Cydsyniad data a chyfrinachedd

Pan fyddwch chi'n cyfarfod â Chynghorydd Iechyd Meddwl am y tro cyntaf, esbonir cod cyfrinachedd y Gwasanaeth Llesiant i chi a gofynnir i chi lofnodi ffurflen Caniatâd Data.  Wrth lofnodi'r ffurflen ganiatâd hon rydych chi'n cytuno i'r gwasanaeth:

  • Storio gwybodaeth (papur ac yn electronig).
  • Rhannu gwybodaeth.

Storio Gwybodaeth

Bydd ffeil bapur yn cynnwys gwybodaeth fel dogfennau meddygol, ymgynghorydd, CPN, Gweithiwr Cymdeithasol neu adroddiadau meddygon teulu a dogfennau eraill sy'n ymwneud â'ch gofynion unigol. Gellir cynnwys gohebiaeth gyda'ch corff ariannu hefyd os ydych yn gwneud cais am Lwfans Myfyrwyr Anabl.

Bydd yr Ymgynghorydd Iechyd Meddwl yn cadw nodiadau naill ai wedi'u teipio neu wedi'u hysgrifennu â llaw, fel cofnod o'ch cysylltiad â'r gwasanaeth.  Caiff y nodiadau hyn eu storio'n ddiogel.

Yn electronig, cedwir cronfa ddata gyda'ch manylion personol a'ch gofynion cymorth.  Yn ogystal, gall gynnwys fersiynau electronig o ddogfennau meddygol a nodiadau ffeil o gyfarfodydd â staff Lles.  Caiff yr holl wybodaeth electronig ei storio ar weinydd diogel wedi'i ddiogelu gan gyfrinair o fewn y Brifysgol a'i ddefnyddio at ddibenion anfon llythyrau atoch, olrhain cynnydd gyda'ch cefnogaeth a dadansoddiad ystadegol dienw.

Mae gennych hawl i weld y wybodaeth, copi papur neu electronig, a ddelir amdanoch chi.  Os ydych chi am gael gafael ar hyn ar unrhyw adeg, rhowch eich cais i Gynghorydd Iechyd Meddwl.

Rhannu Gwybodaeth

Rhoddir dewis i chi ynghylch pa wybodaeth sydd i'w rhannu gyda phwy.  Er enghraifft, efallai y byddai'n well gennych rannu rhai agweddau ar eich gofynion gyda staff academaidd yn unig, ond fe hoffech i fanylion llawn gael eu rhoi i staff mewn gwasanaethau llety neu'r Ganolfan Iechyd.  Cynhwysir rhestr o grwpiau o bobl a nodwyd yn y ffurflen Caniatâd Diogelu Data ond nid yw'n hollgynhwysol ac efallai yr hoffech ychwanegu eraill sy'n adlewyrchu eich amgylchiadau.  Trwy drafod gyda Chynghorydd Iechyd Meddwl byddwch yn gallu dod i gytundeb ar yr hyn rydych chi'n teimlo'n gyfforddus ag ef.

Fel arall, efallai y byddwch am roi eich caniatâd i roi'r holl wybodaeth am eich gofynion i holl staff priodol y Brifysgol.  Unwaith eto, gallwch drafod hyn gyda chynghorydd a dod i gytundeb.

Sylwer: Os nad ydych am i unrhyw wybodaeth gael ei rhannu yn y Brifysgol neu yn ehangach, efallai y bydd y gefnogaeth y gellir ei darparu yn gyfyngedig ac wedi hynny yn cael effaith ar eich cyflawniad academaidd.  Fodd bynnag, bydd eich cais yn cael ei barchu o fewn cymhwysiad y polisi cyfrinachedd a chewch wybod am y goblygiadau.

Bydd cytuno i rannu gwybodaeth gyda'ch cyfadran yn galluogi'r Gwasanaeth Anabledd i ddarparu gwybodaeth am y math o gymorth y gallech fod wedi'i dderbyn neu ei gynnig drwyddo.  Gall eich cyfadran ofyn am y wybodaeth hon wrth ystyried cais am amgylchiadau esgusodol a wnewch.

Dylech rannu unrhyw bryderon neu ymholiadau sydd gennych am gyfrinachedd a diogelu data gydag unrhyw aelod o staff yn y Gwasanaeth Llesiant.