Coronafeirws a’ch llesiant meddyliol

Rydym yn cydnabod bod hwn yn gyfnod anodd a chythryblus i bawb, gan greu ansicrwydd a phryder a all effeithio ar iechyd meddwl.

Fodd bynnag, mae yna lawer o bethau y gallwn eu gwneud i helpu i gefnogi a rheoli ein llesiant meddyliol. Mae aros yn gysylltiedig, yn iach ac yn ymgysylltiedig yn dod yn bwysicach nag erioed, felly mae'r Gwasanaeth Llesiant wedi dwyn ynghyd ddetholiad o'r nifer o adnoddau ar-lein sydd ar gael.


Mae apwyntiadau ffôn a Skype 30 munud sy’n cynnig cyngor llesiant ar gael a gellir eu harchebu trwy’r Ardal Gynghori Ar-lein

Cwrs ‘Gwyddoniaeth Llesiant’ Prifysgol Iâl. Adnodd AM DDIM! 
Yn y cwrs hwn byddwch yn cymryd rhan mewn cyfres o heriau a gynlluniwyd i gynyddu eich hapusrwydd eich hun ac adeiladu arferion mwy cynhyrchiol. Yn y pen draw, byddwch chi'n gallu ymgorffori gweithgaredd llesiant penodol yn eich bywyd yn llwyddiannus.

Am wybodaeth bellach:

https://news.yale.edu/2020/03/25/housebound-world-finds-solace-yales-science-well-being-course

Gallwch chi ddechrau'r cwrs yma:

https://www.coursera.org/learn/the-science-of-well-being

Mental-Health-1.jpg

Ap FIKA 

Ffitrwydd Meddwl i Brifysgolion 

Yn ddiweddar, mae'r Brifysgol wedi buddsoddi yn FIKA, ap iechyd meddwl a ddyluniwyd yn benodol ar gyfer myfyrwyr.

Mae'r ap yn cynnwys ystod eang o ymarferion, gan gynnwys help i gadw'n heini yn feddyliol yn ystod yr achosion o coronafeirws.

Llawrlwythwch yr ap FIKA nawr - mae holl fyfyrwyr PDC yn cael mynediad premiwm am ddim - defnyddiwch eich e-bost prifysgol i ddechrau!


Gwasanaeth Llesiant PDC

Sut bynnag rydych chi'n teimlo, nid ydych chi ar eich pen eich hun ac mae dewis helaeth o wybodaeth ac adnoddau hunangymorth ar gael yn ôl pwnc ar dudalen hunangymorth y Gwasanaeth Llesiant.

Mental Health 3.jpg

Adnoddau ychwanegol

Mentalhealth.org.uk

Mae'r Sefydliad Iechyd Meddwl yn rhan o'r ymateb iechyd meddwl cenedlaethol sy'n darparu cefnogaeth i fynd i'r afael ag agweddau iechyd meddwl a seicogymdeithasol yr achosion Coronafeirws.


Mind.org.uk

Gwybodaeth i’ch helpu chi i ymdopi os ydych chi'n teimlo'n bryderus neu'n poeni am Coronafeirws. Mae hefyd yn cynnwys cyngor ymarferol ar aros gartref.


Studentminds

Canllawiau i fyfyrwyr ar sut i edrych ar ôl eich iechyd meddwl wrth aros gartref yn ystod y pandemig cyfredol.

Mental Health 2.jpg

Cymorth gyda hunanynysu

10 cam i lwyddo yn ystod hunanynysu

Rhai syniadau gwych gan Dîm Dilyniant PDC gan helpu i wneud y gorau o'ch dyddiau y tu mewn ac i aros yn llawn cymhelliant.


Canllaw i fyfyrwyr ar oroesi hunanynysu

Blog defnyddiol a ysgrifennwyd gan Dr Dominique Thompson, meddyg teulu ac ymgynghorydd iechyd a llesiant myfyrwyr sydd wedi ennill sawl gwobr.


Platfform

Detholiad o fideos codi calon ac addysgiadol gan y tîm yn Platfform, gan ddod ag eiliadau o dawelwch i'ch diwrnod a'ch helpu chi i deimlo fel bod eich traed ar y ddaear.


Os ydych chi'n teimlo bod angen cymorth arnoch chi ar unwaith, ewch i'r dudalen Cymorth Brys Llesiant.