Sut mae'n gweithio

Yn ystod eich sesiwn cwnsela cyntaf bydd y cwnselydd yn esbonio sut mae'r gwasanaeth yn gweithio, o ran gweithdrefnau, cyfrinachedd ac ati.  Gofynnir i chi lenwi holiadur byr; bydd eich atebion i hyn yn ein helpu i ddeall beth sydd wedi dod â chi i gwnsela.

Heb eich beirniadu, bydd y cwnselydd yn archwilio'ch sefyllfa'n fwy manwl gyda chi, fel y gallwch chi, gyda'ch gilydd, sefydlu pa gymorth sydd ei angen arnoch, beth yw eich gobeithion wrth ddod i gwnsela, a beth yw'r ffyrdd posibl ymlaen. I rai pobl, mae'r un sesiwn hon yn ddigon, ond gallwch hefyd, ar yr adeg hon, drafod a fyddai penodiadau pellach o fudd.

Mae apwyntiad cwnsela yn rhan o gontract cwnsela.  Mae cwnselwyr yn cymryd y rhain o ddifrif ac ni fyddant yn canslo nac yn newid apwyntiadau ac eithrio mewn amgylchiadau na ellir eu hosgoi. Os bydd sefyllfa o'r fath yn codi byddwn yn gwneud pob ymdrech i gysylltu â chi cyn gynted â phosibl cyn yr amser penodedig.

Rydym hefyd yn gofyn, os ydych chi'n defnyddio'r gwasanaeth, eich bod yn cymryd eich amser cwnsela o ddifrif.  Ar adegau yn ystod y flwyddyn academaidd mae galw mawr am gwnsela ac mae apwyntiadau a gollwyd yn ei gwneud yn anodd i ni redeg ein gwasanaeth yn effeithlon.

Ar ôl y sesiwn gyntaf rydym ar hyn o bryd yn cynnig hyd at 5 sesiwn wythnosol arall yn y lle cyntaf ac yn gofyn i chi fynychu'r sesiynau hynny ar wythnosau olynol (ac eithrio gwyliau a seibiannau anorfod eraill). Fodd bynnag, ar adegau penodol yn ystod y flwyddyn, efallai na fydd yn bosibl cael mwy na 3 sesiwn wythnosol arall, ond bydd eich cwnselydd yn trafod hyn gyda chi yn ystod yr apwyntiad cychwynnol.  Er tegwch i'r bobl hynny a allai fod yn aros am apwyntiad cwnsela sydd ar gael, efallai na fydd eich cwnselydd yn gallu cadw'ch lle cwnsela ar agor os na allwch fynychu yn rheolaidd - er enghraifft os na wnaethoch chi gyrraedd neu ganslo apwyntiadau dro ar ôl tro.

Dim ond un neu ddau sesiwn fydd gan rai pobl a byddant yn teimlo eu bod wedi cael yr holl gymorth sydd ei angen arnynt; bydd eraill yn cael y chwe sesiwn ac yn teimlo eu bod wedi symud ymlaen, ond y gallent elwa o gymorth pellach.  Os yw hyn yn berthnasol gallwch drafod eich sefyllfa gyda'ch cwnselydd a byddant yn esbonio beth sydd angen i chi ei wneud nesaf.

Os oes angen i chi ganslo apwyntiad parhaus, rhowch rybudd 24 awr o leiaf i ni.

Gallwch ganslo apwyntiad trwy’r Ardal Gynghori Ar-lein.  Gallwch hefyd ganslo apwyntiad trwy ffonio'r Ardal Gynghori ar 01443 482 540 neu yn bersonol mewn Ardal Gynghori.

SYLWCH: os ydych chi'n canslo'ch apwyntiad, RHAID i chi e-bostio'r Gwasanaeth Cwnsela gan ddyfynnu eich Rhif Adnabod myfyriwr, o fewn 24 awr i'r amser canslo i gadarnhau presenoldeb yn eich apwyntiad canlynol.  Heb gadarnhad, byddwch yn colli eich lle ac mae angen i chi ailymgysylltu â'r Gwasanaeth Cwnsela trwy drefnu apwyntiad cyntaf newydd.

Er mwyn hwyluso argaeledd y Gwasanaeth Cwnsela, a lleihau amseroedd aros, mae'n rhaid i ni weithredu'r system ganlynol:

Os byddwch yn canslo neu'n peidio â mynychu Apwyntiad Cyntaf, gofynnir i chi drefnu Apwyntiad Cyntaf newydd, os bydd angen cwnsela arnoch o hyd.

Os byddwch yn methu Apwyntiad Parhaus heb rybudd, gofynnir i chi drefnu Apwyntiad Cyntaf newydd, os ydych chi am ddychwelyd i gwnsela.