injection

Llid yr ymennydd a brechiadau eraill


Llid yr ymennydd


 

Mae myfyrwyr prifysgol yn grŵp risg uchel.  Mae'r blynyddoedd cyntaf a'r rhai hynny sy’n byw mewn neuaddau preswyl yn dueddol o ddal y clefyd oherwydd eu hagosrwydd at ei gilydd; yn enwedig yn ystod ychydig wythnosau cyntaf y tymor.


 

Rydym yn cynghori pob myfyriwr Blwyddyn Gyntaf i gysylltu â'u meddyg teulu gartref i gael y brechiad Llid yr Ymennydd ACWY, yn ddelfrydol o leiaf bythefnos cyn gadael eu cartref i ddechrau eu blwyddyn academaidd gyntaf.  Dylai unrhyw fyfyriwr nad yw wedi cael ei frechu cyn dechrau yn y Brifysgol gysylltu â Gwasanaeth Iechyd PDC cyn gynted â phosibl.


 


 

Mae brechiad Llid yr Ymennydd ACWY yn amddiffyn rhag llid yr ymennydd a septisemia a achosir gan bedwar math o meningococcal - Dynion W, A, C ac Y ac mae'n rhad ac am ddim i bob myfyriwr blwyddyn gyntaf dan 25 oed gan feddyg teulu.


 

Edrychwch ar restr lawn o arwyddion a symptomau yma neu llawrlwythwch ap Meningitis Now i gael help a gwybodaeth ar flaenau eich bysedd.


 

Gall symptomau ddatblygu'n gyflym iawn a gallant fod yn ddifrifol iawn fel y mae’r fideo hwn gan Meningitis Now yn dangos.
Byddwch yn ymwybodol y gellir camgymryd symptomau llid yr ymennydd am “ffliw y glas” felly os oes unrhyw amheuaeth fe'ch cynghorir bob amser i ofyn am gymorth meddygol cyn gynted â phosibl.


 

Gwyliwch y fideo canlynol gan Iechyd Cyhoeddus Cymru am brofiad myfyrwyr o gael Meningitis W.

Y Frech Goch, Clwy'r Pennau a Rwbela (MMR)


 

Mae achosion o glwy'r pennau yn gyffredin, yn enwedig ymysg pobl ifanc yn eu harddegau a phobl ifanc. Mae'n arbennig o bwysig i bobl ifanc yn eu harddegau sy'n gadael cartref i'r Brifysgol fod yn ymwybodol o'r brechlyn MMR diweddaraf gan eu bod mewn perygl uwch o glwy'r pennau.


 

Mae achosion wedi'u cadarnhau mewn nifer o brifysgolion yn y DU yn ddiweddar ymhlith myfyrwyr nad ydynt wedi'u brechu.


 Mae MMR yn frechlyn cyfun diogel ac effeithiol sy'n amddiffyn yn erbyn 3 salwch ar wahân - y frech goch, clwy'r pennau a rwbela (y frech Almaenig) - mewn un pigiad.  Mae’r cwrs brechiad MMR llawn angen 2 ddos.  Mae'r daflen GIG hon yn dweud wrthych am frechiad MMR. 


Dylech gysylltu â'ch meddygfa cyn i chi adael ar gyfer y Brifysgol os nad ydych yn siŵr a ydych wedi derbyn unrhyw un o'r brechiadau hyn.


 

Myfyrwyr Rhyngwladol


 

Os ydych yn dod o'r tu allan i'r DU, bydd angen i chi fod yn ymwybodol o'r holl imiwneiddiadau fel yr argymhellwyd gan Adran Iechyd Llywodraeth y DU.