World Map

Gofal Iechyd i Fyfyrwyr Rhyngwladol

Yn bennaf, gall myfyrwyr rhyngwladol gael mynediad at Wasanaeth Iechyd PDC neu Ddewisiadau Gofal Iechyd Eraill yn yr un modd â myfyrwyr y DU, ond mae rhai ystyriaethau arbennig:

 

Cofrestru Gwasanaeth Iechyd Gwladol


Os ydych wedi talu'r gordal iechyd mewnfudo ar gyfer eich cyfnod presennol o ganiatâd mewnfudo, yna byddwch yn gymwys i gael triniaeth ysbyty GIG am ddim ar yr un sail ag unrhyw un sy'n preswylio fel arfer yn y DU.  Rhaid i chi fod yn dilyn cwrs amser llawn sydd o leiaf chwe mis i fod yn gymwys.  Nodir hyn ar wefan wales.com Llywodraeth Cymru.

 

Bydd cofrestru gyda meddygfa leol yn eich galluogi i gael triniaeth GIG am ddim.

 

Cofrestrwch gyda Gwasanaeth Iechyd PDC ar-lein.  Pan fyddwch wedi llenwi'r ffurflen gofrestru, gwnewch apwyntiad gyda ni i drafod eich hanes meddygol.  Mae'n bwysig eich bod yn dweud wrthym am unrhyw salwch neu ymchwiliadau a gawsoch yn y gorffennol.  Os ydych chi'n derbyn unrhyw driniaeth neu os ydych chi'n anabl o ganlyniad i gyflwr meddygol, dewch â gwybodaeth yn Saesneg gan eich meddyg gartref.

 

Os byddwch yn symud i ardal wahanol, bydd angen i chi ail-gofrestru gyda meddyg.

 

I Weld Meddyg

 

Bydd angen i chi gofrestru gyda meddygfa leol cyn gynted â phosibl ar ôl cyrraedd y DU.  Os ydych chi'n byw ym Mhontypridd gallwch gofrestru gyda Meddygfa Ashgrove. 

Nid yw meddygon bob amser yn rhoi presgripsiynau a gallant argymell meddyginiaeth y gallwch ei phrynu gan Fferyllfa.

 

Dim ond ar gyfer heintiau difrifol y rhagnodir gwrthfiotigau ac nid yn gyffredinol ar gyfer afiechydon fel dolur gwddf a salwch tebyg i ffliw.

 

Nid yw meddygon yn y DU yn gwneud profion gwaed fel mater o drefn oni bai bod symptomau i ddangos bod eu hangen.

 

Os bydd angen i chi gael eich cyfeirio i'r ysbyty, bydd yn rhaid i chi aros i apwyntiad gael ei anfon atoch yn y post.  Gall hyn gymryd rhai misoedd neu fwy mewn amodau nad ydynt yn cael eu hystyried yn rhai brys.


Brechiadau –  

Gallwch ddod o hyd i wybodaeth bwysig am y Brechiadau a argymhellir YMA