self help resources header

Adnoddau Hunangymorth

Mae p’un a ydych yn byw gyda chyflwr iechyd meddwl neu gorfforol neu anabledd, neu’n cefnogi rhywun sydd gyda chyflwr, mae cael mynediad at y wybodaeth gywir – am y cyflwr, opsiynau triniaeth, neu faterion ymarferol – yn hanfodol.

Mae pob cyflwr yn unigol, felly gall yr hyn sy’n teimlo’n ‘normal’ i un person fod yn wahanol iawn i brofiad pobl eraill. Sut bynnag rydych chi'n teimlo, mae'n debyg nad ydych chi ar eich pen eich hun ac mae help ar gael gan y Gwasanaeth Iechyd, Lles ac Anabledd.

Os nad ydych yn teimlo eich bod yn barod i drefnu apwyntiad gyda Nyrs, Cynghorydd Lles neu Gynghorydd Anabledd i drafod eich sefyllfa neu os ydych am allu cefnogi eich hun tra byddwch yn aros i apwyntiad ddod ar gael, edrychwch ar yr adnoddau isod i weld sut y gallech helpu eich hun.

Os oes angen cymorth brys arnoch, cliciwch ar y botwm coch yn y pennawd i gael mynediad i wefannau a llinellau cymorth hanfodol. Os yw'r mater yn peryglu bywyd, ffoniwch 999 ar unwaith.

Iechyd

 • Cymdeithas ME – Gwybodaeth am grŵp cymorth i oedolion a phlant y mae ME/CFS yn effeithio arnynt.
 • Action for ME – Elusen yn y DU yw Action for ME sy’n ymgyrchu i wella bywydau pobl ag enseffalopathi myalgig yn y DU.

 • Brechiadau y dylech eu cael cyn a thra byddwch yn y Brifysgol

 • Dewis Sylfaenol - ar gyfer pan nad ydych yn siŵr a oes angen i chi weld nyrs, meddyg neu fferyllydd

 • Ymddiriedolaeth Terrence – Gwybodaeth am HIV ac AIDS, rhyw mwy diogel, llyfrynnau ar-lein, a'r llinell gymorth genedlaethol gan y brif elusen HIV ac AIDS. 
 • The Well Project – Gwybodaeth a chymorth i fenywod sy'n byw gyda HIV.

 • Brook - Yn darparu gwasanaethau iechyd rhywiol a chyngor i bobl ifanc (hyd at 25). 
 • Atal Cenhedlu Brys – y Bilsen Bore Wedyn – Gwybodaeth GIG ar atal cenhedlu brys a ble i’w gael. 
 • Forward - Yn cynnig cyngor a chymorth i unrhyw un y mae FGM (Anffurfio Organau Cenhedlu Benywod) yn effeithio arnynt, gan gynnwys unrhyw un sy'n ofni eu bod nhw neu rywun arall mewn perygl. 
 • Marie Stopes - Yn cynnig cyngor am ryw, perthnasoedd, beichiogrwydd ac atal cenhedlu. 
 • GIG – Llinell Iechyd Rhywiol – Cyngor cyfrinachol am iechyd rhywiol, gan gynnwys gwybodaeth am ganolfannau lleol ar gyfer Heintiau a Drosglwyddir yn Rhywiol. 
 • Porn Recovery UK  - Gwybodaeth a chymorth i unrhyw un y mae pornograffi neu ryw seiber yn effeithio arnynt. 
 • Cydsyniad rhywiol - fideo Youtube – pam mae cydsyniad rhywiol yn union fel cynnig paned o de i rywun. 

 • Moodjuice – Canllaw hunangymorth i ddysgu mwy am broblemau cysgu a sut i ymdopi â nhw.

Lles

 • Beat – elusen ar gyfer pobl ag anhwylderau bwyta a'u teuluoedd.
 • Fideo – Rhaglen ddogfen - 'Men Get Eating Disorders Too'. Trwy gyfweliadau, mae naw dyn yn rhannu eu stori ysbrydoledig am ddewrder a gwydnwch, gan anfon neges o obaith i bob dioddefwr.

 • First Person Plural – Elusen a arweinir gan oroeswyr cam-drin sydd â phrofiad uniongyrchol o drallod daduniadol cymhleth. Mae aelodau'n cefnogi ei gilydd gydag awgrymiadau hunangymorth, gwybodaeth ac ati trwy gyfrwng y cylchlythyr a mynychu cyfarfodydd aelodau agored achlysurol.

 • Bipolar UK – Elusen sy'n cael ei harwain gan ddefnyddwyr sy'n gweithio i alluogi pobl sydd wedi'u heffeithio gan anhwylder deubegynol/iselder manig i gymryd rheolaeth o'u bywydau.
 • Rethink: Bipolar Disorder – elusen iechyd meddwl genedlaethol, sy'n gweithio i helpu pawb y mae salwch meddwl yn effeithio arnynt i wella ansawdd bywyd.

 • OCD-UK – Elusen genedlaethol, sy'n gweithio'n annibynnol gyda phobl ag Anhwylder Obsesiynol-Gorfodol ac ar eu cyfer.
 • Symptomau OCD – Gwefan sy'n darparu cyngor helaeth am achosion a thriniaeth Anhwylder Obsesiynol-Gorfodol.

 • BPDRecovery – Gwefan sy'n canolbwyntio ar wella o Anhwylder Personoliaeth Ffiniol gan ddefnyddio offer sy'n canolbwyntio'n bennaf ar Therapi Gwybyddol-Ymddygiadol (CBT).
 • BPD World – Gwefan sy’n anelu at ddarparu gwybodaeth am bob agwedd ar BPD – sut mae’n cael ei ddiffinio, damcaniaethau cyfredol o’r hyn all ei achosi, opsiynau triniaeth a manylion y newyddion, cynadleddau a mentrau diweddaraf yn y maes.
 • Canllaw Nice ar gyfer BPD – Yn ymdrin â'r gofal, y driniaeth a'r cymorth y dylid eu cynnig i bobl yn y DU ag anhwylder personoliaeth ffiniol.

 • Young Minds - Yn darparu cyngor a chymorth os ydych yn cael eich bwlio.
 • Bully OnLine – Adnodd ar fwlio a materion cysylltiedig.
 • Seiberfwlio – Gwybodaeth a chymorth ar gyfer bwlio ar-lein.
 • Citizens Advice - yn darparu rhywfaint o wybodaeth os ydych yn cael eich bwlio neu eich aflonyddu yn y gwaith.

Cam-drin Domestig

 • BAWSO – Sefydliad gwirfoddol Cymru gyfan, sy'n darparu gwasanaethau arbenigol i ddioddefwyr a phobl y mae Cam-drin Domestig a phob math o drais yn effeithio arnynt neu eu bod mewn perygl o hynny; gan gynnwys Llurguniad Organau Rhywiol Merched, Priodas dan Orfod, Trais ar Sail Anrhydedd a Masnachu Pobl.
 • The Oasis Centre  – Wedi'i leoli ym Mhontypridd, gwasanaeth nad yw'n rhyw benodol sy'n darparu cymorth a chefnogaeth i bobl y mae cam-drin domestig yn effeithio arnynt.
 • Llinell Gymorth Cam-drin Domestig Cymru - Gwasanaeth cymorth a gwybodaeth genedlaethol rhad ac am ddim i fenywod, plant a dynion yng Nghymru sy'n dioddef neu sydd wedi profi cam-drin gan rywun sy'n agos atynt. Llinell gymorth 0808 8010 800.
 • Atal y Fro – Helpu teuluoedd i dorri'r cylch trais domestig. Mae’n darparu cymorth, cwnsela a lloches i fenywod a phlant ym Mro Morgannwg sydd wedi profi, neu sy’n profi, trais domestig.
 • galop - Yn cynnig cymorth emosiynol ac ymarferol i bobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol (LGBT+) sy'n profi trais domestig. 
 • Respect – Cymorth i ddynion sydd eisiau rhoi'r gorau i ymddwyn yn sarhaus tuag at eu partner.
 • The Hideout  – mae Cymorth i Fenywod wedi creu’r gofod hwn i helpu plant a phobl ifanc i ddeall cam-drin domestig, a sut i gymryd camau cadarnhaol os yw’n digwydd.

Camdriniaeth mewn Plentyndod

Cam-drin Rhywiol

 • New Pathways - Yn darparu gwasanaeth cofleidiol, llawn cydymdeimlad, gofalgar a gwerth chweil i holl ddioddefwyr trais rhywiol, cam-drin rhywiol a thrawma. Defnyddir y gwasanaethau rhad ac am ddim gan gleientiaid ledled Cymru.
 • The Calm Zone: Camdriniaeth – Anelir y ‘Campaign Against Living Miserably’ at ddynion ifanc rhwng 15-35 oed. Mae'r ymgyrch yn cynnig llinell gymorth, gwybodaeth a chyngor. 
 • Pandora’s Project: Cam-drin rhywiol - Yn cynnig cymorth i gyfoedion i unrhyw un sydd wedi dioddef trais rhywiol a cham-drin rhywiol.

Priodas dan Orfod

 • ForcedMarriage.net – Gwefan un stop sy'n rhoi gwybodaeth ymarferol a ffynonellau cyngor a chymorth ar briodas dan orfod.
 • Uned Priodasau dan Orfod – Uned y Llywodraeth i gysylltu ag ef os ydych yn ceisio atal priodas dan orfod neu os oes angen cymorth arnoch i adael priodas y’ch gorfodwyd iddi. 
 • Freedom Charity – Gwefan sefydliad sy'n bodoli i rymuso pobl ifanc i deimlo bod ganddynt yr offer, yr hyder a'r gefnogaeth ynghylch materion perthnasoedd teuluol a all arwain at briodas gynnar a gorfodol a thrais ar sail anonestrwydd.

 • Barod – gwasanaeth camddefnyddio sylweddau sy'n darparu gwybodaeth, cyngor a chymorth cyfrinachol am ddim i unrhyw un yr effeithir arno gan ddefnyddio sylweddau. Mae’r gwasanaeth hwn hefyd ar gael i bobl bryderus eraill sy’n poeni am, neu’n cael eu heffeithio gan ddefnydd o sylweddau gan eu hanwyliaid. Mae Barod yn gweithredu gwasanaeth gwe-sgwrsio byw cyfrinachol sydd ar gael 7 diwrnod yr wythnos trwy ei wefan, sy'n darparu gwybodaeth a chymorth.
 • SMART Recovery – Grŵp cydgymorth cyfrinachol sy'n helpu cyfranogwyr i benderfynu a oes ganddynt broblem, yn cynyddu eu cymhelliant i newid ac yn cynnig set o offer a thechnegau profedig i gefnogi adferiad. Mae Barod yn hwyluso cyfarfodydd SMART Recovery yn ardal Cwm Taf. Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Gwasanaeth Barod Cwm Taf ar 0300 333 0000. 
 • Club Drug Clinic – Gwasanaeth cenedlaethol i bobl sydd wedi dechrau cael problemau gyda'u defnydd o gyffuriau hamdden. 
 • dan247 – Llinell gymorth am ddim i unrhyw un yng Nghymru sydd eisiau rhagor o wybodaeth neu gymorth yn ymwneud â chyffuriau neu alcohol.
 • Alcoholics Anonymous – Yn darparu ystod o wybodaeth, cyngor a sesiynau wyneb yn wyneb i helpu pobl i ymdopi â phroblemau sy'n ymwneud ag alcohol.
 • Drinkaware – Gwybodaeth ac offer i'ch helpu i edrych yn agosach ar eich yfed.
 • Adult children – Gwybodaeth a chymorth i'r rhai a gafodd eu magu mewn cartref alcoholig neu gartref camweithredol fel arall.
 • Frank – Cyngor a gwybodaeth ymlaen llaw i bobl ifanc am gyffuriau. Yn cynnwys A-Z o gyffuriau, llinell gymorth gyfrinachol, ac adroddiadau.

 • Hearing the Voice - Prosiect rhyngddisgyblaethol dan arweiniad ymchwilwyr ym Mhrifysgol Durham sydd â'r nod o'n helpu i ddeall yn well ffenomen clywed llais na all neb arall ei glywed.
 • Rhwydwaith Hearing Voices – Rhwydwaith o wrandawyr llais ac unigolion sydd â diddordeb yn y profiad o glywed lleisiau.
 • Hearing Voices Cymru – Yn cynnig cymorth a dealltwriaeth i bobl sy'n clywed lleisiau, yn gweld gweledigaethau, yn cael profiadau rhyfeddol eraill a'r rhai sy'n gofalu amdanynt ac yn eu cefnogi yng Nghymru.
 • Intervoice – Rhwydwaith Rhyngwladol ar gyfer Hyfforddiant, Addysg ac Ymchwil i Glywed Lleisiau.
 • Rethink – Gwybodaeth fanwl am Glywed Lleisiau.

 • Combat Stress – elusen iechyd meddwl y Cyn-filwyr sy’n helpu cyn-filwyr a menywod â phroblemau iechyd meddwl. Mae’n darparu amrywiaeth o driniaethau a chymorth arbenigol.
 • GIG Cymru i Gyn-filwyr – Gwasanaeth arbenigol â blaenoriaeth i unigolion sydd wedi gwasanaethu yn y Lluoedd Arfog, ar unrhyw adeg yn eu bywydau ac sy’n profi anawsterau iechyd meddwl sy’n ymwneud yn benodol â’u gwasanaeth milwrol.

 • AnxietyUK – Elusen sy'n gweithio i leddfu a chefnogi'r rhai sy'n byw gydag anhwylderau pryder trwy ddarparu gwybodaeth, cymorth a dealltwriaeth.
 • Galw Iechyd Cymru – Ystod eang o wybodaeth am symptomau a thriniaeth ffobiâu.

 • Gamblers Anonymous UK – Pobl sydd wedi dod at ei gilydd i wneud rhywbeth am eu problem gamblo eu hunain ac i helpu gamblwyr cymhellol eraill i wneud yr un peth.
 • Gamcare – Cymorth, gwybodaeth a chyngor i unrhyw un sy'n dioddef o broblem gamblo.

 • The Mix – Elusen gofrestredig sy'n darparu taflenni ffeithiau ac erthyglau ar faterion allweddol sy'n wynebu pobl ifanc, gan gynnwys hiraeth.

 • Prosiect Amber - Yn darparu cymorth a chefnogaeth i bobl ifanc (14-25) sydd â phrofiad o hunan-niweidio.
 • LifeSIGNS – Sefydliad gwirfoddol a arweinir gan ddefnyddwyr sy'n creu dealltwriaeth o hunan-niwed.
 • National Self-Harm Network Forum – Fforwm sy’n darparu cymorth mewn argyfwng, gwybodaeth ac adnoddau, cyngor, trafodaethau a gwrthdyniadau.
 • Gwrthdyniadau hunangymorth - Taflen ffeithiau gan y Rhwydwaith Hunan-niwed Cenedlaethol. 
 • Self injury Support – Sefydliad cenedlaethol sy'n darparu cefnogaeth i ferched a menywod yr effeithir arnynt gan hunan-anafu neu hunan-niwedio.
 • The Calm Zone: Self Harm – Anelir The Campaign Against Living Miserably at ddynion ifanc rhwng 15-35 oed. Mae'r ymgyrch yn cynnig llinell gymorth, gwybodaeth a chyngor.

 • How to talk to your GP about your mental health – Fideo byr defnyddiol.
 • Moodjuice – Safle a ddyluniwyd i gynnig gwybodaeth a chyngor i'r rhai sy'n profi meddyliau a theimladau trafferthus.
 • Shout - Os ydych chi'n profi argyfwng personol, yn methu ag ymdopi ac angen cefnogaeth tecstiwch Shout i 85258.
 • The Samaritans - darparu cymorth emosiynol i unrhyw un sydd mewn trallod emosiynol, sy’n cael trafferth ymdopi, neu sydd mewn perygl o gyflawni hunanladdiad ledled y Deyrnas Unedig ac Iwerddon. Ffoniwch 116 123, 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn.

 • The Recovery Letters - Llythyrau a ysgrifennwyd gan bobl sy'n gwella o iselder, wedi'u cyfeirio at y rhai sy'n dioddef ar hyn o bryd. Mae'r ysgrifenwyr llythyrau wedi profi gwahanol fathau o iselder gan gynnwys iselder clinigol/mawr, iselder deubegwn ac ôl-enedigol.
 • Students Against Depression – Yn cynnig gwybodaeth gynhwysfawr a thrafodaeth i fyfyrwyr y DU am beth yw iselder a sut mae'n gweithio, ym mha gyd-destunau y mae iselder yn ffynnu, strategaethau hunangymorth ar gyfer mynd i'r afael ag iselder a sut i gael cymorth a help pellach.
 • Dod o hyd i’ch ffordd - canllaw gan y Samariaid i unrhyw un sy’n cael trafferth ymdopi â’u hiechyd meddwl.


 • Angen cymorth ar hyn o bryd? – Cymorth o brif wefan Students Against Depression sy’n canolbwyntio ar ddeall a goroesi meddyliau hunanladdol.
 • Samariaid – Yn darparu cymorth emosiynol cyfrinachol i unrhyw berson sy'n profi anobaith, trallod, neu deimladau hunanladdol.
 • The Calm Zone: Suicide – Anelir The Campaign Against Living Miserably at ddynion ifanc rhwng 15-35 oed. Mae'r ymgyrch yn cynnig llinell gymorth, gwybodaeth a chyngor.
 • The Hopeline - Cyngor Cyfrinachol ar Atal Hunanladdiad Ifanc a ddarperir gan PAPYRUS, yr elusen genedlaethol sy'n ymroddedig i atal hunanladdiad pobl ifanc.
 • How to help someone who is suicidal  – Beth yw'r arwyddion rhybudd y gallai rhywun gyflawni hunanladdiad? Beth allwch chi ei wneud os ydych chi'n agos atynt? Mae'r llyfryn hwn yn ateb y cwestiynau hyn a llawer mwy.
 • Ap Stay Alive - Ap symudol sy'n cynnig cymorth a chefnogaeth i bobl sy'n meddwl am hunanladdiad ac i bobl sy'n poeni am rywun arall.

 • Stonewall – Nod Stonewall Cymru yw cyflawni cydraddoldeb cyfreithiol a chyfiawnder cymdeithasol i bobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol yng Nghymru.
 • Relate – Yn cynnig cwnsela perthynas ledled y DU drwy'r Rhyngrwyd, llinell gymorth dros y ffôn a chyfarfodydd wyneb yn wyneb.
 • Mermaids wedi bod yn helpu plant a phobl ifanc amrywiol eu rhywedd a’u teuluoedd ers 1995
 • Galopyn elusen sy’n cefnogi pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a queer sy’n cael eu heffeithio gan drais rhywiol a domestig.


 • Cruse Bereavement Care – Mae'n cynnig gwybodaeth a chyngor i unrhyw un sydd wedi'u heffeithio gan farwolaeth ac yn darparu cymorth a chwnsela un-i-un ac mewn grwpiau. 
 • Sands – Mae'n cynnig cymorth a chyngor i unrhyw un sydd wedi'u heffeithio gan farwolaeth baban yn dilyn marw-enedigaeth neu farwolaeth newyddenedigol. Mae ganddyn nhw linell gymorth, fforwm ar-lein a grwpiau cymorth lleol.
 • 2 Wish Upon a Star – Mae’n cynnig cymorth a chefnogaeth yn dilyn marwolaeth sydyn neu drawmatig plentyn (hyd at 26 oed). Maent yn cynnig cwnsela un-i-un yn ogystal â grwpiau cymorth a digwyddiadau lleol.
 • Miscarriage Association – Gwybodaeth a chymorth i'r rhai yr effeithiwyd arnynt gan gamesgoriad, beichiogrwydd ectopig neu feichiogrwydd molar. Maent yn cynnig llinell gymorth ffôn yn ogystal â gwasanaeth cymorth ar-lein trwy eu fforwm ar-lein, llinell gymorth e-bost a thudalennau Facebook. 
 • Army Families Federation – ar gyfer y rhai sydd wedi colli aelod o’r teulu yn y lluoedd arfog.
 • Marie Curie - elusen gofal diwedd oes sy’n darparu amrywiaeth o gymorth i bobl sydd wedi cael profedigaeth o ganlyniad i unrhyw salwch terfynol, gan gynnwys cwnsela, cymorth grŵp a chymorth ffôn 1:1.

 • Yn Bryderus am Gyflwyniadau? – Syniadau ac awgrymiadau gan y Gwasanaeth Datblygu Myfyrwyr a Sgiliau Astudio.
 • AnxietyUK – Mae AnxietyUK yn gweithio i leddfu a chefnogi'r rhai sy'n byw gydag anhwylderau gorbryder trwy ddarparu gwybodaeth, cymorth a dealltwriaeth trwy ystod eang o wasanaethau, gan gynnwys gwasanaethau therapi un-i-un.
 • How to overcome fear and anxiety – Apodcast yn amlinellu ffyrdd o oresgyn ofn a phryder (hefyd ar gael fel llyfryn).
 • No Panic –Elusen sy'n darparu cymorth i ddioddefwyr Pyliau o Banig, Ffobiâu, Anhwylder Gorfodaeth Obsesiynol, Anhwylder Gorbryder Cyffredinol a Diddyfnu Tawelyddion.
 • Panic-attacks.co.uk – Tîm o therapyddion, seicolegwyr a hyfforddwyr, yn darparu adnoddau rhad ac am ddim yn ogystal â rhai sydd angen talu amdanynt.
 • Anxiety Issues  - Adnoddau Hunangymorth ar gyfer Problemau Iechyd Meddwl gan gynnwys llawer o faterion gorbryder.


 • The Gender Trust – Yn cefnogi pawb y mae materion hunaniaeth rhywedd yn effeithio arnynt.
 • Mermaids UK- Cymorth mewn argyfwng i bobl ifanc Trawsryweddol, anneuaidd ac amrywiol o ran rhywedd a’u teuluoedd.


 • Rethink: Schizophrenia – Elusen iechyd meddwl genedlaethol, sy'n gweithio i helpu pawb y mae salwch meddwl yn effeithio arnynt i wella ansawdd bywyd.
 • Rethink: Schizoaffective disorder – Elusen iechyd meddwl genedlaethol, sy'n gweithio i helpu pawb y mae salwch meddwl yn effeithio arnynt i wella ansawdd bywyd.

 • Moodzone – Gwybodaeth am straen gan y GIG gan gynnwys achosion, symptomau, diagnosis, risgiau a thriniaeth.
 • Adnoddau Straen gan y Mental Health Foundation – Ystod o daflenni, erthyglau, profiadau personol a phodlediadau all eich helpu i ddeall a rheoli straen yn well.
 • Podlediadau lles – Ystod o bodlediadau gan y Sefydliad Iechyd Meddwl a all eich helpu i ymlacio a gwella eich synnwyr o les.

 • New Pathways – Yn darparu gwasanaeth cofleidiol, llawn cydymdeimlad, gofalgar a gwerth chweil i holl ddioddefwyr trais rhywiol, cam-drin rhywiol a thrawma. Defnyddir gwasanaethau, a ddarperir yn rhad ac am ddim, gan gleientiaid ledled Cymru.
 • Rape Crisis – Gwybodaeth, cymorth a chyngor i fenywod sydd wedi cael eu treisio neu wedi dioddef ymosodiad rhywiol mewn unrhyw ffordd naill ai'n ddiweddar neu yn y gorffennol a ddarparwyd gan Rape Crisis.
 • Survivors UK – Yn darparu gwybodaeth, cymorth a chwnsela i ddynion sydd wedi cael eu treisio neu eu cam-drin yn rhywiol.

The Havens- cymorth arbenigol i bobl sydd wedi cael eu treisio neu wedi dioddef ymosodiad rhywiol. Am gyngor ac apwyntiadau brys, ffoniwch 020 3299 6900.

Solace - yn darparu cyngor a chefnogaeth i fenywod ar gyfer cam-drin domestig a thrais rhywiol.


 • Siawns am... - Cyfle i fyfyrwyr ddod at ei gilydd a dod i adnabod ei gilydd i wella eu lles cymdeithasol.
 • Meetup.com - Gwefan ac ap sy'n eich helpu i gysylltu â phobl â diddordebau tebyg yn eich ardal leol.

Anabledd

 • Changing Faces yw prif elusen y DU ar gyfer pawb sydd â chraith, marc neu gyflwr ar eu hwyneb neu gorff sy’n gwneud iddynt edrych yn wahanol.
 • Mencap yw prif lais anabledd dysgu.
 • Deaf Plus cynnig ystod eang o wasanaethau i’n cleientiaid i ddatblygu eu potensial a hyrwyddo annibyniaeth a lles. • Gwasanaeth Anabledd y Brifysgol – Gwasanaeth arbenigol cyfrinachol sy’n cynnig cefnogaeth, cyngor a chymorth i fyfyrwyr anabl gan gynnwys y rhai â chyflyrau ‘anweledig’ fel asthma, epilepsi a diabetes a myfyrwyr ag anawsterau dysgu penodol fel dyslecsia.
 • British Dyslexia Association - am wybodaeth a chyngor ar ddyslecsia a niwroamrywiaeth


 • DSA - Deall beth yw'r DSA a sut i wneud cais amdano.


 • Cronfa Cymorth i Fyfyrwyr – os na allwch gael bwrsariaeth i dalu costau asesiadau, efallai y gall y Gronfa Cymorth i Fyfyrwyr eich helpu.


Nid yw Prifysgol De Cymru yn gyfrifol am gynnwys unrhyw un o'r gwefannau allanol a restrir.