Cod Cyfrinachedd Cwnsela

Mae pob Cwnselydd o fewn y Gwasanaeth Llesiant ac Anabledd yn cadw at God Cyfrinachedd llym a Chod Moeseg Cymdeithas Cwnsela a Seicotherapi Prydain.  Rydym yn cymryd eich cyfrinachedd o ddifrif.


Ni fydd eich enw yn ymddangos ar unrhyw nodiadau nac ar yr holiadur y gofynnwn i chi ei lenwi; yn lle hynny bydd rhif cod wedi'i ddyrannu i chi.  Caiff gwaith papur ei storio'n ddiogel am 6 mlynedd ar ôl diwedd eich sesiynau cwnsela.


Mae gwasanaethau cymorth yn cadw cofnodion o apwyntiadau cleientiaid ar ddyddiadur ar-lein y brifysgol.  Mae mynediad at wybodaeth bersonol ar y system hon yn gyfyngedig i staff Cwnsela a Rheolwr y Gwasanaeth.  Dim ond gwybodaeth berthnasol fydd yn cael ei rhannu mewn amgylchiadau eithafol i drydydd partïon fel yr amlinellir yng Nghod Cyfrinachedd y gwasanaeth.


Ein polisi ni yw y cewch gyfle i drafod y Cod Cyfrinachedd yn fanylach ar ddechrau eich apwyntiad cwnsela cyntaf.

Byddwn yn gofyn i chi lenwi holiadur Mesur Canlyniadau byr ar ddechrau a diwedd eich cwnsela.  Ni fydd eich enw yn ymddangos ar yr holiaduron ac fe'i cedwir yn ddiogel am 6 mlynedd ar ôl diwedd eich sesiynau cwnsela.


Gall defnyddio'r holiadur hwn yn ystod eich cwnsela eich helpu i sefydlu pa mor dda yr ydym yn eich helpu, ac mae eich ymatebion hefyd yn ein helpu i werthuso effeithiolrwydd ein gwasanaeth yn rheolaidd.  Rydym yn croesawu eich adborth gonest ar p'un a ydym yn diwallu eich anghenion ai peidio, er mwyn i ni allu gweithio gyda chi i wneud hynny.

IOs yw aelod o staff y brifysgol yn poeni am eich llesiant, efallai y bydd yn gofyn i gwnselydd am ffyrdd posibl ymlaen.  Mewn achos o'r fath byddem yn gofyn iddynt beidio â rhoi eich enw ond i drafod y sefyllfa'n ddienw.


Os ydych chi wedi siarad ag aelod o staff y brifysgol am y pryderon sydd gennych, efallai y byddant yn awgrymu i chi y gallai cwnsela fod yn ddefnyddiol.  Gallant eich cyfeirio atom, ond dim ond gyda'ch caniatâd chi neu ar eich cais, gan ddefnyddio Ffurflen Atgyfeirio y mae'n rhaid i chi ei llofnodi fel bod y Gwasanaeth Cwnsela yn gwybod bod yr atgyfeiriad yn digwydd gyda'ch caniatâd. Yn syml, dywedir wrth yr atgyfeiriwr a oeddech wedi mynychu'r apwyntiad cwnsela atgyfeiriadau ai peidio, ond mae'r hyn yr ydych yn ei drafod yn yr apwyntiad hwnnw'n parhau'n gyfrinachol, yn ôl Cod Cyfrinachedd y Gwasanaeth Llesiant ac Anabledd.

Gellir gwneud nodiadau yn ystod neu ar ôl eich apwyntiad.  Caiff y nodiadau hyn eu storio'n ddiogel am 6 mlynedd ar ôl i'ch sesiynau cwnsela ddod i ben.  Mae gennych hawl i gael mynediad at y nodiadau hyn os dymunwch.


Mae'r holl staff Cwnsela yn trafod eu gwaith yn rheolaidd gyda Goruchwyliwr, ymarferydd profiadol sy'n eu cefnogi ac yn monitro eu gwaith.  Trafodir gwaith yn ddienw a chaiff eich hunaniaeth ei diogelu.  Efallai y bydd achlysuron eithriadol pan fydd gwybodaeth yn cael ei rhannu o fewn y Gwasanaeth Llesiant ac Anabledd ynglŷn â chleientiaid sy'n peri pryder ac a all gael eu cefnogi gan Gwnselydd a Chynghorydd Iechyd Meddwl.


Bydd popeth a drafodir yn ystod eich sesiynau yn aros yn gyfrinachol i'r Gwasanaeth ac eithrio yn yr amgylchiadau mwyaf eithafol.  Yr amgylchiadau pan fydd angen ymestyn cyfrinachedd yw:


  • Pan fo risg o niwed difrifol i chi neu i eraill.
  • Pan fydd eich ymddygiad yn cael effaith andwyol ar hawliau cyfreithiol pobl eraill.
  • Pan fydd datgeliad yn ofynnol yn ôl y gyfraith.
  • Pryd mae Cwnselwyr yn cael eu rhoi mewn sefyllfa lle mae eu gonestrwydd proffesiynol yn cael ei beryglu.

 Fel arfer mewn amgylchiadau o'r fath byddai staff cwnsela yn trafod y sefyllfa gyda chi cyn torri hyder. Fodd bynnag, mewn sefyllfaoedd risg uchel efallai na fydd hyn yn bosibl.  Os nad oedd hyn yn bosibl, dywedir wrthych pa wybodaeth a ddatgelwyd cyn gynted â phosibl.