Cefnogi Eraill

Pan fydd pobl yn profi problemau iechyd meddwl, yn aml y person cyntaf y maen nhw'n troi ato yw ffrind neu aelod o'r teulu.  Efallai na fydd gwrando ar rywun yn teimlo fel petaech yn gwneud llawer iawn, ond mewn gwirionedd gall fod yn help mawr.  Os hoffech gael gwybod mwy am y problemau y mae'r unigolyn yn eu hwynebu neu i ddarganfod ble y gallwch eu cyfeirio am gymorth a chefnogaeth bellach gweler ein tudalennau hunan gymorth.


Mae'n bwysig cydnabod y gall y sgyrsiau hyn effeithio arnoch chi ac mae'n hanfodol eich bod yn gofalu amdanoch chi'ch hun ac yn ceisio cymorth os oes angen.  Gallech siarad â rhywun fel cwnselydd am y ffordd rydych chi'n teimlo, a gallwch wneud hyn heb roi enw eich ffrind - nid yw hyn yn bradychu hyder.Gweithdy Gofalu am Eich Mêt

Os hoffech chi ddysgu mwy am sut y gallwch chi helpu i gefnogi rhywun rydym yn cynnal gweithdy 'Edrych ar ôl Eich Mêt'.  Amcanion hyn yw:

  • Cynyddu gwybodaeth a dealltwriaeth o'r hyn yw iechyd meddwl, yr anawsterau a wynebir a'r cymorth sydd ar gael.
  • Cynyddu'r sgiliau a'r hyder sydd eu hangen i gefnogi ffrind sy'n cael anawsterau.
  • Cynyddu gwybodaeth am eich llesiant eich hun a sut i ofalu amdanoch chi'ch hun.

(Mae gan yr elusen Mind hefyd wybodaeth am sut i ymdopi wrth gefnogi rhywun arall).