Pink sky

Iechyd Meddwl

Beth yw Cynghorydd Iechyd Meddwl?

Yn y fideo isod, a ddatblygwyd gan Rwydwaith Cynghorwyr Iechyd Meddwl y Brifysgol (UMHAN), gallwch ddysgu beth yw Cynghorydd Iechyd Meddwl a sut y gallant eich helpu gyda'ch iechyd meddwl.

Mae ein Cynghorwyr Iechyd Meddwl yn cefnogi myfyrwyr i lywio eu hastudiaethau, wrth reoli eu symptomau iechyd meddwl eu hunain. Mae Cynghorwyr Iechyd Meddwl yn cynnig amrywiaeth o gymorth ymarferol mewn lleoliad cyfrinachol, proffesiynol. Gall cynghorwyr helpu myfyrwyr i gael gafael ar gymorth iechyd meddwl priodol (e.e. Mentora Arbenigol) ac addasiadau rhesymol o fewn y Brifysgol a hefyd helpu i gydlynu cymorth allanol (gan gynnwys Lwfansau Myfyrwyr Anabl a gwasanaethau'r GIG fel y bo'n briodol).

Datganiad Preifatrwydd

Os ydych chi'n profi anawsterau iechyd meddwl, mae'n syniad da gofyn am help cyn gynted â phosibl. Os ydych yn credu bod gweithio gyda Chynghorydd Iechyd Meddwl yn iawn i chi, neu os hoffech ddysgu mwy, trefnwch Apwyntiad Cyngor Lles i'w drafod.

Gwybodaeth i Ymgeiswyr

Mae dechrau yn y Brifysgol yn gyffrous, ond rydym yn deall y gall hefyd ddod â'i heriau, a'i bryderon. Gall y Tîm Cyngor Iechyd Meddwl ddarparu gwybodaeth, cyngor ac arweiniad i gefnogi trosglwyddiad llwyddiannus i'r Brifysgol ar gyfer myfyrwyr sydd â diagnosis iechyd meddwl. Cysylltwch â ni cyn gynted â phosibl (cyn i'ch cwrs ddechrau, yn ddelfrydol), fel y gallwn sicrhau bod addasiadau a chymorth priodol ar waith o ddechrau eich cwrs.

E-bost [email protected]

Partneriaethau'r GIG

Mae ein partneriaethau GIG yn caniatáu i Gynghorwyr Iechyd Meddwl PDC atgyfeirio myfyrwyr sy'n profi pryderon iechyd meddwl cymedrol i ddifrifol neu faterion iechyd meddwl cymhleth / hirsefydlog, yn uniongyrchol i wasanaethau a ddarperir gan y GIG. Mae'r partneriaethau hyn yn fodd i fyfyrwyr gael eu hasesu, eu cyfeirio a'u harwain trwy wasanaethau'r GIG, tra'n sicrhau bod prifysgolion yn cymryd rhan mewn cynlluniau cymorth parhaus.

Gellir cyfeirio myfyrwyr sy'n byw ym mwrdeistref sirol Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful a Phen-y-bont ar Ogwr drwyBydd y Llwybr Iechyd Meddwl Prifysgol (LlIMP) a ddatblygwyd gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg. Gellir cyfeirio myfyrwyr sy'n byw yng Nghaerdydd at Mae Gwasanaeth Cyswllt Prifysgolion ar gyfer Iechyd Meddwl (MHULS), a ddatblygwyd gan Bartneriaeth Iechyd Meddwl De-ddwyrain Cymru (sy'n cynnwys Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro, Prifysgol Caerdydd, Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Prifysgol De Cymru, a Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru).