Doctor table

Dewiswch yn Ddoeth - Pa Wasanaeth sy'n iawn I CHI?

A oes angen i CHI weld meddyg teulu?

A ydych CHI neu rywun rydych chi'n ei adnabod yn teimlo'n sâl?


Yn aml iawn nid oes angen i ni weld meddyg teulu, mae llawer o anhwylderau cyffredin yn golygu nad oes angen datrysiad gan feddyg teulu ac yn aml mae opsiynau cyflymach a gwell ar gael.  Efallai y gall dewisiadau eraill gan weithwyr gofal iechyd proffesiynol eich helpu i gael y driniaeth orau I CHI.


  Dewiswch yn Ddoeth


Nod yr ymgyrch Dewiswch yn Ddoeth yw annog y cyhoedd i feddwl a dewis y gwasanaeth gofal iechyd mwyaf priodol ar gyfer achosion o salwch neu anaf.


Mae Dewiswch yn Ddoeth

  yn golygu y byddwch yn gallu cael y cyngor neu'r driniaeth feddygol gywir yn gyflym.  Bydd hefyd yn caniatáu i wasanaethau prysur y GIG helpu'r bobl sydd eu hangen fwyaf.


Bydd Dewiswch yn Ddoeth


  yn eich helpu i benderfynu pa wasanaeth sydd ei angen arnoch.  Mae'n esbonio beth mae pob gwasanaeth GIG yn ei wneud, a phryd y dylid ei ddefnyddio. Gwasanaeth Iechyd PDC


Gall ein gwasanaeth dan arweiniad Nyrs eich helpu a'ch cynghori.

Gallwn eich helpu i gofrestru gyda meddyg teulu lleol neu benderfynu pa wasanaeth sydd ei angen arnoch.  Os na all Gwasanaeth Iechyd PDC helpu gyda'ch mater, ystyriwch y gwasanaethau isod:


 

Os nad ydych chi'n gwybod pa opsiwn i'w ddewis, cysylltwch â Galw Iechyd Cymru ar 0845 46 47 neu fel arall Gwiriwch eich symptomau gyda Gwiriwr Symptom Galw Iechyd Cymru


Mae Galw Iechyd Cymru yn wasanaeth cyngor a gwybodaeth iechyd sydd ar gael 24 awr y dydd, bob dydd.

 

Ffoniwch Galw Iechyd  Cymru  ar 0845 46 47 neu ewch i Galw Iechyd Cymru


Gall eich fferyllfa leol eich helpu i Ddewis yn Ddoeth -


Mae llawer o fferyllfeydd bellach yn darparu amrywiaeth o wasanaethau, y gellir eu cyrchu drwy gydol yr wythnos. Mae fferyllwyr yn cynnig hyn fel rhan o'r cyngor cyffredin ar anhwylderau cyffredin ac weithiau gallant drefnu presgripsiwn i chi heb weld meddyg.  Gall hyn gynnwys gwasanaethau fel atal cenhedlu brys neu gyfleusterau cyfnewid nodwyddau.

Holwch eich fferyllfa leol a ydynt yn cynnig y gwasanaeth hwn.

 

I gael rhagor o wybodaeth am amseroedd agor fferyllfeydd lleol, ewch i'r cyfleuster Chwilio am Fferyllfa.

Clinigau atal cenhedlu ac iechyd rhywiol


Mae clinigau cerdded i mewn yn cwmpasu pob agwedd ar iechyd rhywiol ac maent ar gael AM DDIM yn eich ardal leol.  Nid oes angen apwyntiadau ond mae'r rhain yn tueddu i fod yn brysur iawn


 

I gael gwybod ble mae'ch clinig agosaf defnyddiwch y cyswllt canlynol neu ffoniwch Galw Iechyd Cymru ar 0845 46 47.

https://www.wales.nhs.uk/eingwasanaethau/cyfeiriadur


Mae condomau am ddim ar gael ar y campws o'r gwasanaeth Iechyd Prifysgol os ydych o dan 25 oed. Gweler y Cynllun Condom am ddim.


Atal cenhedlu brys - Os ydych o dan 25 oed mae hwn ar gael gan y rhan fwyaf o fferyllfeydd AM DDIM. Fel arall, cysylltwch â Galw Iechyd Cymru, eich meddyg teulu neu unrhyw glinig iechyd rhywiol integredig.

Gall Gwasanaeth Iechyd PDC eich helpu i gofrestru gyda meddyg teulu lleol, neu gallwch ddefnyddio chwiliad cod post i ddod o hyd i un yn uniongyrchol.

Os oes arnoch angen gofal meddygol brys na all aros nes bod eich meddygfa meddyg teulu ar agor nesaf, ffoniwch eich meddygfa a rhoddir rhif i chi ei ffonio.


Gall eich deintydd eich gweld chi ar gyfer y canlynol: y ddannoedd, crawniad deintiol, gymiau yn gwaedu ac yn y blaen.


Os oes angen i chi gofrestru gyda deintydd GIG lleol, ewch i www.nhs.wales i ddod o hyd i restr o ddeintyddion yn eich ardal.


Os nad oes gennych ddeintydd a'ch bod mewn poen, gallwch ffonio'r llinell gymorth ddeintyddol, Llun / Gwener, 9am–4.30pm:


Casnewydd - 01633 744387

Trefforest - 01443 680166

Caerdydd - 02920 190175

Sylwer - mae'r Deintydd yn rhad ac am ddim dim ond os ydych chi dan 19 oed.   


Cysylltwch â'ch practis deintyddol arferol yn gyntaf gan fod y rhan fwyaf o ddeintyddion yn cynnig apwyntiadau brys ar y diwrnod.  Os nad ydych wedi'ch cofrestru'n lleol gyda deintydd, ffoniwch y llinell gymorth ddeintyddol ar 029 2019 0175 Llun – Gwener, 9am–5pm neu gyda'r nos, ar benwythnosau a Gwyliau Banc ar 0290 444 500.


 

Fel arall, gallwch ffonio Galw Iechyd Cymru ar 0845 46 47 am gyngor


Ymgynghorwch â swyddog cymorth cyntaf y Brifysgol i gael triniaeth a / neu gyngor.  Ar gyfer unrhyw argyfwng meddygol ar y campws ffoniwch 01443 433333 a gofynnwch am rywun cymorth cyntaf.


Dim ond os oes gennych salwch acíwt, poen yn y frest neu broblemau anadlu neu anaf poenus llai na 2 ddiwrnod oed.


Eich ysbyty agosaf yw:

Caerdydd

Ysbyty Athrofaol Cymru, Heath Park Way, Caerdydd, CF14 4XW.

ffôn: 02920 747747


Casnewydd

Ysbyty Brenhinol Gwent, Heol Caerdydd, Casnewydd, NP20 2UB.

Ffôn: 01633 234234


Trefforest

Ysbyty Brenhinol Morgannwg

Ynysmaerdy, Llantrisant, CF72 8XR.

Ffôn: 01443 443443Deialwch 999 a gofynnwch am ambiwlans ar gyfer damwain ddifrifol neu salwch sy'n bygwth bywyd yn unig.  Mae enghreifftiau'n cynnwys poen difrifol yn y frest, problemau anadlu difrifol, gwaedu difrifol neu bod yn anymwybodol.Gall optegydd eich gweld chi am unrhyw broblemau llygaid aciwt fel llygaid coslyd, llygaid coch, llid yr amrannau, llygaid coch gan waed ac amrannau wedi'u chwyddo.

Mae'r rhan fwyaf o optegwyr yn cynnig apwyntiadau brys am ddim o dan Gofal Llygaid Cymru.  Os oes gennych unrhyw bryderon o gwbl am eich llygaid, ewch i weld optometrydd stryd fawr (optegydd) ar unwaith.  Byddant yn dweud wrthych a ydych chi'n gymwys i gael archwiliad iechyd llygaid am ddim.