Ynglŷn â Cwnsela

Efallai eich bod yn teimlo dan bwysau oherwydd gofynion tymor newydd y Brifysgol, neu oherwydd heriau eraill yn eich bywyd.  Gallwch ddod i drafod unrhyw bryderon sydd gennych - fe welwch chi le diduedd, cyfrinachol, anfeirniadol lle cewch eich cefnogi i archwilio'ch opsiynau ar gyfer mynd i'r afael â neu reoli eich sefyllfa.

  • Cynghorwyr a staff a fydd yn eich trin â pharch ac yn rhoi eich anghenion a'ch diddordebau yn gyntaf.
  • Gwasanaeth Cwnsela sy'n cydymffurfio â Fframwaith Moesegol ar gyfer Arfer Da Cymdeithas Cwnsela a Seicotherapi Prydain.
  • Gwasanaeth Cwnsela sy'n gweithredu o fewn Cod Cyfrinachedd penodol sy'n cael ei drafod gyda chi yn ystod eich apwyntiad cyntaf.
  • Apwyntiadau dilynol a / neu gyfeirio at asiantaethau eraill fel y bo'n briodol.  Os oes gennych unrhyw broblemau ynglŷn â mynediad i'r Gwasanaeth neu os oes gennych unrhyw nam corfforol, byddwn yn ceisio gwneud trefniadau eraill sy'n addas i chi.

  Gall cael y cyfle i gael eich clywed a'ch deall gan rywun nad yw'n ymwneud yn bersonol, neu'n dweud wrthych beth i'w wneud, ynddo'i hun fod yn ddefnyddiol iawn.

  Yn ogystal, mae cwnsela yn helpu pobl i ganolbwyntio ac egluro eu meddyliau a'u teimladau fel y gallant gyrraedd eu hatebion eu hunain, neu hyd yn oed wneud newidiadau mawr yn eu bywydau.

  I rai pobl, mae cwnsela yn dod â mwy o hunanymwybyddiaeth a dealltwriaeth a all fod yn ddigon i symud ymlaen o deimlo fel cael eich dal yn ôl.  I eraill, gall arwain at weithio'n fanylach gyda'ch cwnselydd ar faterion hirsefydlog a allai fod yn effeithio ar eich gallu i astudio yn effeithiol nawr.

  Yn ogystal, neu fel dewis arall, efallai y bydd gennych fwy o ddiddordeb mewn datblygu strategaethau ymdopi.

  Gweithio mewn partneriaeth â'ch cwnselydd

  Mae cwnsela yn berthynas bwriadus, yn bartneriaeth yr ydych chi'n ei dewis o'ch dewis eich hun.  Efallai y bydd pobl yn eich annog i fynychu apwyntiad cwnsela, ond chi yn unig sy'n gallu penderfynu a ydych chi'n barod i wneud partneriaeth waith benodol gyda'ch Cwnselydd.

  Gall cwnselydd:

  - Eich helpu i adnabod yr arwyddion cynnar y mae eich corff yn eu rhoi i chi am eich iechyd emosiynol a meddyliol.
  - Eich cefnogi i ddyfeisio strategaethau ar gyfer atal materion rhag codi i lefel na ellir eu rheoli.
  - Cynnig ffyrdd i chi dawelu'ch hun os yw straen yn mynd yn drech na chi.
  - Eich cefnogi i hyrwyddo ymdeimlad mwy ymlaciedig fel nad yw cyflwr pryder yn cael ei sbarduno mor hawdd.
  - Eich helpu i deimlo'n fwy dyfeisgar yn y foment bresennol.
  - Dysgu dewis arall i chi yn lle meddwl negyddol troellog awtomatig tuag i lawr y gallwn ei ddwysáu'n ddiarwybod wrth deimlo ein bod wedi’n gorlethu.
  - Gweithio gyda chi i gynyddu eich hunan-barch a'ch hyder.
  - Eich helpu i fanteisio ar eich adnoddau mewnol a datblygu ymdeimlad o ymddiriedaeth y gallwch ymdopi â'r heriau y mae bywyd yn eu taflu atoch.
  - Rydym yn annog pobl i siarad â chwnselydd cyn gynted ag y byddant yn cael anhawster yn eu bywydau ac i beidio â gadael pethau tan y funud olaf.


  Dyna'ch dewis chi.  Mae cwnsela'n gweithio dim ond os yw pobl wir eisiau ymgysylltu, felly mae'n bwysig i ddod pan fydd yr amser yn iawn.  Mae'n werth nodi na fyddai cwnselydd yn mynd â'ch problem oddi wrthych chi nac yn gwneud penderfyniadau ar eich rhan; fodd bynnag, byddent yn rhywun i drafod eich syniadau gyda nhw ac i gynnig anogaeth i chi wrth i chi wneud eich ffordd eich hun.

  Nid ydym ni’n meddwl hynny.  Yn wir, credwn ei bod yn eithaf normal dod o hyd i fywyd yn anodd ar brydiau ac y gall siarad drwy’r pethau hynny helpu mewn gwirionedd.

  Gall siarad helpu mewn gwirionedd.  Trwy archwilio'r sefyllfa yn y math hwn o leoliad, daw'r anawsterau a'r atebion yn fwy amlwg.  Bydd y cwnselydd wedyn yn bartner cefnogol wrth i newidiadau gael eu rhoi ar waith.

  Mae gan bob person ei brofiad ei hun o gwnsela ond y nod yw y byddwch yn datblygu hunanymwybyddiaeth, sgiliau a mewnwelediad ar hyd y ffordd.

  Mae cyfrinachedd yn amlwg yn bwysig iawn ac mae'r tîm cwnsela yn ei gymryd o ddifrif.  Bydd eich cwnsela yn aros yn gyfrinachol ac eithrio mewn amgylchiadau eithafol.  Mae manylion y polisi llawn ar gael ar y dudalen Cyfrinachedd ac fe'u hesbonir gan eich cwnselydd. Mae ein cwnselwyr hefyd yn cadw at god moeseg proffesiynol BACP.