Health

Gwasanaeth Iechyd PDC

Mae'r Gwasanaeth Iechyd Prifysgol yn rhan o wasanaeth iechyd cynhwysfawr i fyfyrwyr, staff ac ymwelwyr.  Mae'n rhan o'r Gwasanaeth Llesiant ac Anabledd.  Arweinir y gwasanaeth gan Nyrs ac mae'n atodiad i'r gwasanaethau a ddarperir gan eich meddyg teulu a'r GIG.


Cofrestru gyda Gwasanaeth Iechyd PDC - bydd angen i chi wneud hyn cyn y gallwn eich helpu.


Mae apwyntiadau gyda nyrs ar gael yn Nhrefforest, Campysau ATRiuM a Dinas Casnewydd.  Mae apwyntiadau ffôn hefyd ar gael pe na baech yn teimlo'n ddigon da i fynychu apwyntiad yn bersonol.  Gall ein Hymgynghorwyr Nyrsio gynnig help a chyngor gyda:


* Cofrestru gyda meddygfa leol


* Yn aml iawn, nid oes angen i chi weld meddyg am anhwylderau mwyaf cyffredin, felly bydd y cyngor yn cynnwys eich cyfeirio at y gwasanaeth mwyaf perthnasol i'ch helpu chi yn ogystal â dewisiadau hunan-drin gan y Fferyllfa.


* Gofal Clwyfau a Mân Anafiadau


* Rhoi cyngor a gwybodaeth ar faterion fel; ond heb fod yn gyfyngedig i:

 - Ail-bresgripsiynau

 - Dewisiadau Atal Cenhedlu

 - Materion Iechyd Rhywiol

 - Bwyd, Diet a Maeth

 - Problemau cysgu

 

I gael gwybodaeth am ddarparwyr gofal iechyd eraill, gweler Dewisiadau Gofal Iechyd Eraill.