Sut mae'n gweithio

Darperir cwnsela ar-lein trwy e-bost neu Instant Messenger (Skype).  Mae hyn yn cynnwys apwyntiad cwnsela wythnosol 50 munud gan ddefnyddio negeseua sydyn neu e-bost.  Wrth ddefnyddio e-bost (ProtonMail) gallwch anfon un e-bost o hyd at 500 gair yn ystod yr wythnos.  Er mwyn i'ch e-bost gael ei gynnwys yn yr ateb therapiwtig, bydd angen iddo gyrraedd y cwnselydd o leiaf un diwrnod gwaith cyn y bydd yn ymateb.  Rydym yn parhau â'n negeseuon e-bost ar y diwrnod y cytunwyd arno tan ddiwedd y chwe sesiwn neu rydych chi'n dweud eich bod am roi'r gorau iddi.

Archebu, cofrestru ac asesu

Os oes angen cwnsela arnoch chi, archebwch apwyntiad wyneb yn wyneb.

Os ydych am siarad â rhywun y tu allan i amserau rheolaidd gweler y dudalen Cymorth Brys.

Mae apwyntiad cwnsela yn rhan o gontract cwnsela.  Mae cwnselwyr yn cymryd y rhain o ddifrif ac ni fyddant yn canslo nac yn newid apwyntiadau ac eithrio mewn amgylchiadau anochel, eithafol.

Os oes angen i chi ganslo apwyntiad parhaus rhowch rybudd 24 awr o leiaf i ni.  Os byddwch chi'n canslo gyda llai na 24 awr o rybudd bydd hyn yn cael ei gyfrif fel un o'ch chwe sesiwn.

 Gallwch ganslo apwyntiad ar-lein neu drwy gysylltu â'r Ardal Gynghori ar 01443 482 540.

SYLWER: os ydych chi'n canslo'ch apwyntiad, RHAID i chi e-bostio'r Gwasanaeth Cwnsela o fewn 24 awr i'r amser canslo i gadarnhau presenoldeb yn eich sesiwn nesaf.  Bydd methu â gwneud hyn yn golygu y byddwch yn colli eich lle a bydd angen i chi ailymgysylltu â'r gwasanaeth ar ôl cyfnod aros o 8 wythnos.

Os ydych chi wedi dewis cwnsela E-bost, RHAID i'ch e-bost gael ei dderbyn gan eich cwnselydd ar-lein o leiaf 24 awr cyn eich amser apwyntiad penodedig.  Os na, ystyrir bod hyn yn ddiffyg presenoldeb.

Nid oes unrhyw ddefnydd o'r rhyngrwyd yn 100% yn ddiogel, fodd bynnag, mae gan Skype (sy'n eiddo i Microsoft) ei ddiogelwch ei hun sy'n ceisio cadw eich cyfathrebiadau mor ddiogel â phosibl o fewn y cyfreithiau y maent yn rhwym iddynt.  Mae Skype yn storio copi o drawsgrifiad sgwrs am rhwng 30-90 diwrnod ar eu gweinyddwyr o amgylch y byd ac efallai y bydd yn ofynnol yn ôl y gyfraith iddynt ddatgelu'r cynnwys.  Nid oes gan PDC reolaeth dros unrhyw achosion o dorri systemau diogelwch Skype. Os ydych chi'n teimlo'n anghyfforddus ynglŷn â hyn, yna efallai y bydd cyfathrebu wyneb yn wyneb yn opsiwn gwell i chi.

Mae'r holl negeseuon e-bost yn cael eu hanfon gan ddefnyddio ProtonMail sy'n wasanaeth e-bost diogel sydd wedi'i adeiladu mewn amgryptiad o un pen i'r llall.  Mae negeseuon yn cael eu hamgryptio o fewn eu rhwydwaith gweinydd diogel gan sicrhau bod y risg o gipio negeseuon yn cael ei ddileu i raddau helaeth.  Gan fod ProtonMail yn amgryptio eu Data Defnyddiwr ar ddiwedd y defnyddiwr, nid ydynt yn gallu dadgryptio'ch negeseuon ac felly drosglwyddo gwybodaeth i drydydd parti.

Fel rhan o delerau cytundeb y Gwasanaeth Cwnsela, gofynnir i chi gytuno y byddwch yn dileu unrhyw drawsgrifiadau Skype a / neu e-bost a pheidio â rhannu cyfnewidiadau e-bost - bydd y cwnselydd hefyd yn dileu unrhyw hanes trawsgrifiad.

Os cewch broblemau technegol, naill ai cyn neu yn ystod sesiwn Skype, gofynnir i chi naill ai e-bostio'r cwnselydd ar-lein neu ffonio Derbynfa'r Gwasanaeth Cwnsela ar 01443 482080, fel y gellir rhoi gwybod i'ch cwnselydd.  Efallai y bydd eich cwnselydd yn eich e-bostio neu'n ffonio i drafod dewisiadau eraill gan ddefnyddio'r rhif ffôn rydych chi'n ei ddarparu yn ystod Cofrestru (yn ddelfrydol symudol).  Yn yr un modd, bydd y cwnselydd yn eich e-bostio neu'n eich ffonio os oes ganddynt broblem dechnolegol.  Os yw'r cwnselydd yn sâl neu'n cael ei rwystro rhag mynychu eich sesiwn yna bydd Derbynfa'r Gwasanaeth Cwnsela yn eich ffonio i esbonio hyn a chynnig dewisiadau amgen i chi.

Weithiau gall Skype weithredu'n araf a gall hyn effeithio ar gyflymder anfon a derbyn negeseuon gwib. Gall fod yn ddefnyddiol e-bostio'ch gilydd os felly - felly mae'n syniad da cadw cyfrifon e-bost ar agor yn ystod sesiynau.  Mae hefyd yn deg dweud bod cysylltiadau band eang symudol a rhai lleoliadau mwy anghysbell yn fwy tueddol o wynebu problemau technolegol.

Mae tystiolaeth yn dweud wrthym ei bod yn fwy cyffredin i rywun symud i gwnsela wyneb yn wyneb ar ôl iddynt gael rhywfaint o gwnsela ar-lein na symud i gwnsela ar-lein ar ôl cael cwnsela wyneb yn wyneb. Fodd bynnag, nid yw hyn yn golygu nad yw'r olaf yn bosibl.  Y naill ffordd neu'r llall, mae'ch cwnselydd yn debygol o siarad â chi am y rhesymeg y tu ôl i newid posibl mewn cyfrwng cwnsela.

Mae ein cyfnewidiadau Skype ac e-bost yn gyfrinachol - ond ar gyfer eithriadau i hyn ac am eglurhad mwy manwl darllenwch ein polisi ar gyfrinachedd.  Mae ein cwnselwyr hefyd yn cadw at god moeseg proffesiynol BACP.