Self Help

Hunangymorth

Pan fyddwch chi'n byw gyda phroblem iechyd meddwl, neu'n cefnogi rhywun sydd yn byw gyda problem iechyd meddwl, mae cael mynediad i'r wybodaeth gywir - am gyflwr, opsiynau triniaeth, neu faterion ymarferol - yn hanfodol.

Mae iechyd meddwl yn unigol iawn, felly gall yr hyn sy'n teimlo'n 'normal' i un person fod yn wahanol iawn i'r hyn y mae pobl eraill yn ei brofi.  Mae pawb yn unigryw, ond mae nifer o faterion y mae nifer fawr o bobl yn eu hwynebu yn eu bywydau o ddydd i ddydd.

Sut bynnag rydych chi'n teimlo, mae'n debyg nad ydych chi ar eich pen eich hun ac mae cymorth ar gael gan y Gwasanaethau Llesiant a / neu drwy'r adnoddau gwybodaeth a chymorth. 

Mae'r gwefannau canlynol yn cynnwys llawer iawn o wybodaeth / adnoddau.  Gellir dod o hyd i gysylltiadau pellach yn ôl maes pwnc isod.

 • Mind: yw'r brif elusen iechyd meddwl sy'n darparu gwybodaeth ar ystod o faterion iechyd meddwl.
 • Taflenni Hunangymorth: ar gael ar ffurf fideo, sain neu fformatau ysgrifenedig.
 • Apiau: mae llawer ohonom yn defnyddio apiau i'n helpu yn ein bywyd bob dydd, a pham y dylai ein Hiechyd Meddwl fod yn eithriad? Mae yna apiau sy'n gallu helpu gydag unrhyw beth, o reoli'ch llesiant cyffredinol i'r rhai ar gyfer pryderon iechyd mwy penodol.

Nid yw Prifysgol De Cymru yn gyfrifol am gynnwys unrhyw un o'r gwefannau allanol hyn.

 • Gwasanaeth Therapi Ymddygiad - Ei nod yw helpu unigolion i ddeall a rheoli rhai o'r problemau ymddygiad “bob dydd” a allai effeithio ar eu bywydau.  Sylwch fod tâl bychan am y gwasanaeth hwn (£8 yr awr i fyfyrwyr PDC).
 • Llinell Cyngor a Gwrando Cymunedol - Cymorth emosiynol a gwybodaeth am iechyd meddwl a materion cysylltiedig i bobl Cymru 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos, 365 diwrnod y flwyddyn. Rhadffon: 0800 132 737 neu anfonwch neges destun at 81066.
 • Y Samariaid - Yn darparu cefnogaeth emosiynol gyfrinachol i unrhyw berson sy'n profi anobaith, gofid, neu deimladau hunanladdol 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn.  Rhadffon 116 123.
 • Living Life to the Full - cwrs hunangymorth sgiliau bywyd Therapi Ymddygiad Gwybyddol (CBT) llawn gyda mewngofnodiad am ddim.
 • Moodjuice - Safle a gynlluniwyd i gynnig gwybodaeth a chyngor i'r rhai sy'n profi meddyliau a theimladau trafferthus.
 • Shout - Os ydych chi'n profi argyfwng personol, yn methu ymdopi ac angen testun cymorth Shout i 85258.
 • How to deal with anger - Canllaw i adnabod achosion dicter a'i drin yn dda ar gyfer gwell perthynas a hunan-barch.
 • AnxietyUK - Mae AnxietyUK yn gweithio i leddfu a chefnogi'r rhai sy'n byw gydag anhwylderau pryder trwy ddarparu gwybodaeth, cefnogaeth a dealltwriaeth drwy ystod eang o wasanaethau, gan gynnwys gwasanaethau therapi 1:1.
 • No Panic - Elusen sy'n darparu cefnogaeth i ddioddefwyr Ymosodiadau Panig, Ffobias, Anhwylder Gorfodol Obsesiynol, Anhwylder Pryder Cyffredinol a rhoi’r gorau i Dawelyddion.
 • Panic-attacks.co.uk  - Tîm o therapyddion, seicolegwyr a hyfforddwyr, sy'n darparu adnoddau am ddim yn ogystal â rhai â thâl.
 • Anxiety Issues - Adnoddau Hunangymorth ar gyfer Problemau Iechyd Meddwl gan gynnwys llawer o faterion pryder.
 • Cruse Bereavement Care - Mae'n cynnig gwybodaeth a chyngor i unrhyw un sydd wedi cael eu heffeithio gan farwolaeth ac yn darparu cefnogaeth a chwnsela un i un ac mewn grwpiau.
 • Sands – Mae’n cynnig cefnogaeth a chyngor i unrhyw un y mae marwolaeth baban wedi effeithio arno yn dilyn marw-enedigaeth neu farwolaeth newydd-anedig. Mae ganddynt linell gymorth, fforwm ar-lein a grwpiau cymorth lleol.
 • 2 Wish Upon a Star - Yn cynnig cymorth a chefnogaeth yn dilyn marwolaeth sydyn neu drawmatig plentyn (hyd at 26 oed).  Maent yn cynnig cwnsela un i un yn ogystal â grwpiau a digwyddiadau cefnogi lleol.
 • Miscarriage Association - Gwybodaeth a chymorth i'r rhai yr effeithiwyd arnynt gan erthyliad, beichiogrwydd ectopig neu feichiogrwydd molar.  Maent yn cynnig llinell gymorth ffôn yn ogystal â gwasanaeth cymorth ar-lein trwy eu fforwm ar-lein, llinell gymorth e-bost a thudalennau facebook.
 • Marie Stopes - Yn darparu cyngor a gwybodaeth am wasanaethau erthylu, fasectomi ac atal cenhedlu. Maent hefyd yn darparu cymorth a chefnogaeth yn dilyn eich erthyliad ynghyd â llinell gymorth 24 awr.
 • Bipolar UK - Elusen dan arweiniad defnyddwyr sy'n gweithio i alluogi pobl yr effeithir arnynt gan anhwylder deubegwn / iselder manig i reoli eu bywydau.
 • Rethink: Anhwylder Deubegwn - Elusen iechyd meddwl genedlaethol, sy'n gweithio i helpu pawb sy'n cael eu heffeithio gan salwch meddwl i adfer ansawdd bywyd gwell.
 • Diverse Cymru  - Sefydliad newydd arloesol yn y Trydydd Sector yng Nghymru, a grëwyd i gydnabod yr anawsterau a'r gwahaniaethu a wynebir gan bobl sy'n profi anghydraddoldeb yng Nghymru.
 • Young Minds - Yn darparu cyngor a chymorth os ydych chi'n cael eich bwlio.
 • Seiberfwlio- Gwybodaeth a chymorth ar gyfer bwlio ar-lein.
 • The Recovery Letters - Llythyrau a ysgrifennwyd gan bobl sy'n gwella o iselder ysbryd, wedi'u cyfeirio at y rhai sy'n dioddef ar hyn o bryd.  Mae'r ysgrifenwyr llythyrau wedi profi gwahanol fathau o iselder, gan gynnwys iselder clinigol / iselder mawr, iselder deubegynol ac ôl-ranwm.
 • Students Against Depression - Yn cynnig gwybodaeth a thrafodaeth gynhwysfawr i fyfyrwyr yn y DU am beth yw iselder a sut mae'n gweithio, pa gyd-destunau mae iselder yn ffynnu ynddynt, strategaethau hunangymorth i fynd i'r afael ag iselder a sut i gael cymorth a help pellach.
 • First Person Plural - Elusen sy'n cael ei harwain gan oroeswyr camdriniaeth sydd â phrofiad uniongyrchol o drallod dadgysylltiol cymhleth.  Mae aelodau'n cefnogi ei gilydd gydag awgrymiadau hunangymorth, gwybodaeth ac ati trwy gyfrwng y cylchlythyr ac yn mynychu cyfarfodydd aelodau agored achlysurol.
 • BAWSO - Sefydliad gwirfoddol Cymru gyfan, sy'n darparu gwasanaethau arbenigol i ddioddefwyr a phobl yr effeithir arnynt neu sydd mewn perygl o gael eu cam-drin yn y cartref a phob math o drais; gan gynnwys Anffurfio Organau Rhywiol Merched, Priodas dan Orfod, Trais ar sail Anrhydedd a Masnachu Pobl.
 • The Oasis Centre - Wedi'i leoli ym Mhontypridd, gwasanaeth nad yw'n benodol i'r rhywiau sy'n darparu cymorth a chefnogaeth i bobl yr effeithir arnynt gan gam-drin domestig.
 • Llinell Gymorth Cam-drin Domestig Cymru - Gwasanaeth cymorth a gwybodaeth am ddim cenedlaethol i fenywod, plant a dynion yng Nghymru sy'n profi neu sydd wedi profi cam-drin yn nwylo rhywun sy'n agos atynt.  Llinell gymorth 0808 8010 800.
 • Atal y Fro - Yn helpu teuluoedd i dorri cylch trais yn y cartref.  Mae'n darparu cefnogaeth, cwnsela a lloches i fenywod a phlant ym Mro Morgannwg sydd wedi profi, neu sy'n profi trais yn y cartref.
 • galop - Yn cynnig cefnogaeth emosiynol ac ymarferol i bobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol (LGBT+) sy'n dioddef trais domestig.
 • Respect - Cefnogaeth i ddynion sydd am roi'r gorau i ymddwyn yn ymosodol tuag at eu partner.
 • The Hideout - Mae Cymorth i Fenywod wedi creu'r lle hwn i helpu plant a phobl ifanc i ddeall cam-drin domestig, a sut i weithredu'n gadarnhaol os yw'n digwydd.
 • Gwasanaeth Anabledd y Brifysgol - Gwasanaeth arbenigol cyfrinachol sy'n cynnig cefnogaeth, cyngor a chymorth i fyfyrwyr anabl, gan gynnwys y rhai â chyflyrau 'anweledig' fel asthma, epilepsi a diabetes a myfyrwyr ag anawsterau dysgu penodol fel dyslecsia.
 • Beat - Elusen ar gyfer pobl ag anhwylderau bwyta a'u teuluoedd.
 • Video - Rhaglen ddogfen - 'Men Get Eating Disorders Too'.  Trwy gyfweliadau, mae naw o ddynion yn rhannu eu stori ysbrydoledig am ddewrder a gwydnwch, gan anfon neges o obaith i bob dioddefwr.
 • Cymdeithas ME - Gwybodaeth am grŵp cymorth i oedolion a phlant y mae ME / CFS yn effeithio arnynt.
 • Action for ME  - Mae Action for ME yn elusen yn y DU sy'n ymgyrchu i wella bywydau pobl ag enseffalopathi myalgig yn y DU.
 • ForcedMarriage.net - Gwefan un-stop sy'n rhoi gwybodaeth ymarferol a ffynonellau cyngor a chymorth i chi ar briodas dan orfod.
 • Forced Marriage Unit - Uned y Llywodraeth i gysylltu os ydych chi'n ceisio atal priodas dan orfod neu os oes angen help arnoch i adael priodas, rydych chi wedi cael eich gorfodi i mewn iddi.
 • Freedom Charity - Gwefan y sefydliad sy'n bodoli i rymuso pobl ifanc i deimlo bod ganddynt yr offer, yr hyder a'r gefnogaeth o ran materion perthnasoedd teuluol a all arwain at briodas gynnar a gorfodol a thrais ar sail anonestrwydd.
 • Gamblers Anonymous UK - Pobl sydd wedi ymuno â'i gilydd i wneud rhywbeth am eu problem gamblo eu hunain ac i helpu gamblwyr cymhellol eraill i wneud yr un peth.

 • Gamcare - Cymorth, gwybodaeth a chyngor i unrhyw un sy'n dioddef problem gamblo.
 • Cymdeithas Beaumont  - Y grŵp cefnogi mwyaf yn y DU.  Trwy ei waith mae'n hyrwyddo dealltwriaeth well o gyflwr trawsrywiol, trawswisgaeth a dysfforia rhywedd.
 • The Gender Trust - Yn cefnogi pawb y mae materion hunaniaeth rhywedd yn effeithio arnynt.
 • Hearing the Voice - Prosiect rhyngddisgyblaethol dan arweiniad ymchwilwyr ym Mhrifysgol Durham sy'n ceisio ein helpu i ddeall yn well ffenomen clywed llais na all neb arall ei glywed.
 • Hearing Voices Cymru - Yn cynnig cymorth a dealltwriaeth i bobl sy'n clywed lleisiau, gweld gweledigaethau, cael profiadau anhygoel eraill a'r rhai sy'n gofalu amdanynt ac yn eu cefnogi yng Nghymru.
 • Intervoice - Rhwydwaith Rhyngwladol ar gyfer Hyfforddiant, Addysg ac Ymchwil i Glywed Lleisiau.

 • Rethink - Gwybodaeth fanwl am Glywed Lleisiau.
 • Ymddiriedolaeth Terrence Higgins - Gwybodaeth am HIV ac AIDS, rhyw mwy diogel, llyfrynnau ar-lein, a'r llinell gymorth genedlaethol gan yr elusen HIV ac AIDS flaenllaw.
 • Shelter Cymru - Gwasanaethau cyngor a chymorth tai, gan gynnwys cysylltiadau â'r UCM yng Nghymru i ddarparu cymorth ar-lein i fyfyrwyr, a chanllaw pdf y gellir ei lawrlwytho ‘Gwybodaeth Tai i Fyfyrwyr’.
 • The Mix - Elusen gofrestredig sy'n darparu taflenni ffeithiau ac erthyglau ar faterion allweddol sy'n wynebu pobl ifanc, gan gynnwys hiraeth.
 • Moodjuice - Canllaw hunangymorth i ddysgu mwy am broblemau cwsg a sut i ymdopi â nhw.

 • UKCISA - Y Cyngor Materion Myfyrwyr Rhyngwladol sy'n darparu cyngor a gwybodaeth i fyfyrwyr rhyngwladol sy'n astudio yn y DU.

 • Meetup.com - Gwefan ac ap sy'n eich helpu i gysylltu â phobl â diddordebau tebyg yn eich ardal leol.
 • OCD-UK - Elusen genedlaethol, sy'n gweithio'n annibynnol gyda ac ar gyfer pobl ag Anhwylder  Obsesiynol Cymhellol.
 • Symptomau OCD - Gwefan sy'n darparu cyngor helaeth ar achosion a thriniaeth Anhwylder Obsesiynol Cymhellol.
 • BPDRecovery - Gwefan sy'n canolbwyntio ar wella o Anhwylder Personoliaeth Ffiniol gan ddefnyddio offer sydd yn bennaf yn Therapi Gwybyddol Ymddygiadol (CBT).
 • BPD World  - Gwefan sy'n ceisio darparu gwybodaeth am bob agwedd ar BPD - sut y'i diffinnir, damcaniaethau cyfredol yr hyn a allai ei achosi, opsiynau triniaeth a manylion am y newyddion, cynadleddau a mentrau diweddaraf yn y maes.
 • NICE guidance for BPD - Yn cwmpasu'r gofal, y driniaeth a'r cymorth y dylid cynnig i bobl yn y DU sydd ag anhwylder personoliaeth ffiniol.
 • Anhwylder Personoliaeth - Defnyddiwch y wefan hon i gael gwybod mwy am y gwahanol anhwylderau personoliaeth, gan gynnwys ffiniol, gwrthgymdeithasol a pheryglus a difrifol, a beth mae'r diagnosis yn ei olygu.
 • AnxietyUK - Elusen sy'n gweithio i leddfu a chefnogi'r rhai sy'n byw gydag anhwylderau pryder trwy ddarparu gwybodaeth, cefnogaeth a dealltwriaeth.
 • Galw Iechyd Cymru - Amrywiaeth eang o wybodaeth am y symptomau a thriniaeth ffobiâu.
 • Goresgyn oedi - Helpu gweithwyr proffesiynol, hyfforddwyr gyrfa a phobl o bob math o fywyd sy'n ei chael hi'n anodd goresgyn eu harfer o oedi pethau.
 • New Pathways - Mae'n darparu gwasanaeth croesawgar, cydymdeimladol, gofalgar a gwerth chweil i bawb sy'n dioddef trais rhywiol, cam-drin rhywiol a thrawma.  Defnyddir gwasanaethau, a ddarperir yn rhad ac am ddim, gan gleientiaid ledled Cymru.
 • Rape Crisis - Gwybodaeth, cymorth a chyngor i ferched sydd wedi cael eu treisio neu ymosodiad rhywiol mewn unrhyw ffordd naill ai yn ddiweddar neu yn y gorffennol a ddarperir gan Rape Crisis.
 • Survivors UK - Yn darparu gwybodaeth, cefnogaeth a chwnsela i ddynion sydd wedi cael eu treisio neu eu cam-drin yn rhywiol.
 • The Gender Trust - Elusen yn y DU sy'n rhoi cymorth a help i unrhyw un sy'n cael ei effeithio gan faterion hunaniaeth rhywedd.
 • Stonewall - Nod Stonewall Cymru yw sicrhau cydraddoldeb cyfreithiol a chyfiawnder cymdeithasol i bobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol yng Nghymru.
 • Relate - Mae'n cynnig cwnsela ar draws y DU drwy'r Rhyngrwyd, llinell gymorth ffôn a chyfarfodydd wyneb yn wyneb.
 • Prosiect Amber  - Yn darparu cymorth a chefnogaeth i bobl ifanc (14-25) sydd â phrofiad o hunan-niwed.
 • LifeSIGNS - Mudiad gwirfoddol dan arweiniad defnyddwyr sy'n creu dealltwriaeth o hunan-niwed.
 • Self injury Support - Sefydliad cenedlaethol sy'n darparu cymorth i ferched a menywod yr effeithir arnynt gan hunan-anaf neu hunan-niwed.
 • The Calm Zone: Self Harm - Mae’r Ymgyrch yn erbyn Byw yn Ddigalon yn targedu pobl ifanc rhwng 15 a 35 oed.  Mae'r ymgyrch yn cynnig llinell gymorth, gwybodaeth a chyngor.
 • New Pathways  - Mae'n darparu gwasanaeth croesawgar, cydymdeimladol, gofalgar a gwerth chweil i bawb sy'n dioddef trais rhywiol, cam-drin rhywiol a thrawma.  Defnyddir gwasanaethau, a ddarperir yn rhad ac am ddim, gan gleientiaid ledled Cymru.
 • The Calm Zone: Abuse – Mae’r Ymgyrch yn erbyn Byw yn Ddigalon yn targedu dynion ifanc rhwng 15 a 35 oed.  Mae'r ymgyrch yn cynnig llinell gymorth, gwybodaeth a chyngor.

 • Brook – Mae’n darparu gwasanaethau iechyd rhywiol a chyngor i bobl ifanc (hyd at 25).
 • Forward - Mae'n cynnig cyngor a chymorth i unrhyw un sy'n cael eu heffeithio gan FGM (Anffurfio Organau Rhywiol Menywod), gan gynnwys unrhyw un sy'n ofni eu bod nhw neu rywun arall mewn perygl.
 •  Marie Stopes – Mae’n cynnig cyngor ar ryw, perthnasoedd, beichiogrwydd ac atal cenhedlu.

 • GIG – Llinell Iechyd Rhywiol - Cyngor cyfrinachol am iechyd rhywiol, gan gynnwys gwybodaeth am ganolfannau lleol ar gyfer Heintiau a Drosglwyddir yn Rhywiol.
 •  Porn Recovery UK - Gwybodaeth a chymorth i unrhyw un y mae pornograffi neu seiber-ryw yn effeithio arnynt.

 •  Cydsyniad rhywiol - fideo Youtube - pam mae cydsyniad rhywiol yr un fath â chynnig paned o de i rywun.

 • Rethink: Schizophrenia - Elusen iechyd meddwl genedlaethol, sy'n gweithio i helpu pawb sy'n cael eu heffeithio gan salwch meddwl i adfer ansawdd bywyd gwell.
 • Rethink: Schizoaffective disorder - Elusen iechyd meddwl genedlaethol, sy'n gweithio i helpu pawb sy'n cael eu heffeithio gan salwch meddwl i adfer ansawdd bywyd gwell.
 • Moodzone - Gwybodaeth am straen gan y GIG gan gynnwys achosion, symptomau, diagnosis, risgiau a thriniaeth.
 • Podlediadau llesiant- Amrywiaeth o bodlediadau o'r Sefydliad Iechyd Meddwl a all eich helpu i ymlacio a gwella'ch ymdeimlad o lesiant.
 • BBC Skillswise - Yn galluogi oedolion i wella sgiliau darllen, ysgrifennu a rhif.
 • Club Drug Clinic - Gwasanaeth cenedlaethol i bobl sydd wedi dechrau profi problemau gyda'u defnydd o gyffuriau hamdden.
 • dan247 - Llinell gymorth am ddim i unrhyw un yng Nghymru sydd am gael rhagor o wybodaeth neu gymorth yn ymwneud â chyffuriau neu alcohol.
 • DASPA - Cymorth neu gyngor ar gamddefnyddio cyffuriau ac alcohol ar draws Cwm Taf (RhCT a Merthyr Tudful) - cydweithrediad rhwng y sectorau gwirfoddol, cymdeithasol ac iechyd.
 • TEDS - asiantaeth wirfoddol sy'n cynnig gwasanaethau cyfrinachol am ddim i ddefnyddwyr cyffuriau neu alcohol ledled Rhondda Cynon Taf.
 • Alcoholics Anonymous - Mae'n darparu amrywiaeth o wybodaeth, cyngor a sesiynau wyneb yn wyneb i helpu pobl i ymdopi â phroblemau sy'n gysylltiedig ag alcohol.
 • Down your drink - Gwybodaeth ac offer i'ch helpu i edrych yn fanylach ar eich yfed.
 • Adult children - Gwybodaeth a chefnogaeth i'r rhai a fagwyd mewn cartref alcoholig neu gartref sydd fel arall yn gamweithredol.
 • Frank - Cyngor a gwybodaeth ymlaen llaw i bobl ifanc am gyffuriau.  Yn cynnwys A-Z o gyffuriau, llinell gymorth gyfrinachol, ac adroddiadau.
 • Angen help nawr? - Help gan brif wefan Myfyrwyr yn erbyn Iselder yn canolbwyntio ar ddeall a goroesi meddyliau hunanladdol.
 • Y Samariaid - Yn darparu cefnogaeth emosiynol gyfrinachol i unrhyw berson sy'n profi anobaith, gofid, neu deimladau hunanladdol.
 • The Calm Zone: Suicide - Mae'r Ymgyrch yn erbyn Byw yn Ddigalon yn cael ei thargedu at ddynion ifanc rhwng 15 a 35 oed. Mae'r ymgyrch yn cynnig llinell gymorth, gwybodaeth a chyngor.
 • The Hopeline - Cyngor Atal Hunanladdiad Ifanc Cyfrinachol a ddarperir gan PAPYRUS, yr elusen genedlaethol sy'n ymroddedig i atal hunanladdiad mewn pobl ifanc.
 • Ap Stay Alive - Ap symudol sy'n cynnig cymorth a chefnogaeth i bobl sydd â meddyliau am hunanladdiad ac i bobl sy'n poeni am rywun arall.
 • Combat Stress - elusen iechyd meddwl y Cyn-filwyr sy'n helpu cyn-filwyr a menywod â phroblemau iechyd meddwl.  Mae’n darparu ystod o driniaeth a chymorth arbenigol.
 • Cyn-filwyr GIG Cymru  - Gwasanaeth arbenigol, blaenoriaethol ar gyfer unigolion sydd wedi gwasanaethu yn y Lluoedd Arfog, ar unrhyw adeg yn eu bywydau ac sy'n profi anawsterau iechyd meddwl yn ymwneud yn benodol â'u gwasanaeth milwrol.