Doctor table

Pa Wasanaeth sy'n iawn I CHI?

Nid oes angen ymweld â Meddyg Teulu ar gyfer llawer o afiechydon cyffredin. Yn aml mae opsiynau cyflymach a gwell ar gael. Mae'r dudalen hon yn rhestru llawer o leoedd y gallwch gael cymorth, yn ogystal â Gwasanaeth Iechyd PDC. Am ragor o help i ddewis, gweler Dewis Sylfaenol.

Os nad ydych yn gwybod pa opsiwn i’w ddewis, cysylltwch â GIG 111 Cymru drwy ffonio 111

Os oes gennych chi argyfwng meddygol, problem ddifrifol neu broblem sy'n bygwth bywyd ffoniwch 999.

GIG 111 Cymru yw "cartref cyngor a gwybodaeth iechyd i bobl sy'n byw yng Nghymru".

Gallwch ffonio eu rhif ffôn 111, 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos, i siarad â rhywun a fydd yn asesu eich cyflwr ac yn rhoi cyngor a gwybodaeth i chi.

Mae eu gwefan yn cynnwys gwybodaeth am gyflyrau iechyd a salwch, gwiriwr symptomau ac arweiniad pellach ar bwy y gallwch gysylltu â nhw i gael y gofal cywir.

Mae GIG 111 hefyd yn helpu gyda chymorth iechyd meddwl brys - ffoniwch 111 a dewiswch opsiwn 2. 

Yng Nghaerdydd, os yw eich cyflwr iechyd yn un brys, ond nad yw’n fygythiad i fywyd, yna ffoniwch 111 yn gyntaf cyn mynd i’r Uned Frys (A&E), yr Uned Mân Anafiadau neu i gael mynediad at ofal y tu allan i oriau.

Mae Galw Iechyd Cymru yn wasanaeth cyngor a gwybodaeth iechyd sydd ar gael 24 awr y dydd, bob dydd.

Ffoniwch Galw Iechyd  Cymru  ar 0845 46 47 neu ewch i Galw Iechyd Cymru

Mae llawer o fferyllfeydd bellach yn darparu ystod o wasanaethau, fel trefnu presgripsiwn heb i chi weld meddyg, atal cenhedlu brys a brechlynnau.

Chwiliwch am fferyllfa leol, i weld beth sydd ar gael.

Clinigau atal cenhedlu ac iechyd rhywiol – Chwiliwch am glinig lleol i weld beth sydd ar gael. 

Atal cenhedlu brys - os ydych o dan 25 oed mae hwn ar gael yn rhad ac am ddim yn y rhan fwyaf o fferyllfeydd

Condomau am ddim - Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cynnig cynllun Cerdyn C am ddim i rai dan 25 oed. (Mae'r cynllun hwn hefyd yn cael ei redeg gan y Tîm Iechyd yn PDC).

Gall Gwasanaeth Iechyd PDC eich helpu i gofrestru gyda meddyg teulu lleol, neu gallwch ddefnyddio chwiliad cod post i ddod o hyd i un yn uniongyrchol.

Mae Meddygon Teulu fel arfer yn gyfrifol am ddarparu gofal yn ystod oriau gwaith arferol, fel arfer o ddydd Llun i ddydd Gwener, rhwng 8.00am a 6.30pm.

Os oes angen gofal meddygol brys arnoch y tu allan i'r amseroedd hynny, chwiliwch ar wefan y Meddyg Teulu am eu gwasanaeth 'y tu allan i oriau', neu cysylltwch â GIG 111 Cymru

Os oes gennych chi argyfwng meddygol, problem argyfyngus neu broblem sy'n bygwth bywyd dylech ffonio 999.

Os oes gennych glwyf agored a allai fod angen pwytho/gwisgo, ewch yn syth i'ch Adran Achosion Brys (A&E) neu Uned Mân Anafiadau (MIU) agosaf (chwiliwch yma), neu ffoniwch 999.

Gall eich deintydd eich gweld am y canlynol: gofal dannedd ataliol a hylendid y geg, y ddannoedd, crawniad dannedd, gymiau sy’n gwaedu ac ati.

Os oes angen i chi gofrestru gyda deintydd GIG lleol, cysylltwch â'r tîm cywir yn dibynnu ar ble rydych chi'n byw (ddim yn astudio).

Casnewydd – 01633 744387

Trefforest – 01685 351366 neu e-bostiwch [email protected]

Caerdydd – 029 2044 4500 neu llenwch y FFURFLEN hon i'w hychwanegu at y rhestr aros ar gyfer dyraniad Deintydd.

Sylwch – dim ond os ydych o dan 19 oed y mae’r deintydd am ddim.

Cysylltwch â'ch practis deintyddol arferol yn gyntaf gan fod y rhan fwyaf o ddeintyddion yn cynnig apwyntiadau brys ar y diwrnod.

Os nad ydych wedi cofrestru’n lleol gyda deintydd, neu’n profi poen dannedd difrifol gyda’r nos, dros nos neu ar benwythnosau neu wyliau banc, ffoniwch y llinell gymorth ddeintyddol ar:

Casnewydd – 01633 744387

Trefforest – 0300 123 5060

Caerdydd – 029 2044 4500

Fel arall, gallwch ffonio GIG 111 Cymru drwy ffonio 111 am gyngor.

Cysylltwch â Swyddog Cymorth Cyntaf y Brifysgol am driniaeth a/neu gyngor. Ar gyfer unrhyw argyfwng meddygol ar y campws ffoniwch 01443 433333 a gofynnwch am berson cymorth cyntaf.

Dim ond os oes gennych salwch acíwt, poen yn y frest neu broblemau anadlu, neu anaf poenus llai na 2 ddiwrnod oed, y dylech fynd i'r adran Damweiniau ac Achosion Brys.

Trefforest / Glyn-taf

Eich ysbyty agosaf yw:

Ysbyty Brenhinol Morgannwg

Ynysmaerdy, Llantrisant, CF72 8XR.
Ffôn: 01443 443443

Caerdydd

Ffoniwch GIG 111 Cymru yn gyntaf os oes gennych chi argyfwng brys nad yw'n bygwth bywyd, i fynd i'r Uned Frys neu'r Uned Mân Anafiadau.

Bydd atebwr galwadau yn asesu eich cyflwr ac yn eich cynghori dros y ffôn. Os bydd angen asesiad pellach, bydd clinigwr yn eich ffonio'n ôl. Os bydd angen i chi gael eich gweld yn bersonol, bydd clinigwr yn trefnu hyn ar eich cyfer.

Os oes gennych chi argyfwng meddygol, problem ddifrifol neu broblem sy'n bygwth bywyd ffoniwch 999.

Ysbyty Athrofaol Cymru

Ffordd Parc y Mynydd Bychan
Caerdydd
CF14 4XW

Ffôn: 02920 747747

Uned Mân Anafiadau Ysbyty Cymunedol y BarriHeol Colcot

Y Barri
CF62 8YH

Ffôn: 01446 704000

Casnewydd

Eich ysbyty agosaf gydag Adran Damweiniau ac Achosion Brys yw:

Ysbyty Athrofaol Y Faenor

Ffordd Caerlleon
Llanfrechfa
Cwmbrân
NP44 8YN 

Ffôn: 01633 493100

Dylai pob Mân anafiadau nawr fynd i:

Ysbyty Brenhinol Gwent

Heol Caerdydd
Casnewydd
NP20 2UB

Ffôn: 01633 234234

Sylwch - nid oes Adran Achosion Brys yn Ysbyty Brenhinol Gwent. Rhaid i argyfyngau sy'n bygwth bywyd fynd i Ysbyty Athrofaol y Grange.

Ffoniwch 999 a gofynnwch am ambiwlans ar gyfer damweiniau difrifol neu salwch sy'n bygwth bywyd yn unig. E.e. poen difrifol yn y frest, problemau anadlu difrifol, gwaedu difrifol neu anymwybyddiaeth.

 

Ar y campws? Os byddwch yn ffonio 999 ar y campws, a bod ambiwlans yn cael ei anfon, dywedwch wrth yr adran diogelwch ar y campws ble mae'r digwyddiad, fel y gallant gyfeirio'r ambiwlans i'r lle iawn.

Gall optegydd helpu gyda phroblemau llygaid acíwt fel llygaid coslyd, llygaid coch, llid yr amrannau, llygaid gwaetgoch ac amrannau chwyddedig. 

Os oes gennych unrhyw bryderon am eich llygaid, ewch i weld optometrydd (optegydd) y stryd fawr ar unwaith. Byddant yn dweud wrthych a ydych yn gymwys i gael archwiliad iechyd llygaid am ddim.

Mae’r rhan fwyaf o optegwyr yn cynnig apwyntiadau brys am ddim o dan Gofal Llygaid Cymru.

Gall pob oedolyn dros 16 oed atgyfeirio eu hunain at ffisiotherapydd heb fod angen gweld Meddyg Teulu. 

Mae hwn yn wasanaeth i oedolion sydd â phroblem cyhyr neu gymalau e.e., poen gwddf neu gefn, problemau ysgwydd neu ben-glin, “penelin tenis” neu ysigiad ffêr.

Cliciwch ar yr ardal isod lle rydych yn byw i gael y wybodaeth berthnasol a chael mynediad i'r ffurflenni hunangyfeirio.

Caerdydd

Cwm Taf (Glyn-taf a Threfforest)

Casnewydd