Counselling Header

Cwnsela

PWYSIG:

Newidiadau i wasanaethau oherwydd y Coronafeirws (COVID-19)

Nid oes apwyntiadau cymorth wyneb-yn-wyneb ar gael nes y nodir yn wahanol.


Mae apwyntiadau Cyngor Lles am 30 munud dros y ffôn a Microsoft Teams ar gael a gellir eu harchebu drwy’r Ardal Gynghori Ar-lein. Cofiwch gynnwys eich rhif ffôn symudol yn adran nodiadau'r ffurflen archebu ar-lein. Dylech gadw eich manylion cyswllt yn gyfredol rhag ofn fod angen i’r Brifysgol gysylltu â chi.

Nodwch, nid oes angen cyflwyno Ffurflen Gais am Gymorth wrth wneud cais am apwyntiad 30 munud.

Cymorth Ychwanegol

Mae yna ddetholiad o adnoddau ar-lein i'ch helpu chi i gadw cysylltiad, cadw'n iach ac ymgysylltu.

Cael y gorau o'ch astudiaethaus

Mae'r Gwasanaeth Cwnsela yn ddiduedd, yn gyfrinachol, yn anfeirniadol ac ar gael i holl fyfyrwyr presennol y Brifysgol.  Rydym yn gweithio'n agos gyda'r Gwasanaeth Iechyd Meddwl y gallech hefyd ei gael yn ddefnyddiol os ydych yn ystyried cwnsela.

Rydym yma i'ch helpu i wireddu eich potensial unigryw a manteisio i'r eithaf ar eich astudiaethau a'ch bywyd prifysgol.  Rydym yn ceisio ymateb yn sensitif i'r effeithiau y gall amgylchiadau heriol eu cael ar unigolion.  Byddwn yn eich helpu i archwilio eich sefyllfa a gwneud dewisiadau priodol.