio'ch patrymau cysgu
  • Yn cynyddu eich lefelau egni
  • Yn hyrwyddo mwy o ymdeimlad o hunan-werth
  • Yn gwella’r cof a chanolbwyntio

Gall bod yn fwy egnïol bob dydd - hyd yn oed newid bach - roi hwb i'ch morâl, gan roi ymdeimlad o gyflawniad i chi a'ch helpu i deimlo'n well ynoch chi'ch hun.

Sut alla i fod yn fwy egnïol?

Efallai y bydd rhoi cychwyn arni yn teimlo ychydig yn llethol, ond nid oes rhaid i ddod yn heini ymwneud â rhedeg o amgylch trac neu weithio allan mewn campfa. Mae'n bwysig dewis gweithgaredd rydych chi'n ei fwynhau sy'n cyd-fynd yn hawdd â'ch ffordd o fyw.

Mae'r Ganolfan Chwaraeon yn cynnig ystod o weithgareddau, o Ffitrwydd Polyn i Gynghreiriau Pêl-droed Mewnfurol - peidiwch â bod ofn rhoi cynnig ar rywbeth newydd, dydych chi byth yn gwybod beth y gallech chi ei fwynhau. Os yw cwrdd â myfyrwyr o’r un anian wrth ymarfer yn fwy at eich dant, ymwelwch agUndeb y Myfyrwyr i ddysgu mwy am eu clybiau a’u cymdeithasau.

Nid oes angen i ymarfer corff fod yn gostus, does dim byd gwell nag archwilio'r awyr agored gwych (os yw'r tywydd yn caniatáu!) Mae Cymru yn adnabyddus am rai o'r llwybrau cerdded a heicio gorau yn y DU; does dim rhaid i chi fynd yn bell i gael eich hun ymysg natur.  Os yw tywydd Cymru yn eich atal neu os na allwch wynebu mynd i ddosbarth ymarfer corff, mae yna ddigon o ddewisiadau amgen da y gallwch eu hymarfer o gysur eich cartref:

Ni waeth pa weithgaredd rydych chi'n ei ddewis neu ar ba ddwyster rydych chi'n ymarfer corff, gall pob darn bach fod yn fuddiol i helpu i wella'ch iechyd meddwl a chorfforol.

Arhoswch yn ymrwymedig!

Gall dal at i wneud ymarfer corff fod yn heriol - ceisiwch amserlennu ymarfer corff yn rheolaidd yn eich calendr yn union fel unrhyw ymrwymiad arall. Pan fydd aseiniadau yn dechrau llifo i mewn, gall fod yn anodd blaenoriaethu ymarfer corff; bydd cadw'n heini yn helpu i leddfu’ch lefelau straen a sicrhau eich bod chi'n gwneud eich gorau.


#Iechyd_Meddwl #unilife_cymraeg