Doctor table

Pa Wasanaeth sy'n iawn I CHI?

A oes angen i CHI weld meddyg teulu?

A ydych CHI neu rywun rydych chi'n ei adnabod yn teimlo'n sâl?


Yn aml iawn nid oes angen i ni weld meddyg teulu, mae llawer o anhwylderau cyffredin yn golygu nad oes angen datrysiad gan feddyg teulu ac yn aml mae opsiynau cyflymach a gwell ar gael.  Efallai y gall dewisiadau eraill gan weithwyr gofal iechyd proffesiynol eich helpu i gael y driniaeth orau i chi.

GIG 111 Cymru

Mae GIG 111 Cymru ar gael 24 awr y dydd, saith diwrnod yr wythnos, a gellir ei gyrchu ar-lein neu drwy ffonio ‘111’.

Mae gwefan GIG 111 Cymru, yn darparu amrywiaeth o wybodaeth am gyflyrau iechyd a salwch, gwiriwr symptomau ac arweiniad ar bwy y gallwch gysylltu â nhw i gael y gofal cywir.

Os byddwch yn ffonio GIG 111 Cymru, bydd y sawl sy'n delio â'r alwad yn asesu'ch cyflwr ac yn rhoi cyngor a gwybodaeth gofal iechyd i chi.

Yng Nghaerdydd, GIG 111 Cymru hefyd yw'r llwybr y byddech chi'n ei ddilyn pe bai angen i chi fynd i'r Uned Frys, yr Uned Mân Anafiadau neu i gael mynediad at ofal y tu allan i oriau. Os yw eich cyflwr iechyd yn un brys, ond nid yw'n peryglu bywyd, yna dylech ffonio 111 yn gyntaf cyn mynychu.


Mae Dewis Sylfaenol yn ymgyrch newydd i helpu aelodau o'r cyhoedd i ddewis y cyngor iechyd cywir sydd ar gael yn y gymuned leol.  Drwy wneud y Dewis Sylfaenol cywir, gall eich meddyg teulu dreulio amser gyda'r cleifion mwyaf agored i niwed, cymhleth a sâl iawn. 


Gwasanaeth Iechyd PDC

Gall ein gwasanaeth dan arweiniad Nyrs eich helpu a'ch cynghori.

Gallwn eich helpu i gofrestru gyda meddyg teulu lleol neu benderfynu pa wasanaeth sydd ei angen arnoch.  Os na all Gwasanaeth Iechyd PDC helpu gyda'ch mater, ystyriwch y gwasanaethau isod:


Os nad ydych yn gwybod pa opsiwn i’w ddewis, cysylltwch â GIG 111 Cymru ar 111 neu Gwiriwch eich symptomau gyda Gwiriwr Symptomau GIG 111 Cymru.

Mae Galw Iechyd Cymru yn wasanaeth cyngor a gwybodaeth iechyd sydd ar gael 24 awr y dydd, bob dydd.

 

Ffoniwch Galw Iechyd  Cymru  ar 0845 46 47 neu ewch i Galw Iechyd Cymru


Gall eich fferyllfa leol eich helpu i Ddewis yn Ddoeth -


Mae llawer o fferyllfeydd bellach yn darparu amrywiaeth o wasanaethau, y gellir eu cyrchu drwy gydol yr wythnos. Mae fferyllwyr yn cynnig hyn fel rhan o'r cyngor cyffredin ar anhwylderau cyffredin ac weithiau gallant drefnu presgripsiwn i chi heb weld meddyg.  Gall hyn gynnwys gwasanaethau fel atal cenhedlu brys neu gyfleusterau cyfnewid nodwyddau.

Holwch eich fferyllfa leol a ydynt yn cynnig y gwasanaeth hwn.

 

I gael rhagor o wybodaeth am amseroedd agor fferyllfeydd lleol, ewch i'r cyfleuster Chwilio am Fferyllfa.

Clinigau iechyd rhywiol ac atal cenhedlu  

 

Mae gwasanaethau iechyd rhywiol ar gael AM DDIM yn eich ardal leol. Gwiriwch eich clinig lleol am wybodaeth ynghylch apwyntiadau 


Gallwch ddod o hyd i fanylion ble mae'ch clinig iechyd rhywiol agosaf yma neu ffoniwch Galw Iechyd Cymru ar 0845 46 47 

 

Condomau am ddim - mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cynnig cynllun Cerdyn C am ddim i rai dan 25 oed .  Mae PDC yn rhan o'r cynllun hwn, i ofyn am gondomau, archebwch apwyntiad ffôn Nyrs cychwynnol i gofrestru ar gyfer y cynllun ar ôl hyn gallwch archebu condomau am ddim drwy'r gwasanaeth post ar Frisky Wales 

i ofyn am driniaethau, archebwch apwyntiad ffôn Nyrs cychwynnol i gofrestru ar gyfer y cynllun ar ôl hyn gallwch archebu condomau am ddim drwy'r gwasanaeth post ar Frisky Wales 

Gweler y Cynllun Condomau Am Ddim am gynlluniau amgen 


Atal cenhedlu brys - Os ydych chi o dan 25 oed mae hwn ar gael o'r mwyafrif o fferyllfeydd AM DDIM. Fel arall, cysylltwch â Galw Iechyd Cymru, eich meddyg teulu neu unrhyw glinig iechyd rhywiol integredigGwasanaeth Prawf ac Ôl-beilot newydd ar gyfer profi STI


Gallwch brofi am Glamydia a Gonorea a/neu HIV, Siffilis, Hepatitis B a Hepatitis C yn eich cartref. Gallwch archebu pecyn profi AM DDIM.

Gall Gwasanaeth Iechyd PDC eich helpu i gofrestru gyda meddyg teulu lleol, neu gallwch ddefnyddio chwiliad cod post i ddod o hyd i un yn uniongyrchol.


Mae eich meddyg teulu yn gyfrifol am ddarparu gofal i chi yn ystod oriau gwaith arferol, hynny yw o ddydd Llun i ddydd Gwener 8.00am i 6.30pm (ac eithrio gwyliau banc a gwyliau cyhoeddus). 

Mae Gwasanaethau Allan o Oriau Meddygon Teulu yn darparu gofal iechyd ar gyfer problemau meddygol brys y tu allan i oriau arferol y feddygfa. Mae'r gwasanaeth hwn ar gyfer sefyllfaoedd meddygol brys ond nid ar gyfer argyfyngau. 

Os oes angen gofal meddygol brys arnoch na all aros nes bod eich meddygfa ar agor, cysylltwch â'r gwasanaeth y tu allani oriauar gyfer yr ardal rydych chi'n byw ynddi neu fel arall cysylltwch â GIG 111 Cymru

Os oes gennych argyfwng meddygol, problem ddifrifol neu fygythiad i fywyd, ffoniwch 999 

Os oes gennych glwyf agored a allai fod angen pwythau/gorchudd, dylech fynd yn uniongyrchol i'ch Adran Achosion Brys (A&E) neu Uned Mân Anafiadau (MIU), neu os yw'n argyfwng, ffoniwch 999. Mae eich deintydd yn gallu eich gweld ar gyfer y canlynol: gofal dannedd ataliol a hylendid y geg, dannedd, abscess dannedd, gwm gwaedu ac ati.


Os oes angen i chi gofrestru gyda deintydd GIG lleol, cysylltwch â'r tîm cywir yn dibynnu ar ble rydych chi'n byw (ddim yn astudio).


Casnewydd - 01633 744387

Trefforest - 0300 123 5060 neu e-bost [email protected]

Caerdydd – .029 2044 4500 neu llenwch y FFURFLEN hon i'w hychwanegu at y rhestr aros ar gyfer dyraniad Deintyddion.

Sylwer - mae'r Deintydd yn rhad ac am ddim dim ond os ydych chi dan 19 oed.   


Cysylltwch â'ch practis deintyddol arferol yn gyntaf gan fod y rhan fwyaf o ddeintyddion yn cynnig apwyntiadau brys ar y diwrnod.

Os nad ydych wedi cofrestru'n lleol gyda deintydd, neu os ydych yn profi poen deintyddol difrifol gyda'r nos, dros nos neu ar benwythnosau neu ar benwythnosau neu ar wyliau banc, ffoniwch y llinell gymorth ddeintyddol ar:


Casnewydd – 01633 744387
Trefforest – 0300 123 5060
Cardydd – 029 2044 4500

Fel arall, gallwch ffonio Galw Iechyd Cymru ar 0845 46 47 am gyngor


Ymgynghorwch â swyddog cymorth cyntaf y Brifysgol i gael triniaeth a / neu gyngor.  Ar gyfer unrhyw argyfwng meddygol ar y campws ffoniwch 01443 433333 a gofynnwch am rywun cymorth cyntaf.


Dim ond os oes gennych salwch acíwt, poen yn y frest neu broblemau anadlu neu anaf poenus llai na 2 ddiwrnod oed.


Eich ysbyty agosaf yw:


Trefforest

Ysbyty Brenhinol Morgannwg

Ynysmaerdy, Llantrisant, CF72 8XR.

Ffôn: 01443 443443Caerdydd 

Os ydych yng Nghaerdydd a’r Fro, ac yn profi argyfwng brys sydd ddim yn peryglu bywyd, rhaid i chi ffonio GIG 111 Cymru yn gyntaf cyn cael mynediad i’r Uned Frys neu’r Uned Mân Anafiadau.

Drwy ffonio 111, bydd y GIG yn asesu’ch cyflwr ac yn eich helpu i gael y cymorth cywir, yn y lle cywir, ar eich ymweliad cyntaf. Byddwch yn derbyn cyngor iechyd dros y ffôn, ac os oes angen asesiad pellach, bydd clinigwr o CAV 24/7 yn eich ffonio yn ôl.

Os oes angen i chi gael eich gweld yn y Ganolfan Gofal Sylfaenol Brys (Tu Allan i Oriau), neu os oes angen asesiad arnoch yn yr Uned Frys neu'r Uned Mân Anafiadau, bydd ein clinigwyr CAV 24/7 yn trefnu hyn ar eich cyfer.

Cofiwch, dylid galw 999 pan fydd argyfwng lle mae peryg bywyd. Felly, os nad yw’n argyfwng sy’n perygli bywyd, defnyddiwch 111.


Os yw'ch problem feddygol yn beryg Bywyd neu’n peryglu ran o’ch Corff, galwch 999


Ysbyty Athrofaol Cymru
Heath Park Way
Caerdydd
CF14 4XW.

Ffôn: 02920 747747


Uned Mân Anafiadau Ysbyty Cymunedol y Barri

Heol Colcot
Y Barri
CF62 8YH
Ffôn: 01446 704000Casnewydd

Mae'r ffordd yr ydych yn defnyddio'r Uned Achosion Brys wedi newid yng Nghasnewydd  

Mae'r adran Achosion Brys bellach wedi symud i 

https://abuhb.nhs.wales/healthcare-services/the-grange-university-hospital/

 

Ysbyty Athrofaol Y Faenor

Ffordd Caerllion
Llanfrechfa
Cwmbrân
NP44 8YN Ffôn: 01633 493100


Mae Ysbyty Prifysgol Grange - yn darparu gofal i bobl sy'n ddifrifol wael neu sydd â phroblemau neu gyflyrau cymhleth na ellir eu rheoli'n ddiogel yn un o'n Hysbytai Cyffredinol Lleol.   


Dylai pob mân anafiadau fynd yn awr i 

Ysbyty Brenhinol Gwent,

Heol Caerdydd, Casnewydd, NP20 2UB.

Ffôn: 01633 234234

Sylwer - nid oes Adran Achosion Brys yn Ysbyty Brenhinol Gwent. Rhaid i argyfyngau sy'n bygwth bywyd fynd i Ysbyty Prifysgol Grange.    Deialwch 999 a gofynnwch am ambiwlans ar gyfer damwain ddifrifol neu salwch sy'n bygwth bywyd yn unig.  Mae enghreifftiau'n cynnwys poen difrifol yn y frest, problemau anadlu difrifol, gwaedu difrifol neu bod yn anymwybodol.

Noder: Os ffoniwch 999 ar y campws eich hun a bod ambiwlans yn cael ei anfon, cofiwch roi gwybod i'r Tîm Diogelwch am leoliad y digwyddiad er mwyn iddynt allu cyfeirio'r ambiwlans i'r lle cywir ar y campws  


Gall optegydd eich gweld chi am unrhyw broblemau llygaid aciwt fel llygaid coslyd, llygaid coch, llid yr amrannau, llygaid coch gan waed ac amrannau wedi'u chwyddo.

Mae'r rhan fwyaf o optegwyr yn cynnig apwyntiadau brys am ddim o dan Gofal Llygaid Cymru.  Os oes gennych unrhyw bryderon o gwbl am eich llygaid, ewch i weld optometrydd stryd fawr (optegydd) ar unwaith.  Byddant yn dweud wrthych a ydych chi'n gymwys i gael archwiliad iechyd llygaid am ddim.


Gall pob oedolyn dros 16 oed hunangyfeirio at Ffisiotherapydd heb fod angen gweld meddyg teulu  

Mae hwn yn wasanaeth i oedolion sydd â phroblem gyda’u cyhyrau neu gymalau (er enghraifft, poen gwddf neu gefn, problemau gyda’r ysgwydd neu’r ben-glin, penelin llidiog (tenis elbow) neu wedi troi eu pigwrn). 

Cliciwch ar yr ardal isod rydych yn byw ynddi am y wybodaeth berthnasol a chael mynediad i'r ffurflenni hunangyfeirio 


Caerdydd

Cwm Taf

Casnewydd