Ynglŷn â'r Gwasanaeth

Iechyd Meddwl: y ffeithiau sylfaenol

Mae iechyd meddwl yn newid drwy'r amser ac mae'n dibynnu ar lawer o bethau, fel p'un a ydych chi'n teimlo'n dda amdanoch chi'ch hun neu'n cyd-dynnu â’ch teulu a'ch ffrindiau.  Weithiau gall fod llawer o bethau'n pwyso arnoch chi, gan gynnwys sut rydych chi'n teimlo'n gorfforol neu a ydych chi'n cysgu ac yn bwyta'n dda.

Yn union fel y mae gan bawb iechyd corfforol, felly mae gan bawb iechyd meddwl - weithiau da, weithiau ddim cystal.  Mae iechyd meddwl yn unigol iawn, felly gall yr hyn sy'n teimlo'n 'normal' i un person fod yn wahanol iawn i'r hyn y mae pobl eraill yn ei brofi.


Beth mae'r Gwasanaeth Iechyd Meddwl yn ei gynnig:  

Cyfle i drafod eich anawsterau'n gyfrinachol, gyda Chynghorydd Iechyd Meddwl profiadol, a thrafod cefnogaeth barhaus briodol.  Gall hyn gynnwys:

Gallwn weithio gyda chi i archwilio newidiadau ffordd o fyw a strategaethau hunangymorth i'ch helpu i reoli eich iechyd meddwl a'ch llesiant.  Gyda'ch caniatâd gallwn hefyd gysylltu â staff eraill i wella dealltwriaeth o sut y gall eich iechyd meddwl effeithio arnoch chi.  Sylwer, ni fyddwn yn cysylltu â staff y tu allan i Gwasanaethau Myfyrwyr heb eich caniatâd.

Gallwn eich cefnogi trwy gydol eich astudiaethau, gan gynnwys unrhyw egwyliau o astudiaethau (e.e. torri ar astudiaethau).

Gallwn weithio gyda chi ar faterion fel:

  • Problemau pryder a phyliau o banig
  • Problemau gyda chymhelliant, oediad neu syrthni
  • Anawsterau gyda chanolbwyntio, trefniadaeth, neu reolaeth amser
  • Osgoi ac ynysu oddi wrth eraill
  • Perffeithiaeth
  • Hunan-barch isel a diffyg hyder
  • Problemau cysgu neu batrymau bwyta afiach
  • Hunan-niwed neu feddyliau hunanladdol

Yr hyn y gallwch ei ddisgwyl gan y Gwasanaeth:

  • Bydd ein staff yn eich trin â pharch ac yn rhoi eich anghenion a'ch diddordebau yn gyntaf.
  • Ymdrinnir â gwybodaeth amdanoch chi yn gwbl gyfrinachol o fewn ein Cod Cyfrinachedd a'n gweithdrefnau Diogelu Data.

Trefnu apwyntiad Iechyd Meddwl

Os ydych chi'n cael trafferth archebu ar-lein ffoniwch 01443 482 540.

Gallwch hefyd alw i mewn i'r Ardal Gynghori ar eich campws a gofyn am apwyntiad gyda Chynghorydd Iechyd Meddwl.