dandelion

Cwnsela

Mae cwnsela yn caniatáu fyfyrwyr presennol PDC gael mynediad at gwnselwyr sydd wedi'u hyfforddi'n broffesiynol ar gyfer cymorth iechyd meddwl diduedd, cyfrinachol ac anfeirniadol. Yn aml, mae cwnsela yn fwyaf addas i'r rhai y mae eu hamgylchiadau wedi effeithio ar eu hiechyd meddwl cyn dechrau yn y brifysgol (h.y. cyflwr iechyd meddwl parhaus neu drawma hanesyddol) neu sydd wedi profi digwyddiad trawmatig neu arwyddocaol (e.e. profedigaeth fawr) yn ystod eu hastudiaethau.

Efallai y cewch eich cyfeirio at Gwnsela yn dilyn Apwyntiad Cyngor ar Llesiant.

Gall cael y cyfle i gael eich clywed a'ch deall gan rywun nad yw'n ymwneud yn bersonol, neu'n dweud wrthych beth i'w wneud, ynddo'i hun fod yn ddefnyddiol iawn.
Yn ogystal, mae cwnsela yn helpu pobl i ganolbwyntio ac egluro eu meddyliau a'u teimladau fel y gallant gyrraedd eu hatebion eu hunain, neu hyd yn oed wneud newidiadau mawr yn eu bywydau.
I rai pobl, mae cwnsela yn dod â mwy o hunanymwybyddiaeth a dealltwriaeth a all fod yn ddigon i symud ymlaen o deimlo fel cael eich dal yn ôl.  I eraill, gall arwain at weithio'n fanylach gyda'ch cwnselydd ar faterion hirsefydlog a allai fod yn effeithio ar eich gallu i astudio yn effeithiol nawr.

Yn ogystal, neu fel dewis arall, efallai y bydd gennych fwy o ddiddordeb mewn datblygu strategaethau ymdopi.
Gweithio mewn partneriaeth â'ch cwnselydd
Mae cwnsela yn berthynas bwriadus, yn bartneriaeth yr ydych chi'n ei dewis o'ch dewis eich hun.  Efallai y bydd pobl yn eich annog i fynychu apwyntiad cwnsela, ond chi yn unig sy'n gallu penderfynu a ydych chi'n barod i wneud partneriaeth waith benodol gyda'ch Cwnselydd.
Gall cwnselydd:

 • Eich helpu i adnabod yr arwyddion cynnar y mae eich corff yn eu rhoi i chi am eich iechyd emosiynol a meddyliol.
 • Eich cefnogi i ddyfeisio strategaethau ar gyfer atal materion rhag codi i lefel na ellir eu rheoli.
 • Cynnig ffyrdd i chi dawelu'ch hun os yw straen yn mynd yn drech na chi.
 • Eich cefnogi i hyrwyddo ymdeimlad mwy ymlaciedig fel nad yw cyflwr pryder yn cael ei sbarduno mor hawdd.
 • Eich helpu i deimlo'n fwy dyfeisgar yn y foment bresennol.
 • Dysgu dewis arall i chi yn lle meddwl negyddol troellog awtomatig tuag i lawr y gallwn ei ddwysáu'n ddiarwybod wrth deimlo ein bod wedi’n gorlethu.
 • Gweithio gyda chi i gynyddu eich hunan-barch a'ch hyder.
 • Eich helpu i fanteisio ar eich adnoddau mewnol a datblygu ymdeimlad o ymddiriedaeth y gallwch ymdopi â'r heriau y mae bywyd yn eu taflu atoch.

Datganiad Preifatrwydd

Mae'r holl gwnselwyr yn cadw at god cyfrinachedd llym a'r Chod Moeseg Cymdeithas Cwnsela a Seicotherapi Prydain.

Gellir gwneud nodiadau yn ystod neu ar ôl eich apwyntiad. Mae’r nodiadau hyn yn cael eu storio’n ddiogel am 6 blynedd ar ôl i’ch sesiynau cwnsela ddod i ben. Mae gennych hawl i weld y nodiadau hyn os dymunwch. Ni fydd eich enw yn ymddangos ar unrhyw nodiadau nac ar yr holiadur y gofynnwn ichi ei lenwi; yn lle hynny bydd rhif cod yn cael ei ddyrannu i chi.

Mae gwasanaethau cymorth yn cadw cofnodion o apwyntiadau cleientiaid ar ddyddiadur ar-lein y brifysgol. Mae mynediad at wybodaeth bersonol ar y system hon yn gyfyngedig i staff Cwnsela a’r Rheolwr Gwasanaeth.

Bydd popeth a drafodwyd yn ystod eich sesiynau yn aros yn gyfrinachol i'r Gwasanaeth ac eithrio o dan yr amgylchiadau mwyaf eithafol. Yr amgylchiadau pan fydd angen ymestyn cyfrinachedd yw:

 • Pan fyddwch chi neu rywun arall mewn perygl difrifol neu mewn perygl o niwed difrifol.
 • Pan fo angen datgelu yn ôl y gyfraith (gan gynnwys y gyfraith sy'n ymwneud ag iechyd y cyhoedd).

Fel arfer mewn amgylchiadau o'r fath byddai staff Lles yn trafod y sefyllfa gyda chi cyn torri cyfrinachedd. Fodd bynnag, mewn sefyllfaoedd risg uchel efallai na fydd hyn yn bosibl. Pe na bai hyn yn bosibl, byddech yn cael gwybod pa wybodaeth sydd wedi’i datgelu cyn gynted â phosibl.

Mae cwnselwyr yn trafod eu gwaith yn rheolaidd gyda Goruchwyliwr, ymarferydd profiadol sy'n eu cefnogi ac yn monitro eu gwaith. Mae gwaith yn cael ei drafod yn ddienw a chaiff eich hunaniaeth ei ddiogelu.

Cyn eich apwyntiad cyntaf, rhaid i chi ddarllen y Cytundeb Cwnsela a anfonwyd atoch gydag e-bost cadarnhau apwyntiadau.

Yn ystod eich sesiwn gwnsela gyntaf bydd y cwnselydd yn rhoi cyfle i chi drafod hyn ac i ofyn unrhyw gwestiynau sydd gennych. Byddant hefyd yn esbonio sut mae'r gwasanaeth yn gweithio, yn enwedig mewn perthynas â gweithdrefnau gwasanaeth, y broses gwnsela a chyfrinachedd. Gofynnir i chi lenwi holiadur byr; Bydd eich atebion i hyn yn ein helpu i ddeall beth sydd wedi dod â chi at gwnsela.

Heb eich beirniadu, bydd y cwnselydd yn archwilio'ch sefyllfa'n fwy llawn gyda chi, fel y gallwch chi gyda'ch gilydd ganfod pa gefnogaeth sydd ei hangen arnoch, beth yw eich gobeithion wrth ddod i gwnsela, a beth allai'r ffyrdd posibl ymlaen fod. I rai pobl mae'r un sesiwn hon yn ddigon, ond cewch gynnig hyd at bum sesiwn arall.

Mae apwyntiad cwnsela yn rhan o gontract cwnsela. Mae cwnselwyr yn cymryd y rhain o ddifrif ac ni fyddant yn canslo nac yn newid apwyntiadau ac eithrio mewn amgylchiadau na ellir eu hosgoi. Os bydd sefyllfa o'r fath yn codi, byddwn yn gwneud pob ymdrech i gysylltu â chi cyn gynted â phosibl cyn yr amser penodedig.

Gofynnwn hefyd, os ydych yn defnyddio'r gwasanaeth, eich bod yn cymryd eich amser cwnsela o ddifrif ac yn sicrhau eich bod ar gael ar yr amser a neilltuwyd gennych bob wythnos. Os oes angen i chi ganslo apwyntiad, gofynnwn i chi roi gwybod i ni cyn gynted â phosibl drwy'r modd a amlinellir yn y Cytundeb Cwnsela ac isod. Mae methu apwyntiadau yn golygu oedi i eraill sydd angen y gwasanaeth.

Ar ôl y sesiwn gyntaf, rydym ar hyn o bryd yn cynnig hyd at 5 sesiwn wythnosol arall. Gofynnwn i chi fynychu'r sesiynau hynny ar wythnosau olynol (ac eithrio gwyliau a gwyliau eraill na ellir eu hosgoi).

Efallai y byddwch yn gallu cael mynediad i floc o sesiynau cwnsela hyd at ddwywaith mewn un flwyddyn academaidd (1 Medi - 31 Awst). Bydd angen i chi gymryd hoe o 8 wythnos ar ôl gorffen eich bloc cyntaf o sesiynau cyn cael eich ailgyfeirio at gwnsela. Bydd angen asesu hyn fel y cam gweithredu mwyaf priodol mewn apwyntiad Cyngor Llesiant.

Er tegwch i'r bobl hynny a allai fod yn aros am gwnsela, efallai na fydd eich cwnselydd yn gallu cadw eich lle cwnsela ar agor os na allwch fynychu'n rheolaidd – er enghraifft os byddwch yn canslo apwyntiadau dro ar ôl tro.

Os oes angen i chi ganslo apwyntiad parhaus, rhowch o leiaf 24 awr o rybudd i ni. I ganslo'ch apwyntiad RHAID i chi anfon e-bost at y Gwasanaeth Cwnsela gan ddyfynnu eich ID myfyriwr, a chadarnhau eich presenoldeb yn eich apwyntiad canlynol.

Os na fyddwch yn mynychu apwyntiad, RHAID i chi e-bostio'r Gwasanaeth Cwnsela gan ddyfynnu eich ID myfyriwr, erbyn diwedd y diwrnod gwaith ar ddiwrnod eich apwyntiad.

Bydd methu â gwneud hynny yn golygu y byddwch yn colli'ch lle mewn cwnsela ar hyn o bryd.

Er mwyn cadw ein hamseroedd aros mor isel â phosibl i bawb sydd angen cwnsela, rydym yn gweithredu'r system ganlynol:-

 • Os byddwch yn canslo neu ddim yn mynychu Apwyntiad Cyntaf, byddwch yn cael cynnig un Apwyntiad Cyntaf arall, os bydd angen cwnsela arnoch o hyd.
 • Os byddwch yn canslo apwyntiad parhaus gyda llai na 24 awr o rybudd, byddwch yn fforffedu'r sesiwn honno (e.e. os oeddech wedi cytuno i gael chwe sesiwn, bydd y sesiwn hon a gollwyd yn cyfrif fel un o'r chwech hynny.)
 • Os byddwch yn colli apwyntiad parhaus ac nid ydych yn ein hysbysu erbyn diwedd y diwrnod gwaith ar y diwrnod ar ddiwrnod eich apwyntiad eich bod yn dymuno parhau i gwnsela, byddwch yn colli'ch lle mewn cwnsela ar hyn o bryd.

Os byddwch yn colli'ch lle mewn cwnsela, bydd angen i chi gymryd seibiant o 8 wythnos cyn y gallech gael eich ailgyfeirio at gwnsela. Bydd angen asesu hyn fel y cam gweithredu mwyaf priodol mewn apwyntiad Cyngor Lles pellach.