Lles Meddyliol

Er mor gyffrous ag y gall prifysgol fod, rydym yn deall y gall hefyd ddod â'i heriau. Ni waeth ble rydych chi ar eich taith prifysgol, gall y rhain deimlo’n heriol ac yn llethol, a hoffem eich cefnogi gyda hyn. Mae llawer o gymorth lles ac iechyd meddwl ar gael, rôl ein Cynghorwyr Lles yw helpu i ddod o hyd i’r cymorth gorau i chi. Gellir trefnu apwyntiadau llesiant ar y Parth Cynghori Ar-lein, ac maent ar gael ar y campws, timau Microsoft, a thros y ffôn.


Mae Ymgynghorwyr Lles yma i siarad â chi am eich lles a’ch iechyd meddwl, mae’n wasanaeth cyfrinachol, lle gall y cynghorydd archwilio eich anghenion i helpu i ddatblygu dealltwriaeth o ba wasanaeth neu gefnogaeth allai fod fwyaf addas i chi. Gallai'r rhain gynnwys gweithdai, cyrsiau byr, gweithgareddau, cymorth iechyd meddwl, a chwnsela.

 Os ydych yn poeni am gyd-fyfyriwr neu os oes angen ymyriad brys arnoch eich hun, gallwch adrodd am bryder i'r Gwasanaeth Lles trwy'r Ffurflen Pryder Lles Iechyd Meddwl.

Yn ogystal, i gael cymorth ar-lein cyfrinachol 24/7, cofrestrwch ar gyfer Togetherall. Mae Togetherall yn gymuned cymorth cymheiriaid ar-lein ddienw sy’n cael ei chymedroli a’i chefnogi gan weithwyr iechyd meddwl proffesiynol hyfforddedig. Mae Togetherall yn darparu lle diogel ar-lein i gael pethau oddi ar eich brest, archwilio eich teimladau a dysgu sut i wella a hunanreoli eich iechyd meddwl a lles.